Sähköinen säädöskokoelma: 1996

Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Vihko 147 Suomeksi
Julkaistu: 19.12.1996 Tiedoston koko: 258 kb
1070
Maa- ja metsätalousministeriön päätös yhteisöaloite PESCAn täytäntöönpanosta
1071
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
1072
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 14 ja 15 §:n muuttamisesta
Vihko 146 Suomeksi
Julkaistu: 18.12.1996 Tiedoston koko: 228 kb
1055
Laki yhdyskuntapalvelusta
1056
Laki rikoslain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta
1057
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1058
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta
1059
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 a §:n muuttamisesta
1060
Laki rikoslain 3 luvun muuttamisesta
1061
Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
1062
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1063
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1064
Asetus yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1065
Asetus yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1066
Asetus nuorisorangaistuksen kokeilemisesta
1067
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1068
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista valmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta.
1069
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 145 Suomeksi
Julkaistu: 18.12.1996 Tiedoston koko: 201 kb
1045
Laki kalastuslain muuttamisesta
1046
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta
1047
Laki vuosilomalain 6 §:n muuttamisesta
1048
Laki palkkaturvalain 12 §:n muuttamisesta
1049
Laki merimiesten palkkaturvalain 12 §:n muuttamisesta
1050
Asetus ammatillisen peruskoulutuksen koulutusaloista
1051
Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta
1052
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1053
Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1054
Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta
Vihko 144 Suomeksi
Julkaistu: 18.12.1996 Tiedoston koko: 195 kb
1034
Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1035
Laki kriminaalihuollon järjestämisestä ja rahoituksesta
1036
Laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta
1037
Laki opettajankoulutuslain 11 §:n muuttamisesta
1038
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1039
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1040
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1041
Laki kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1042
Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1043
Asetus opintotukiasetuksen 32 §:n muuttamisesta
1044
Opetusministeriön päätös tuomiokapitulien suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen kumoamisesta
Vihko 143 Suomeksi
Julkaistu: 17.12.1996 Tiedoston koko: 257 kb
1028
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
1029
Valtioneuvoston päätös vuoden 1996puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
1030
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista
1031
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1032
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1033
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 142 Suomeksi
Julkaistu: 17.12.1996 Tiedoston koko: 1600 kb (HUOM! tiedoston koko: 1,6 Mb, 268 sivua)
1027
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
Vihko 141 Suomeksi
Julkaistu: 13.12.1996 Tiedoston koko: 155 kb (HUOM! tiedoston koko: 1,6 Mb, 268 sivua)
1022
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1023
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
1024
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1025
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1026
Työministeriön päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista markkamääristä vuonna 1997
Vihko 140 Suomeksi
Julkaistu: 13.12.1996 Tiedoston koko: 197 kb (HUOM! tiedoston koko: 1,6 Mb, 268 sivua)
1013
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta
1014
Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta
1015
Laki jätelain muuttamisesta
1016
Laki meluntorjuntalain muuttamisesta
1017
Laki ilmansuojelulain muuttamisesta
1018
Laki maastoliikennelain muuttamisesta
1019
Laki ulkoilulain muuttamisesta
1020
Laki vesilain muuttamisesta
1021
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 139 Suomeksi
Julkaistu: 12.12.1996 Tiedoston koko: 212 kb
994
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
995
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
996
Laki tuloverolain muuttamisesta
997
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
998
Laki vuodelta 1997 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta
999
Laki kansaneläkelain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1000
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1001
Laki perhe-eläkelain 36 §:n muuttamisesta
1002
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 11 §:n muuttamisesta
1003
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1004
Laki kansanterveyslain 40 §:n muuttamisesta
1005
Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1006
Asetus erikoissairaanhoidon tasausjärjestelmän toteuttamisesta lääkekustannuksiin
1007
Asetus steriloimisasetuksen 2 §:n 2 momentin 1 kohdan kumoamisesta
1008
Asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin 1 kohdan kumoamisesta
1009
Asetus kastroimisasetuksen 1 §:n 2 momentin 1 kohdan kumoamisesta
1010
Asetus ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun asetuksen 2 §:n 1 kohdan ja 3 §:n 1 kohdan kumoamisesta
1011
Valtioneuvoston päätös sairausvakuutuslain 5 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkkeistä
1012
Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Vihko 138 Suomeksi
Julkaistu: 12.12.1996 Tiedoston koko: 266 kb
977
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
978
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
979
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
980
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
981
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
982
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
983
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
984
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta
985
Laki vammaistukilain 1 ja 8 §:n muuttamisesta
986
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
987
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
988
Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
989
Laki asumistukilain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
990
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
991
Laki työntekijäin eläkelain 4 a ja 8 §:nmuuttamisesta
992
Laki valtion perhe-eläkelain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
993
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vihko 137 Suomeksi
Julkaistu: 12.12.1996 Tiedoston koko: 190 kb
968
Laki kalastuslain muuttamisesta
969
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
970
Kiinteistörekisteriasetus
971
Valtioneuvoston päätös erityishuoltopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
972
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
973
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
974
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion koulukotien maksullisista suoritteista
975
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
976
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 136 Suomeksi
Julkaistu: 11.12.1996 Tiedoston koko: 176 kb
963
Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen 5 §:n ja liitteen muuttamisest
964
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
965
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
966
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen 6 ja 7 momentin muuttamisesta
967
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1997
Vihko 135 Suomeksi
Julkaistu: 11.12.1996 Tiedoston koko: 179 kb
957
Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
958
Kaupanvahvistaja-asetus
959
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
960
Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä
961
Asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 §:n muuttamisesta
962
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
Vihko 134 Suomeksi
Julkaistu: 11.12.1996 Tiedoston koko: 183 kb
948
Laki laintarkastuskunnasta annetun lain ja asetuksen kumoamisesta
949
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
950
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
951
Laki sijoitusrahastolain 10 §:n muuttamisesta
952
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
953
Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta
954
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1996
955
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
956
Verohallituksen päätös vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 133 Suomeksi
Julkaistu: 5.12.1996 Tiedoston koko: 209 kb
943
Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain muuttamisesta
944
Liikenneministeriön päätös lääninhallitusten kautta suunnattavasta joukkoliikennepalvelujen valtion rahoituksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
945
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
946
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
947
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1996toimitettavassa verotuksessa
Vihko 132 Suomeksi
Julkaistu: 5.12.1996 Tiedoston koko: 226 kb
935
Laki tuomiokapitulien ylläpidon ja kuurojenpapin virkojen siirtämisestä sekä eräiden tonttien luovuttamisesta Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle
936
Laki kirkkolain muuttamisesta
937
Laki kirkkolain muuttamisesta
938
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
939
Laki valtion virkamieslain 68 §:n muuttamisesta
940
Laki valtion virkaehtosopimuslain 1 §:n muuttamisesta
941
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
942
Asetus kiinteistötoimitusmaksusta
Vihko 131 Suomeksi
Julkaistu: 4.12.1996 Tiedoston koko: 211 kb
931
Varainsiirtoverolaki
932
Laki leimaverolain muuttamisesta
933
Laki maakaaren muuttamisesta
934
Laki rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta
Vihko 130 Suomeksi
Julkaistu: 4.12.1996 Tiedoston koko: 197 kb
922
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta
923
Vuoden 1997 veroasteikkolaki
924
Laki varallisuusverolain muuttamisesta
925
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
926
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
927
Laki tuloverolain muuttamisesta
928
Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
929
Laki rakennuslain muuttamisesta
930
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 129 Suomeksi
Julkaistu: 2.12.1996 Tiedoston koko: 132 kb
919
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Lapuan patruunatehtaan hallinnassa olevaa omaisuutta perustettavalle osakeyhtiölle sekä ryhtyä eräisiin muihin yhtiön perustamiseen liittyviin järjestelyihin annetun lain kumoamisesta
920
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 72 §:n muuttamisesta
921
Asetus työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
Vihko 128 Suomeksi
Julkaistu: 29.11.1996 Tiedoston koko: 255 kb
917
Asetus räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä
918
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä
Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.