Sähköinen säädöskokoelma: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.11.2000 Tiedoston koko: 90 kb
910
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 6 a ja 6 b §:n muuttamisesta
911
Laki arpajaisverolain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
912
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
913
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
914
Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
915
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta
916
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta
917
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
918
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
919
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2000toimitettavassa verotuksessa
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.11.2000 Tiedoston koko: 154 kb
898
Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta
899
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
900
Tasavallan presidentin asetus poikkeusoloihin varautumista koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
901
Valtioneuvoston asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
902
Valtioneuvoston asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
903
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
904
Valtioneuvoston asetus omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
905
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
906
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tyyppikuormituskäyristä sähkökauppojen selvittämisessä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
907
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehunurmelle maksettavasta kansallisesta tuesta vuodelta 2000
908
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vehnälle maksettavasta kansallisesta tuesta vuodelta 2000
909
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen eläinyksikköä kohti maksettavasta kansallisesta tuesta vuodelta 2000
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.11.2000 Tiedoston koko: 179 kb
890
Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä
891
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
892
Laki sairausvakuutuslain 23 ja 30 §:n muuttamisesta
893
Laki raittiustyölain 3 ja 10 §:n muuttamisesta
894
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta
895
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
896
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2001 voimavaroista
897
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.11.2000 Tiedoston koko: 169 kb
884
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
885
Laki lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EUROCONTROL), navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen ja mainitun kansainvälisen yleissopimuksen yhteen kokoavan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
886
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
887
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
888
Puolustusministeriön työjärjestys
889
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.10.2000 Tiedoston koko: 84 kb
871
Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan sekä mainitun yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
872
Tasavallan presidentin asetus tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
873
Laki pelastustoimilain muuttamisesta
874
Laki valmisteverotuslain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
875
Laki arvonlisäverolain 95 §:n muuttamisesta
876
Laki tullilain muuttamisesta
877
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
878
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
879
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä
880
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
881
Valtioneuvoston asetus väylämaksuasetuksen 10 §:n muuttamisesta
882
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
883
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista
Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.10.2000 Tiedoston koko: 86 kb
860
Valtioneuvoston asetus esihyväksyttyjen hedelmän- ja vihannestuottajaryhmittymien käynnistystuesta
861
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
862
Valtioneuvoston asetus luotsausasetuksen 8 ja 9 a §:n muuttamisesta
863
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätöksistä suoritettavista maksuista
864
Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen 12 ja 20 §:n muuttamisesta
865
Valtioneuvoston asetus viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnissa ja valvonnassa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
866
Valtioneuvoston asetus torjunta-aineasetuksen 18 §:n muuttamisesta
867
Valtioneuvoston asetus vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnasta
868
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
869
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
870
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Jugoslavian liittotasavaltaa koskevien Euroopan unionin neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/1999 ja (EY) N:o 2151/1999 kumoamisesta
Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.10.2000 Tiedoston koko: 251 kb
856
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
857
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
858
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
859
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouslamppujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.10.2000 Tiedoston koko: 65 kb
855
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.10.2000 Tiedoston koko: 267 kb
851
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä annetun asetuksen kumoamisesta
852
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä
853
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
854
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.10.2000 Tiedoston koko: 81 kb
838
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
839
Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
840
Valtioneuvoston asetus ilmakuljetuslain voimaantulosta eräissä tapauksissa annetun asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
841
Valtioneuvoston asetus ahvenanmaalaiselta opiskelijalta yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa vaadittavasta suomen kielen taidosta
842
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
843
Valtioneuvoston asetus opiskelija-asuntojen omapääoma-avustuksista
844
Valtioneuvoston asetus omapääoma-avustuksista asunnottomien asuttamiseksi
845
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 1999 ennakonpalautusten maksamisesta
846
Valtiovarainministeriön asetus listalleottoesitteestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
847
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamista pörssilistalle koskevista vaatimuksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
848
Valtiovarainministeriön asetus tarjousesitteestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
849
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
850
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.10.2000 Tiedoston koko: 203 kb
833
Valtioneuvoston asetus farmasian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
834
Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
835
Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 2001
836
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkön siirtoa ja sähköenergiaa koskevien laskujen erittelystä
837
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2000
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.2000 Tiedoston koko: 236 kb
829
Valtioneuvoston asetus traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
830
Valtioneuvoston asetus in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista laitteista
831
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehtävistä ilmoituksista
832
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.9.2000 Tiedoston koko: 81 kb
822
Valtioneuvoston asetus kuvaohjelmien tarkastamisesta
823
Valtioneuvoston asetus Valtion elokuvatarkastamosta
824
Valtioneuvoston asetus matkustaja-aluksen henkilöluetteloista
825
Valtioneuvoston asetus vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 &s
826
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön
827
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
828
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta elävän siipikarjan ja siitosmunien maastaviennistä Suomesta muihin Euroopan talousalueen valtioihin noudatettavista terveysvaatim
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.9.2000 Tiedoston koko: 115 kb
811
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta
812
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
813
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
814
Laki päihdehuoltolain 8 ja 12 §:n muuttamisesta
815
Laki toimeentulotuesta annetun lain 25 §:n kumoamisesta
816
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 78 §:n kumoamisesta
817
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 14 ja 19 §:n kumoamisesta
818
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
819
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
820
Valtiovarainministeriön asetus poikkeuksista jäännösveron ja ennakonpalautuksen maksamiseen vuonna 2001 ja 2002
821
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.9.2000 Tiedoston koko: 141 kb
804
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 §:n muuttamisesta
805
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
806
Valtioneuvoston asetus maatalouden ympäristötukeen varatun määrärahan käyttämisestä vuonna 2000
807
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2000/2001 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
808
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista
809
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
810
Valtiovarainministeriön asetus Aleksis Kiven ja kirjallisuuden juhlarahasta
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.9.2000 Tiedoston koko: 192 kb
795
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
796
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
797
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
798
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
799
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
800
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta
801
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 16 ja 33 §:n muuttamisesta
802
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
803
Työministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.9.2000 Tiedoston koko: 210 kb
788
Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaansaattamisesta
789
Valtioneuvoston asetus tavaraliikenteen ja logistiikan neuvottelukunnasta
790
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
791
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen velkojen järjestelyistä (Saamenkielinen käännös)
792
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 2003-2005
793
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2000/2001 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
794
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.9.2000 Tiedoston koko: 225 kb
781
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
782
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä
783
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
784
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kasvihuonetuotantoa koskevien investointitukien hakuajan päättymisestä
785
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansallisia peltoalaperusteisia tukia ja kotieläintukia vuonna 2000koskevan yleiskirjeen luvun 6.7 muuttamisesta
786
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä
787
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 1999 verotuksen päättymisestä
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.9.2000 Tiedoston koko: 137 kb
775
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta
776
Laki Valtion elokuvatarkastamosta
777
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
778
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
779
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
780
Valtioneuvoston asetus kolttalain 8 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2000 Tiedoston koko: 176 kb
771
Laki merilain 9 luvun muuttamisesta
772
Laki merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
773
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lisäaineiden ja muiden vastaavien aineiden käytöstä luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitavissa eläimistä saatavissa elintarvikkeissa
774
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.