Sähköinen säädöskokoelma: 1999

Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1999 Tiedoston koko: 168 kb
1367
Laki nimikirjalain 4 ja 9 §:n muuttamisesta
1368
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1369
Laki perhe- eläkelain muuttamisesta
1370
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta
1371
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
1372
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8ja 9 §:n muuttamisesta
1373
Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta
1374
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1375
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
1376
Asetus perhe- eläkeasetuksen 3 §:n 2 momentin kumoamisesta
1377
Asetus vammaistukiasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1378
Asetus kuntoutusraha- asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1999 Tiedoston koko: 196 kb
1359
Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa
1360
Asetus yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta
1361
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1362
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 15 §:n muuttamisesta
1363
Valtioneuvoston päätös vuoden 1999 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
1364
Valtioneuvoston päätös vuoden 1999 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
1365
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1366
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1999 Tiedoston koko: 202 kb
1352
Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä
1353
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
1354
Asetus rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
1355
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1356
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1357
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus viljakasvien siementen sekä nurmi-ja rehukasvien siementen markkinoinnista annettujen päätöksien väliaikaisesta muuttamisesta
1358
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 2 000 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1999 Tiedoston koko: 174 kb
1342
Laki verontilityslain 12 ja 29 §:n muuttamisesta
1343
Laki tuloverolain 21 §:n muuttamisesta
1344
Laki verontilityslain 12 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1345
Laki tuloverolain 124 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1346
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
1347
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1348
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1349
Laki rakennusverolain 24 §:n muuttamisesta
1350
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1351
Asetus ennakkoperintäasetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1999 Tiedoston koko: 246 kb
1329
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1330
Asetus tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 16 §:n kumoamisesta
1331
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1332
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:n muuttamisesta
1333
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1334
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
1335
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1336
Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta
1337
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta
1338
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1339
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
1340
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa
1341
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista,joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1999 Tiedoston koko: 278 kb
1324
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1325
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
1326
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1327
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1328
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1999 Tiedoston koko: 211 kb
1323
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1999 Tiedoston koko: 191 kb
1317
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1318
Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa
1319
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1320
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1321
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1322
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 2000
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.1999 Tiedoston koko: 108 kb
1308
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
1309
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1310
Asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen 9 §:n 1 momentin ja 12 §:n 1 momentin muuttamisesta
1311
Asetus liikennevakuutuskeskuksen säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta
1312
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös konsernitilinpäätöksen laatimisesta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla yleisesti käytetyn säännöstön mukaisesti annetun päätöksen 2 §:n ja 3 §:n muuttamisesta
1313
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten sekä Suomessa toimivien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusluokista annetun päätöksen muuttamisesta
1314
Verohallituksen päätös vuonna 2000 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1315
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
1316
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1999toimitettavassa verotuksessa
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.1999 Tiedoston koko: 116 kb
1299
Laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain kumoamisesta
1300
Laki asuntosäästöpalkkiolain 7 §:n muuttamisesta
1301
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1302
Laki merilain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta
1303
Laki alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta
1304
Asetus merilain 1 luvun 1 §:n soveltamisesta
1305
Asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1306
Asetus merentutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1307
Asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.1999 Tiedoston koko: 105 kb
1288
Laki perusopetuslain muuttamisesta
1289
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1290
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
1291
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1292
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
1293
Laki harjoittelukoulukiinteistöjen vaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1294
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1295
Asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1296
Valtioneuvoston päätös maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen valtionavustuksen perusteista vuonna 2000
1297
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1298
Opetusministeriön päätös näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.1999 Tiedoston koko: 307 kb
1276
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1277
Laki vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta
1278
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta
1279
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1280
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1281
Asetus työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta
1282
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta
1283
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta
1284
Kaavoitusmittausasetus
1285
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1286
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1287
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.1999 Tiedoston koko: 204 kb
1263
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1264
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1265
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta
1266
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 a §:n muuttamisesta
1267
Laki yrittäjien eläkelain 5a §:n muuttamisesta
1268
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1269
Laki ikääntyvien työntekijöiden osa-aikatyö- ja osa-aikaeläkejärjestelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1270
Laki 55 vuotta täyttäneen työttömän työllistymisedellytysten parantamisesta annetun lain muuttamisesta
1271
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1272
Laki perhe-eläkelain 15b §:n muuttamisesta
1273
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1274
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1275
Asetus sairausvakuutusasetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.1999 Tiedoston koko: 171 kb
1249
Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta
1250
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n muuttamisesta
1251
Laki yliopistolain 2 a 21 §:n muuttamisesta
1252
Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
1253
Laki ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1254
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 3 a 5 §:n muuttamisesta
1255
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1256
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1257
Laki kokoontumislain 1 §:n muuttamisesta
1258
Laki vaalilain muuttamisesta
1259
Laki haastemieslain muuttamisesta
1260
Asetus eräistä sotilas- ja siviiliviranomaisten välisistä suhteista rauhan aikana annetun asetuksen kumoamisesta
1261
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen muuttamisesta
1262
Asetus ylioppilastutkinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.1999 Tiedoston koko: 202 kb
1245
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1246
Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1247
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1248
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2000
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.1999 Tiedoston koko: 180 kb
1240
Kiinnitysluottopankkilaki
1241
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 97 c §:n muuttamisesta
1242
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1243
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1244
Valtioneuvoston päätös kehitysalueesta ja sen tukialueista
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.1999 Tiedoston koko: 177 kb
1229
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1230
Laki valtion perhe-eläkelain 5 §:n muuttamisesta
1231
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
1232
Laki kirkkolain 24 luvun 5 a ja 10 §:n muuttamisesta
1233
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1234
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1235
Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1236
Laki metsästyslain 87 §:n muuttamisesta
1237
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta
1238
Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
1239
Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Neuvostoliiton välisen yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla tehdyn sopimuksen voimassaolon pidentämisestä viidellä vuodella tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.1999 Tiedoston koko: 109 kb
1215
Laki julkisen arvonannon osoituksista
1216
Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta
1217
Vuoden 2000 veroasteikkolaki
1218
Laki tuloverolain muuttamisesta
1219
Laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta
1220
Laki tuloverolain muuttamisesta
1221
Laki tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1222
Laki tuloverolain 124 ja 131 §:n muuttamisesta
1223
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
1224
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
1225
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 7 ja 13 §:n muuttamisesta
1226
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta
1227
Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1228
Valtiovarainministeriön päätös ajoneuvoveron kannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.1999 Tiedoston koko: 109 kb
1206
Asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1207
Puolustusministeriön päätös puolustustarvikkeiden maastaviennissä ja kauttakuljetuksessa Euroopan unionin alueella vaadittavasta ilmoituksesta annetun puolustusministeriön päätöksen kumoamisesta
1208
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 2000 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1209
Valtiovarainministeriön päätös JHTT-tutkintoon vaadittavista opinnoista
1210
Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta
1211
Valtiovarainministeriön päätös Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1212
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
1213
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1214
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.1999 Tiedoston koko: 113 kb
1197
Laki eräiden kirkollisten kiinteistöjen luovuttamisesta Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle, Suomen ortodoksiselle kirkkokunnalle sekä näiden seurakunnille
1198
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1199
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta
1200
Laki terveydensuojelulain 21 §:n muuttamisesta
1201
Asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
1202
Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen muuttamisesta
1203
Valtioneuvoston päätös yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen tuoton tuloutuksesta
1204
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
1205
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.