Sähköinen säädöskokoelma: 1996

Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Vihko 107 Suomeksi
Julkaistu: 30.10.1996 Tiedoston koko: 215 kb
743
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
744
Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
745
Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
746
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta
747
Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta
748
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
749
Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta
750
Laki vesilain muuttamisesta
751
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta
752
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
753
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
754
Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön 1 §:n muuttamisesta
Vihko 106 Suomeksi
Julkaistu: 28.10.1996 Tiedoston koko: 218 kb
738
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 51 §:n muuttamisesta
739
Työministeriön päätös biologisten tekijöiden luokituksesta
740
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle asetettavista laatuvaatimuksista
741
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta
742
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 105 Suomeksi
Julkaistu: 24.10.1996 Tiedoston koko: 194 kb
729
Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta
730
Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
731
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 37 ja 38 §:n muuttamisesta
732
Asetus lastensuojeluasetuksen 13 §:n muuttamisesta
733
Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
734
Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta.
735
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
736
Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkamerkistä ja henkilökortista annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta.
737
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1996annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 104 Suomeksi
Julkaistu: 23.10.1996 Tiedoston koko: 168 kb
722
Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta
723
Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
724
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Hertsegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
725
Asetus ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
726
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista
727
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
728
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös väkevien alkoholijuomien mainonnasta ja muusta myynninedistämistoiminnasta sekä niitä koskevan tuotetiedon antamisesta annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 103 Suomeksi
Julkaistu: 17.10.1996 Tiedoston koko: 106 kb
719
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
720
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä
721
Verohallituksen päätös vuoden 1997 ennakon alarajasta ja kantoeristä
Vihko 102 Suomeksi
Julkaistu: 16.10.1996 Tiedoston koko: 144 kb
713
Asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
714
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
715
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
716
Valtioneuvoston päätös valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
717
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1997
718
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1995 maksuunpanotilityksestä
Vihko 101 Suomeksi
Julkaistu: 14.10.1996 Tiedoston koko: 100 kb
712
Valtioneuvoston päätös markan ulkoisesta arvosta
Vihko 100 Suomeksi
Julkaistu: 9.10.1996 Tiedoston koko: 187 kb
706
Asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
707
Asetus Svenska handelshögskolanista
708
Asetus eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
709
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruudesta vuonna 1996
710
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikevalvonnan järjestämisestä
711
Valtiovarainministeriön päätös rahastoesitteestä
Vihko 99 Suomeksi
Julkaistu: 1.10.1996 Tiedoston koko: 306 kb
697
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
698
Asetus Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisalan laajentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
699
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
700
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
701
Eduskunnan päätös eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta
702
Valtioneuvoston päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomasijoitustoiminnan yleisistä periaatteista
703
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
704
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
705
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista 1897
Vihko 98 Suomeksi
Julkaistu: 26.9.1996 Tiedoston koko: 141 kb
692
Laki pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
693
Asetus pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
694
Asetus Viron kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
695
Asetus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
696
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös).
Vihko 97 Suomeksi
Julkaistu: 25.9.1996 Tiedoston koko: 388 kb
691
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä
Vihko 96 Suomeksi
Julkaistu: 23.9.1996 Tiedoston koko: 184 kb
684
Laki turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
685
Valtioneuvoston päätös eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
686
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.
687
Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
688
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä .
689
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
690
Verohallituksen päätös puun ostajan tiedonantovelvollisuudesta Metsäntutkimuslaitokselle
Vihko 95 Suomeksi
Julkaistu: 18.9.1996 Tiedoston koko: 190 kb
679
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Ruandaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
680
Asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle
681
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 11 §:n kumoamisesta
682
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien vuoden 1993 yhteisövero-osuuksista
683
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista
Vihko 94 Suomeksi
Julkaistu: 13.9.1996 Tiedoston koko: 166 kb
672
Asetus tuloveroasetuksen 4 §:n muuttamisesta
673
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
674
Työministeriön päätös rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä
675
Valtiovarainministeriön päätös sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen sisällöstä
676
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
677
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
678
Verohallituksen päätös verovuoden 1995 verotuksen päättymisestä
Vihko 93 Suomeksi
Julkaistu: 11.9.1996 Tiedoston koko: 166 kb
665
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
666
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
667
Asetus eurooppalaisen radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
668
Asetus vuonna 1996toimitettavissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa ja kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina Ahvenanmaan maakunnassa toimivista postikonttoreista
669
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
670
Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen muuttaminen
671
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 92 Suomeksi
Julkaistu: 4.9.1996 Tiedoston koko: 196 kb
659
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä
660
Valtioneuvoston päätös yleislisenssistä kannettavien tai siirrettävien radiopuhelimien vientiin
661
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilatalouden investointeihin ja tilanpidon aloittamiseen myönnetyn ja myönnettävän valtionlainan korosta
662
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden yhteyksien tarjonnasta
663
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä
664
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
Vihko 91 Suomeksi
Julkaistu: 30.8.1996 Tiedoston koko: 196 kb
648
Asetus puolustusvoimien räjähteistä
649
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
650
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
651
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
652
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
653
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
654
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
655
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköasennusten turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen eräiden määräysten kumoamisesta
656
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
657
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuuslain soveltamisesta
658
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 90 Suomeksi
Julkaistu: 28.8.1996 Tiedoston koko: 217 kb
638
Laki näkövammaisten kirjastosta
639
Asetus näkövammaisten kirjastosta
640
Laki kotieläinjalostuslain 6 ja 15 §:n muuttamisesta
641
Laki hevostalouslain 5 §:n muuttamisesta
642
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
643
Asetus kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestö INTELSATia koskevan toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
644
Asetus Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksen toisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
645
Asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta
646
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaksikäyttötuotteiden vientilisensioinnista
647
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 89 Suomeksi
Julkaistu: 22.8.1996 Tiedoston koko: 320 kb
634
Laki Kolin kansallispuiston laajentamisesta
635
Laki Valkmusan kansallispuistosta
636
Asetus Valkmusan kansallispuistosta
637
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkasta-misessa käytettävistä analyysimenetelmistä
Vihko 88 Suomeksi
Julkaistu: 22.8.1996 Tiedoston koko: 185 kb
626
Laki rikoslain muuttamisesta
627
Asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta
628
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
629
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta
630
Asetus lääninoikeusasetuksen muuttamisesta
631
Asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta
632
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
633
Valtioneuvoston päätös maatalousperäisiä raaka-aineita jalostaville elinkeinonharjoittajille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.