Sähköinen säädöskokoelma: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Vihko 186 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 200 kb
1297
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista
1298
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 23 kohdan kumoamisesta
1299
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1300
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
1301
Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 4 luvun kumoamisesta
1302
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1303
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1304
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1305
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2001
1306
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
1307
LUETTELO kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 2001
Vihko 185 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 82 kb
1289
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmästä
1290
Valtioneuvoston asetus Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta
1291
Valtioneuvoston asetus Elintarvikevirastosta
1292
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1293
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1294
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusasetuksen 2 §:n muuttamisesta
1295
Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta
1296
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 2001 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
Vihko 184 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 88 kb
1283
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1284
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja perussäännön soveltamisesta
1285
Laki rikoslain muuttamisesta
1286
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta
1287
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 2001 ja 2002 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1288
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
Vihko 183 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 94 kb
1276
Laki aikuiskoulutustuesta
1277
Laki opintotukilain muuttamisesta
1278
Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain muuttamisesta
1279
Laki työntekijäin eläkelain 7 f §:n muuttamisesta
1280
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1281
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2001 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1282
Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen muuttamisesta
Vihko 182 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 282 kb
1270
Laki emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain kumoamisesta
1271
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista
1272
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1273
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1274
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1275
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
Vihko 181 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 269 kb
1266
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista
1267
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä
1268
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön tilinpäätöksestä
1269
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2001
Vihko 180 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 306 kb
1261
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1262
Tasavallan presidentin asetus lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EUROCONTROL) ja navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
1263
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1264
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2000tulvavahinkokorvausten maksamisesta
1265
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2001 liikenneturvallisuusmaksusta
Vihko 179 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 776 kb
1259
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1260
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2000toimitettavassa verotuksessa
Vihko 178 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 521 kb
1253
Valtioneuvoston asetus kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista
1254
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
1255
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta
1256
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta
1257
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista, hakemisesta ja kotieläintukien määräytymisestä
1258
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000kansallisten pinta-alaperusteisten tukien ja viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten sekä alkuvuoden 2000tulvavahinkokorvausten maksatuksesta
Vihko 177 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 82 kb
1244
Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta
1245
Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1246
Laki maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta
1247
Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1248
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
1249
Valtioneuvoston asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1250
Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1251
Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1252
Valtioneuvoston asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
Vihko 176 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 207 kb
1240
Valtioneuvoston asetus kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun asetuksen 14 §:n kumoamisesta
1241
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan tilinpäätöksestä
1242
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 2000Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1243
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista
Vihko 175 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 244 kb
1235
Valtioneuvoston asetus lihan kuljetusavustuksesta vuonna 2000
1236
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä
1237
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1238
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa
1239
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista
Vihko 174 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 183 kb
1219
Laki kansanterveyslain 14 ja 49 §:n muuttamisesta
1220
Laki erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta
1221
Laki mielenterveyslain 34 §:n muuttamisesta
1222
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
1223
Laki vuodelta 2001 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta
1224
Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta
1225
Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta
1226
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1227
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1228
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1229
Laki yrittäjien eläkelain 1 ja 9 §:n muuttamisesta
1230
Laki työntekijäin eläkelain 10 a ja 19 c §:n muuttamisesta
1231
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2001
1232
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetun työministeriön päätöksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta
1233
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien määrätietojen toimittamisesta
1234
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
Vihko 173 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 83 kb
1209
Laki Valtion kiinteistölaitoksen nimen muuttamisesta nimeksi Senaatti-kiinteistöt
1210
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1211
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1212
Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta annetun lain kumoamisesta
1213
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1214
Laki satovahinkojen korvaamisesta
1215
Valtioneuvoston asetus vuoden 2000satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
1216
Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1217
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
1218
Valtioneuvoston asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 172 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 204 kb
1205
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n kumoamisesta
1206
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 18 ja 24 §:n muuttamisesta
1207
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1208
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 171 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2000 Tiedoston koko: 326 kb
1202
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1203
Sosiaali- terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1204
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle maksettavan korvauksen perusteista
Vihko 170 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2000 Tiedoston koko: 93 kb
1199
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun lain voimaantulosta
1200
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta
1201
Valtioneuvoston asetus investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin
Vihko 169 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2000 Tiedoston koko: 89 kb
1195
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
1196
Valtioneuvoston asetus valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1197
Maa- ja metsätalousministeriön asetus TSE-riskiaineksen käsittelystä
1198
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
Vihko 168 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2000 Tiedoston koko: 243 kb
1189
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä
1190
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1191
Laki lääkelain muuttamisesta
1192
Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta
1193
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1194
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen eräiden perus- ja lisätoimenpiteiden sekä lannan käytön tehostamista koskevien erityistukisopimusten valvonnasta ja tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön puutteiden aiheuttamista seuraamuksista maatalouden ympäristötukeen ja luonnonhaittakorvaukseen
Vihko 167 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2000 Tiedoston koko: 88 kb
1180
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
1181
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n muuttamisesta
1182
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
1183
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
1184
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1185
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1186
Tasavallan presidentin asetus valtionavusta hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurheilun tukemiseen annetun asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta
1187
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1188
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

186 - 167 166 - 147 146 - 127 126 - 107 106 - 87 86 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.