Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sähköinen säädöskokoelma: 1997

Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Vihko 192 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 114 kb
1412
Laki toimeentulotuesta
1413
Laki sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1414
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1415
Asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1416
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1417
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta
1418
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1419
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1420
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen taloussuhteiden katkaisemisesta Sierra Leoneen
1421
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 191 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 77 kb
1408
Laki joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta
1409
Asetus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1410
Asetus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
1411
Maa- ja metsätalousministeriön päätös sikojen merkitsemisestä ja luetteloinnista
Vihko 190 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 94 kb
1401
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1402
Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
1403
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
1404
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 a §:n muuttamisesta
1405
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998
1406
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1407
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 189 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 103 kb
1394
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain kumoamisesta
1395
Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta
1396
Asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta
1397
Asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1398
Asetus eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 28 ja 48 §:n muuttamisesta
1399
Valtioneuvoston päätös vuoden 1997puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
1400
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta vuodelta 1997
Vihko 188 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 209 kb
1389
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1390
Asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1391
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn öljyn varmuusvarastointia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1392
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
1393
Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä
Vihko 187 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 104 kb
1378
Laki tullilain muuttamisesta
1379
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1380
Laki autoverolain muuttamisesta
1381
Laki arvonlisäverolain 197 ja 198 §:n muuttamisesta
1382
Laki tullilaitoksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta
1383
Laki tuloverolain muuttamisesta
1384
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1385
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 16 §:n muuttamisesta
1386
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1387
Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1388
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
Vihko 186 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 176 kb
1372
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1373
Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1374
Valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1375
Valtioneuvoston päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta
1376
Valtiovarainministeriön päätös luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1377
Valtiovarainministeriön päätös luottolaitoksen markkinariskien kattamiseksi vaadittavasta omien varojen määrästä annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta
Vihko 185 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 183 kb
1364
Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1365
Asetus pohjoisten kuntien kalastusaluelautakunnasta (Saamenkielinen käännös)
1366
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1367
Valtioneuvoston päätös petoeläinvahinkojen korvaamisesta
1368
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
1369
Maa- ja metsätalousministeriön päätös aluskohtaisista erityisistä kalastusluvista
1370
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1371
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
Vihko 184 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 192 kb
1352
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1998 ja 1999 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1353
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
1354
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
1355
Laki työllisyyslain muuttamisesta
1356
Laki työttömyysturvalain 13 ja 16 §:n muuttamisesta
1357
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 13 ja 16 §:n muuttamisesta
1358
Asetus työvoimapalveluasetuksen muuttamisesta
1359
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1360
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1361
Asetus työmarkkinatuesta
1362
Asetus työttömien aloitteellisuuden tukemisesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1363
Työllisyysasetus
Vihko 183 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 210 kb
1340
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1341
Laki liikepankkilain muuttamisesta
1342
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1343
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain muuttamisesta
1344
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
1345
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 7 §:n 1 momentin 12 kohdan ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta
1346
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 23 §:n muuttamisesta
1347
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
1348
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1349
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
1350
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta
1351
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 182 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 202 kb
1336
Kirjanpitolaki
1337
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1338
Laki osuuskuntalain 79 c §:n muuttamisesta
1339
Kirjanpitoasetus
Vihko 181 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 100 kb
1331
Valtioneuvoston päätös televisiolupamaksuista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1332
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen reittitaksoista
1333
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista
1334
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista
1335
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 180 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 1460 kb
1322
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1323
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1324
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä
1325
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta
1326
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä
1327
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta
1328
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1329
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1330
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
Vihko 179 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 111 kb
1311
Valtioneuvoston päätös verovirastoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1312
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
1313
Valtiovarainministeriön päätös varsinaisen ajoneuvoveron kannosta, maksupaikoista ja suorittamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1314
Valtiovarainministeriön päätös ajoneuvoveron kannosta
1315
Opetusministeriön päätös yleiseen kielitutkintoon osallistuvalta perittävän maksun enimmäismäärästä
1316
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1998
1317
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1997Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1318
Liikenneministeriön päätös telemarkkinalain soveltamisalasta ja teletoiminnan ilmoitusvelvollisuudesta annetun liikenneministeriön päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1320
Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista annetun työministeriön päätöksen muuttamisesta
1321
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
Vihko 178 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 116 kb
1303
Laki kirkkolain muuttamisesta
1304
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1305
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1306
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
1307
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1308
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1309
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1998 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1310
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
Vihko 177 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1997 Tiedoston koko: 231 kb
1295
Laki Kurjenrahkan kansallispuistosta
1296
Asetus Kurjenrahkan kansallispuistosta
1297
Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta
1298
Asetus laitteiden energiatehokkuudesta annetussa laissa tarkoitettujen tarkastuslaitosten hyväksymisestä
1299
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan toimintojen eriyttämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1300
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista
1301
Liikenneministeriön päätös eräiden Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden yhteyksien tarjonnasta
1302
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
Vihko 176 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1997 Tiedoston koko: 105 kb
1284
Laki siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1285
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1286
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1287
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen muuttamisesta
1288
Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1289
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen muuttamisesta
1290
Asetus kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1291
Asetus Kasvinjalostuslaitoksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1292
Asetus Siemenperunakeskuksesta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1293
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
1294
Maa- ja metsätalousministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten porotaloutta koskevien tehtävien hoidosta
Vihko 175 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1997 Tiedoston koko: 110 kb
1274
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1275
Laki kuntoutusrahalain 31 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1276
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1277
Laki vuodelta 1998 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta
1278
Laki kansaneläkelain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1279
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1280
Asetus lääkkeiden hintalautakunnasta
1281
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1282
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 1998
1283
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeen määrästä tehtävästä vähennyksestä vuonna 1997annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 174 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1997 Tiedoston koko: 115 kb
1269
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1270
Laki ulkomaalaisrekisteristä
1271
Asetus ulkomaalaisvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1272
Asetus poliisikoulutuksesta
1273
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 173 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1997 Tiedoston koko: 107 kb
1259
Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta
1260
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta
1261
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1262
Vuoden 1998 veroasteikkolaki
1263
Laki tuloverolain muuttamisesta
1264
Laki veronkantolain 12 c §:n muuttamisesta
1265
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1266
Asetus arvonlisäveroasetuksen 9 §:n muuttamisesta
1267
Asetus ennakkoperintäasetuksen 8 §:n 5 momentin ja 11 §:n kumoamisesta
1268
Asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

192 - 173 172 - 153 152 - 133 132 - 113 112 - 93 92 - 73 72 - 53 52 - 33 32 - 13 12 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.