Sähköinen säädöskokoelma: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Vihko 166 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2000 Tiedoston koko: 172 kb
1174
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 3 luvun kumoamisesta
1175
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 83 §:n muuttamisesta
1176
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten
1177
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1178
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1179
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
Vihko 165 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2000 Tiedoston koko: 211 kb
1165
Laki tuloverolain muuttamisesta
1166
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1167
Vuoden 2001 veroasteikkolaki
1168
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1169
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
1170
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1171
Valtioneuvoston asetus eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1172
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1173
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
Vihko 164 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2000 Tiedoston koko: 84 kb
1158
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1159
Laki vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta
1160
Valtioneuvoston asetus kihlakunnansyyttäjästä annetun asetuksen muuttamisesta
1161
Valtioneuvoston asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1162
Valtioneuvoston asetus hirvieläinvahinkojen korvaamisesta
1163
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
1164
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 163 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2000 Tiedoston koko: 265 kb
1153
Valtioneuvoston asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta
1154
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamistoiminnan käytännön toimeenpanosta
1155
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1156
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1157
Opetusministeriön asetus museoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2000 Tiedoston koko: 82 kb
1145
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1146
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1147
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1148
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista
1149
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun asetuksen kumoamisesta
1150
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1151
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1152
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2000 Tiedoston koko: 415 kb
1138
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1139
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1140
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 4 momentin mukaista vastuunjakoa varten tarvittavista suureista
1141
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan työeläkekassan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista vastuunjakoa varten tarvittavista suureista
1142
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteiden vastuunjakosuureesta ja eräiden kertoimien arvoista
1143
Verohallituksen päätös vuonna 2001 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2000 Tiedoston koko: 192 kb
1129
Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista
1130
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1131
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1132
Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1133
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 32 §:n 3 momentin kumoamisesta
1134
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1135
Valtioneuvoston asetus yleisradiotoiminnassa noudatettavasta taajuuksien käyttösuunnitelmasta
1136
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiementen yhteisen markkinajärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta
1137
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2000 Tiedoston koko: 166 kb
1126
Laki arpajaislain 3 §:n muuttamisesta
1127
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1128
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräistä maista Suomeen tuotujen nautojen BSE-seurannasta
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2000 Tiedoston koko: 5200 kb (suuri koko)
1125
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2000 Tiedoston koko: 125 kb
1114
Laki kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista
1115
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
1116
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1117
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
1118
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
1119
Rautatiekuljetuslaki
1120
Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
1121
Laki valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta
1122
Laki Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1123
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1124
Valtiovarainministeriön asetus ajoneuvoveron kannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2000 Tiedoston koko: 91 kb
1108
Merimiesten palkkaturvalaki
1109
Laki konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta
1110
Laki Elintarvikevirastosta
1111
Laki Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta
1112
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta
1113
Maa- ja metsätalousministeriön asetus levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen valvonnasta
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2000 Tiedoston koko: 150 kb
1105
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista
1106
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta
1107
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetussa laissa tarkoitetuista korotuksista aiheutuvien kulujen jakamisesta vakuutusyhtiöiden ja Liikennevakuutuskeskuksen kesken
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2000 Tiedoston koko: 225 kb
1102
Laki kaivoslain muuttamisesta
1103
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
1104
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2000 Tiedoston koko: 89 kb
1093
Laki kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1094
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1095
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1096
Laki yrityskiinnityslain 27 §:n muuttamisesta
1097
Laki asunto-osakeyhtiölain 3 §:n muuttamisesta
1098
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta
1099
Laki opintotukilain muuttamisesta
1100
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
1101
Opetusministeriön asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista ja hallinnosta
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2000 Tiedoston koko: 93 kb
1083
Laki Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1084
Laki perintö- ja lahjaverolain 57 §:n muuttamisesta
1085
Laki varallisuusverolain muuttamisesta
1086
Laki tuloverolain 69 ja 71 §:n muuttamisesta
1087
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta
1088
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1089
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
1090
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten lainan enimmäismääristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1091
Valtioneuvoston asetus Hallinnon kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 1 §:n kumoamisesta
1092
Valtioneuvoston asetus Tieliikelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2000 Tiedoston koko: 93 kb
1078
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta
1079
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1080
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1081
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1082
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2000 Tiedoston koko: 119 kb
1072
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
1073
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1074
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä
1075
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
1076
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1077
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2000 Tiedoston koko: 99 kb
1068
Laki yritystoiminnan tukemisesta
1069
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1070
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiellosta käyttää kilpailuissa tai pitää näytteillä koiria, joille on suoritettu eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus
1071
Verohallituksen päätös vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2000 Tiedoston koko: 579 kb
1067
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2000 Tiedoston koko: 134 kb
1062
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 52 ja 53 §:n muuttamisesta
1063
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1064
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1065
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1066
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2001 työttömyysvakuutusmaksuista
Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.