Sähköinen säädöskokoelma: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2000 Tiedoston koko: 235 kb
768
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain voimaantulosta (Saamenkielinen käännös)
769
Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen velkojen järjestelyistä (Saamenkielinen käännös)
770
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.8.2000 Tiedoston koko: 200 kb
761
Laki Meksikon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
762
Tasavallan presidentin asetus Meksikon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
763
Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen 4 §:n muuttamisesta
764
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
765
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 15 §:n muuttamisesta
766
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta
767
Oikeusministeriön asetus ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisessa käytettävän lomakkeen kaavan vahvistamisesta
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.8.2000 Tiedoston koko: 175 kb
750
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta
751
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta
752
Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta
753
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
754
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
755
Aluevalvontalaki
756
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
757
Laki ulkomaalaislain 1 a §:n muuttamisesta
758
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
759
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
760
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siementen markkinoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.8.2000 Tiedoston koko: 123 kb
745
Valtiontilintarkastajien johtosääntö
746
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta raakatimanttien tuonnista Sierra Leonesta Euroopan yhteisöön
747
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta torjunta-aineiden rekisteröintihakemuksen yhteydessä toimitettavia tietoja ja tutkimuksia koskevista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
748
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
749
Verohallituksen päätös vuoden 2000kiinteistöverotuksen päättymisestä
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.8.2000 Tiedoston koko: 134 kb
737
Laki Itävallan tasavallan, Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan, Euroopan atomienergiayhteisön ja IAEA:n välisen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta tehtyyn sopimukseen liittyvän lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
738
Laki ydinenergialain muuttamisesta
739
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnassa olevasta yleisestä ennakkoäänestyspaikasta vuoden 2000kunnallisvaaleissa
740
Tasavallan presidentin asetus Mongolian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
741
Valtioneuvoston asetus sotilasvalasta
742
Valtioneuvoston asetus kosmetiikka-asetuksen 2 §:n muuttamisesta
743
Valtioneuvoston asetus vuokratalojen talouden tervehdyttämisavustuksista
744
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta automaattisista sammutuslaitteistoista
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.8.2000 Tiedoston koko: 199 kb
730
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
731
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä
732
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä
733
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
734
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
735
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kuivattujen hedelmä- ja vihannestuotteiden laatuluokituksen valvonnan järjestämisestä
736
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.8.2000 Tiedoston koko: 180 kb
726
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
727
Laki taimiaineistolain muuttamisesta
728
Siemenkauppalaki
729
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.8.2000 Tiedoston koko: 167 kb
717
Laki Eduskunnan kirjastosta
718
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta
719
Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta
720
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
721
Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta
722
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
723
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
724
Eduskunnan kirjaston ohjesääntö
725
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 ja 67 §:n muuttamisesta
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.8.2000 Tiedoston koko: 189 kb
711
Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
712
Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
713
Laki talous- ja velkaneuvonnasta
714
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
715
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
716
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.8.2000 Tiedoston koko: 230 kb
709
Valtioneuvoston asetus kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 2000kunnallisvaaleissa
710
Valtioneuvoston asetus vuonna 2000toimitettavissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.8.2000 Tiedoston koko: 62 kb
703
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
704
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta
705
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
706
Ympäristöministeriön asetus alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelmien aluejaosta
707
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
708
Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.7.2000 Tiedoston koko: 31 kb
701
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 8 §:n muuttamisesta
702
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.7.2000 Tiedoston koko: 109 kb
686
Laki yhteisaluelain muuttamisesta
687
Laki kalastuslain muuttamisesta
688
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
689
Laki vesilain muuttamisesta
690
Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta
691
Laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta
692
Laki ilmailulain 40 §:n muuttamisesta
693
Laki metsälain 2 luvun kumoamisesta
694
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta
695
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksista vuonna 2000
696
Valtioneuvoston asetus hunajan menekinedistämiseen tarkoitetusta tuesta vuodelta 2000
697
Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta laitoksesta
698
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 12 §:n 1 momentin muuttamisesta
699
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinviljelyn kansallisen tuen ympäristöehdoista vuonna 2000
700
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.7.2000 Tiedoston koko: 103 kb
676
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta
677
Laki valtiontilintarkastajain oikeudesta tarkastaa eräitä valtion tukitoimia annetun lain muuttamisesta
678
Laki valtion talousarviosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
679
Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
681
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 b §:n muuttamisesta
682
Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
683
Laki kansaneläkelain 54 §:n muuttamisesta
684
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
685
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten jätteiden rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen I liitteeseen tehtyjen muutosten ja uusien VIII ja IX liitteiden voimaansaattamisesta
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.7.2000 Tiedoston koko: 72 kb
673
Valtioneuvoston asetus potilasvahinkolautakunnasta
674
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
675
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kahviuutteista ja sikuriuutteista
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.7.2000 Tiedoston koko: 72 kb
664
Valtioneuvoston asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
665
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta
666
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta
667
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeusasetuksen muuttamisesta
668
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
669
Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
670
Valtioneuvoston asetus markkinatuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
671
Oikeusministeriön asetus yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
672
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksun korottamisesta
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.7.2000 Tiedoston koko: 196 kb
658
Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta
659
Valtioneuvoston asetus Tiehallinnosta
660
Valtioneuvoston asetus Tieliikelaitoksesta
661
Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
662
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista
663
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan markkinoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteen 2 muuttamisesta
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.7.2000 Tiedoston koko: 204 kb
648
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
649
Laki kirkkolain muuttamisesta
650
Laki patenttilain muuttamisesta
651
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta
652
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
653
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
654
Laki työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta
655
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 11 ja 19 §:n muuttamisesta
656
Laki yrittäjien eläkelain 11 ja 17 §:n muuttamisesta
657
Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.7.2000 Tiedoston koko: 425 kb
644
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta
645
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksesta
646
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä
647
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.7.2000 Tiedoston koko: 174 kb
636
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
637
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
638
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
639
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta
640
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
641
Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen muuttamisesta
642
Valtioneuvoston asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
643
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeiden, vierotusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä
Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.