Sähköinen säädöskokoelma: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.2000 Tiedoston koko: 85 kb
1053
Valtioneuvoston asetus poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1054
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1055
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1056
Maa- ja metsätalousministeriön asetus avustusjärjestöille Euroopan yhteisön varoista myönnettävän elintarviketuen täytäntöönpanosta
1057
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten markkinoilta poistamisessa noudatettavasta menettelystä
1058
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1059
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2000ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1060
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1061
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien muuttamista koskevasta hakuajasta
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.12.2000 Tiedoston koko: 193 kb
1045
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä vuonna 2001
1046
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1047
Valtioneuvoston asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
1048
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
1049
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1050
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2001
1051
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta
1052
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2000 Tiedoston koko: 177 kb
1037
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta
1038
Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1039
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista
1040
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1041
Opetusministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista annetun opetusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1042
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1043
Valtiovarainministeriön ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1044
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.12.2000 Tiedoston koko: 85 kb
1029
Laki jalometallituotteista
1030
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1031
Valtioneuvoston asetus museovirastosta annetun asetuksen 16 §:n kumoamisesta
1032
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1033
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1034
Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1035
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1036
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Jugoslavian liittotasavaltaa koskeva Euroopan unionin neuvoston asetus Slobodan Milosevicin ja häntä lähellä olevien henkilöiden varojen jäädyttämisestä sekä asetusten (EY)N:o 1294/1999 ja (EY) N:o 607/2000samoin kuin asetuksen (EY) N:o 926/1998 2 artiklan kumoamisesta
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.12.2000 Tiedoston koko: 96 kb
1023
Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1024
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1025
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1026
Valtioneuvoston asetus vuokratalolainojen ja asumisoikeustalojen lainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta
1027
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2000
1028
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2000 Tiedoston koko: 192 kb
1017
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1018
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun asetuksen 13 §:n kumoamisesta
1019
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1020
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1021
Valtioneuvoston asetus Ratahallintokeskuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinjätteen käsittelystä
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.12.2000 Tiedoston koko: 418 kb
1012
Valtioneuvoston asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1013
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista teurastusperusteisista palkkioista ja lisätuesta
1015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavissa rakennusinvestoinneissa hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
1016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.2000 Tiedoston koko: 312 kb
1003
Laki äitiysavustuslain 3 §:n muuttamisesta
1004
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1005
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta
1006
Valtioneuvoston asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen 21 §:n kumoamisesta
1007
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten tukien hakemisen käynnistämisestä (Saamenkielinen käännös)
1009
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus astianpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista
1010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
1011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.2000 Tiedoston koko: 162 kb
995
Laki tuloverolain muuttamisesta
996
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
997
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen liittyvien EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätösten n:o 1/2000ja n:o 2/2000voimaansaattamisesta
998
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
999
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1000
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1001
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000sonni- ja härkäpalkkioiden ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden, uuhipalkkion toisen ennakon, Etelä-Suomen kansallisen kotieläintuen ja pohjoisen kotieläintuen sekä vuoden 1999 mallasohran lisätuen maksatuksesta
1002
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta vuonna 2000
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.2000 Tiedoston koko: 116 kb
986
Laki henkilötietolain muuttamisesta
987
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
988
Valtioneuvoston asetus eräiden oikeusministeriön hallinnonalan virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta
989
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 31 §:n kumoamisesta
990
Valtioneuvoston asetus hätäkeskuslaitoksesta
991
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 14 §:n kumoamisesta
992
Valtioneuvoston asetus lääninhallitusasetuksen 12 §:n kumoamisesta
993
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteissa käytettävistä vakuutusteknisistä suureista
994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.11.2000 Tiedoston koko: 83 kb
979
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon lisämaksuista
980
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman laatimisesta perittävistä maksuista
981
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
982
Opetusministeriön päätös Savon Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
983
Opetusministeriön päätös Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
984
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
985
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.11.2000 Tiedoston koko: 91 kb
978
Työministeriön työjärjestys
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.11.2000 Tiedoston koko: 443 kb
977
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.11.2000 Tiedoston koko: 244 kb
971
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta
972
Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 2 §:n kumoamisesta
973
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä
974
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta
975
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
976
Metsähallituksen ilmoitus Metsähallituksen päätöksestä Oloksen luonnonsuojelualueen perustamisesta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.11.2000 Tiedoston koko: 92 kb
957
Laki hovioikeuslain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
958
Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta
959
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
960
Laki käräjäoikeuslain 20 §:n muuttamisesta
961
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
962
Laki eräiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta
963
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun muuttamisesta
964
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
965
Laki luotsauslain muuttamisesta
966
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
967
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
968
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
969
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
970
Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen 20 §:n kumoamisesta
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.11.2000 Tiedoston koko: 121 kb
949
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
950
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
951
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
952
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
953
Laki merimieslain 81 §:n muuttamisesta
954
Laki merimiesten vuosilomalain 17 §:n muuttamisesta
955
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
956
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2001
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.11.2000 Tiedoston koko: 279 kb
942
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
943
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
944
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 8 ja 12 §:n muuttamisesta
945
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
946
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
947
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista
948
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.11.2000 Tiedoston koko: 150 kb
935
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta
936
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 ja 18 §:n muuttamisesta
937
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2001 perittävästä maksusta
938
Valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta
939
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
940
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä
941
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.11.2000 Tiedoston koko: 141 kb
925
Laki kirjastolain 12 §:n muuttamisesta
926
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
927
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
928
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
929
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen 15 §:n muuttamisesta
930
Valtioneuvoston asetus maatalouden ympäristötukeen varatun lisämäärärahan käyttämisestä vuonna 2000
931
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta
932
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
933
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mallasohralle maksettavasta kansallisesta lisätuesta vuodelta 1999
934
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta ja maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2000
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.11.2000 Tiedoston koko: 61 kb
920
Laki ulkomaalaisten osallistumista julkiseen elämään paikallistasolla koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
921
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2001
922
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
923
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
924
Valtioneuvoston asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta
Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.