Sähköinen säädöskokoelma: 1998

Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1998 Tiedoston koko: 97 kb
1222
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
1223
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
1224
Laki metsälain muuttamisesta
1225
Asetus metsäasetuksen muuttamisesta
1226
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsälain soveltamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1227
Asetus metsänhoitoyhdistyksistä
1228
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1229
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1998 Tiedoston koko: 91 kb
1215
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
1216
Asetus Kazakstanin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
1217
Valtioneuvoston päätös vuoden 1998satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
1218
Valtioneuvoston päätös vuoden 1998viljellyn ruisalan perusteella maksettavasta satovahinkoyleiskorvauksesta
1219
Valtioneuvoston päätös vuoden 1998puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
1220
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1998Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1221
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruudesta vuonna 1998
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1998 Tiedoston koko: 150 kb
1204
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1205
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1206
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1207
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
1208
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 ja 33 §:n muuttamisesta
1209
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1210
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1211
Laki liikennevakuutuslain 9 ja 12 a §:n muuttamisesta
1212
Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta
1213
Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1214
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1998 Tiedoston koko: 161 kb
1183
Laki eräiden valtion oppilaitoskiinteistöjen luovuttamisesta yksityisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille
1184
Laki lukiolain muuttamisesta
1185
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1186
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1187
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1188
Laki perusopetuslain 17 §:n muuttamisesta
1189
Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1190
Asetus ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
1191
Asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä
1192
Asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
1193
Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1194
Asetus perusopetusasetuksen 2 §:n muuttamisesta
1195
Asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1196
Asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1197
Asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmästä
1198
Valtioneuvoston päätös peruskoulun tuntijaosta annetun päätöksen muuttamisesta
1199
Valtioneuvoston päätös lukion tuntijaosta annetun päätöksen 2 a ja 3 §:n muuttamisesta
1200
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeista
1201
Opetusministeriön päätös oppisopimuskoulutukseen kuuluvista opintososiaalisista eduista tietopuolisten opintojen aikana
1202
Opetusministeriön päätös lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista
1203
Opetusministeriön päätös aikuislukion tuntijaosta annetun päätöksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1998 Tiedoston koko: 111 kb
1174
Laki maaseutuelinkeinolain 28 §:n muuttamisesta
1175
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1176
Asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta
1177
Asetus ympäristövakuutuslautakunnasta
1178
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1179
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
1180
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuoden 1999 työttömyysvakuutusmaksuista
1181
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä
1182
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1998 Tiedoston koko: 151 kb
1166
Laki Suomen Pankin virkamiehistä
1167
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
1168
Laki työaikalain muuttamisesta
1169
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1170
Laki tuloverolain muuttamisesta
1171
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1172
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1173
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1998 Tiedoston koko: 116 kb
1157
Laki jäteverolain muuttamisesta
1158
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1159
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1160
Laki autoverolain muuttamisesta
1161
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1162
Asetus ajoneuvoveroasetuksen 16 ja 19 §:n muuttamisesta
1163
Valtiovarainministeriön päätös varsinaisen ajoneuvoveron kannosta, maksupaikoista ja suorittamisesta annetun valtiovarainministeriön päätösen 5 §:n muuttamisesta
1164
Valtiovarainministeriön päätös ajoneuvoveron kannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1165
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1998 Tiedoston koko: 130 kb
1152
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa tarkoitetun yhtiön perimien maksujen perusteista
1153
Liikenneministeriön päätös telemarkkinalain soveltamisalasta ja teletoiminnan ilmoitusvelvollisuudesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1154
Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1155
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista
1156
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.1998 Tiedoston koko: 998 kb
1151
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.1998 Tiedoston koko: 179 kb
1142
Laki säteilylain muuttamisesta
1143
Asetus säteilyasetuksen muuttamisesta
1144
Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen muuttamisesta
1145
Konttiasetus
1146
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1147
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen liitteen 1 muuttamisesta
1148
Liikenneministeriön päätös Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
1149
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
1150
Verohallituksen päätös yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdiksi
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.1998 Tiedoston koko: 204 kb
1135
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1136
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1137
Asetus eläkesäätiön eläkevastuun katteesta
1138
Asetus vakuutuskassan vastuuvelan katteesta
1139
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1140
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1141
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 1999
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.1998 Tiedoston koko: 175 kb
1128
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain
1129
Laki työntekijäin eläkelain 1 c §:n muuttamisesta
1130
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n muuttamisesta
1131
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 a §:n
1132
Laki tapaturmavakuutuslain 1 a ja 57 §:n muuttamisesta
1133
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
1134
Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.1998 Tiedoston koko: 98 kb
1114
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain
1115
Laki erikoissairaanhoitolain 10 §:n 5 momentin kumoamisesta
1116
Laki tartuntatautilain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta
1117
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 10 §:n 2 momentin kumoamisesta
1118
Laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta
1119
Laki kemikaalilain 61 §:n 2 momentin kumoamisesta
1120
Laki elintarvikelain 46 §:n 2 momentin kumoamisesta
1121
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta
1122
Laki eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentin kumoamisesta
1123
Laki tuoteturvallisuuslain 21 §:n 2 momentin kumoamisesta
1124
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta
1125
Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta
1126
Laki kuntien valtionosuuslain 4 §:n muuttamisesta
1127
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.1998 Tiedoston koko: 118 kb
1109
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1110
Asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen 81 §:n muuttamisesta
1111
Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1112
Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta
1113
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1999
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.1998 Tiedoston koko: 244 kb
1104
Laki tullilain muuttamisesta
1105
Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön muuttamisesta
1106
Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1107
Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1108
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1998toimitettavassa verotuksessa
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.1998 Tiedoston koko: 117 kb
1098
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1099
Laki ajoneuvojen katsastusluvista
1100
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta
1101
Laki tieliikennelain 84 §:n muuttamisesta
1102
Laki ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1103
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.1998 Tiedoston koko: 110 kb
1091
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1092
Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1094
Asetus Pientyönantajien palvelukeskuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1095
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1999 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1096
Opetusministeriön päätös eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista
1097
Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.1998 Tiedoston koko: 107 kb
1085
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutuslaitosten osallistumisesta tapaturmavakuutuslain 60 §:n 6 momentissa tarkoitettuihin korotuksiin ja korvauksiin
1086
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä
1087
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen eräiden virustautien leviämisen ehkäisemisestä
1088
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1089
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1090
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.1998 Tiedoston koko: 107 kb
1077
Laki ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta
1078
Kirjastoasetus
1079
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 1999
1080
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1081
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1082
Liikenneministeriön päätös sairaankuljetuksen taksoista annetun päätöksen voimassaolon jatkamisesta
1083
Oikeusministeriön päätös vankeinhoitolaitoksen aseistuksesta annetun oikeusministeriön päätöksen kumoamisesta
1084
Oikeusministeriön ilmoitus vankeinhoitolaitoksen aseistuksesta ja voimankäyttövälineistä annetusta oikeusministeriön päätöksestä
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.1998 Tiedoston koko: 107 kb
1069
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
1070
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1071
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 b ja 6 §:n muuttamisesta
1072
Laki tuloverolain 70 §:n muuttamisesta
1073
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1074
Asetus kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 1999 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
1075
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista vuoden 1999 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
1076
Asetus jäätelöasetuksen kumoamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

161 - 142 141 - 122 121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.