Sähköinen säädöskokoelma: 1996

Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Vihko 167 Suomeksi
Julkaistu: 31.12.1996 Tiedoston koko: 205 kb
1234
Asetus Suomen ja Norjan välillä norjalaisten alusten oikeudesta meriliikenteen kabotaasin harjoittamiseen Suomessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1235
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydelle vaarallisen jätteen merkitsemisestä annetun sosiaali-ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta.
1236
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
1237
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
1238
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista perittävistä maksuista
1239
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 166 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1996 Tiedoston koko: 205 kb
1230
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1231
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki
1232
Asetus ulkoasiainhallintoasetuksen 38 §:n 4 momentin kumoamisesta
1233
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
Vihko 165 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1996 Tiedoston koko: 201 kb
1221
Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1222
Laki työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1223
Asetus ulkomaanedustuksesta annetun asetuksen 43 §:n kumoamisesta
1224
Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
1225
Asetus ydinenergialain 6 a §:n ja 32 §:n 1 momentin 2 kohdan voimaantulosta
1226
Asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
1227
Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä
1228
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997
1229
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta
Vihko 164 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1996 Tiedoston koko: 171 kb
1210
Laki sairausvakuutuslain 21 ja 23 §:n muuttamisesta
1211
Laki kuntoutusrahalain 31 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1212
Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1213
Laki sairausvakuutuslain 5 ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1214
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
1215
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1216
Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
1217
Asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen muuttamisesta
1218
Asetus eläkkeensaajien asumistukiasetuksen muuttamisesta
1219
Asetus perhe-eläkeasetuksen muuttamisesta
1220
Asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen 7 luvun kumoamisesta
Vihko 163 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1996 Tiedoston koko: 208 kb
1204
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1205
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1206
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 ja 22 §:n muuttamisesta
1207
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
1208
Asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
1209
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen muuttamisesta
Vihko 162 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1996 Tiedoston koko: 222 kb
1197
Laki maaseutuelinkeinotilastoista
1198
Laki yhteismetsälain muuttamisesta
1199
Laki yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta
1200
Metsäasetus
1201
Asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta
1202
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista
1203
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 161 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1996 Tiedoston koko: 242 kb
1192
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta
1193
Laki eläintautilain 13 ja 15 §:n muuttamisesta
1194
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
1195
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta
1196
Työministeriön päätös vaarallisen kemikaalijätteen käyttöturvallisuustiedotteesta annetun työsuojeluhallituksen päätöksen kumoamisesta
Vihko 160 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1996 Tiedoston koko: 273 kb
1188
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
1189
Kiinteistönmuodostamisasetus
1190
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista
1191
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 159 Suomeksi
Julkaistu: 30.12.1996 Tiedoston koko: 195 kb
1180
Laki valtion eläkelain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
1181
Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain 6 §:n 1 momentin muuttamisesta
1182
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
1183
Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1184
Valtioneuvoston päätös omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 14 §:n muuttamisesta
1185
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1186
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista
1187
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
Vihko 158 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1996 Tiedoston koko: 201 kb
1167
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1168
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1169
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1170
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1171
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 1 §:n muuttamisesta
1172
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta
1173
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 8 k §:n muuttamisesta
1174
Laki yrittäjien eläkelain 7 a §:n muuttamisesta
1175
Laki valtion eläkelain 10 a §:n muuttamisesta
1176
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1177
Asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1178
Asetus korkotulon lähdeverosta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1179
Verohallituksen päätös vuonna 1997 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
Vihko 157 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1996 Tiedoston koko: 316 kb
1147
Kuntien valtionosuuslaki
1148
Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1149
Laki kuntien yhdistymisavustuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1150
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1151
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1152
Laki peruskoululain eräiden säännösten kumoamisesta
1153
Laki lukiolain muuttamisesta
1154
Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta
1155
Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta
1156
Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta
1157
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta
1158
Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
1159
Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain muuttamisesta
1160
Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta
1161
Laki Anna Tapion koulusta annetun lain muuttamisesta
1162
Laki opintokeskuslain muuttamisesta
1163
Laki eräisiin opetustointa koskeviin lakeihin sisältyvien oppilaan kotikunnan maksuosuutta koskevien säännösten kumoamisesta
1164
Laki liikuntalain muuttamisesta
1165
Laki nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta
1166
Laki museolain muuttamisesta
Vihko 156 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1996 Tiedoston koko: 197 kb
1136
Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä
1137
Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta
1138
Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta
1139
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta
1140
Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta
1141
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1142
Asetus ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta
1143
Asetus ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1144
Valtioneuvoston päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta
1145
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1146
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
Vihko 155 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1996 Tiedoston koko: 233 kb
1125
Laki maakaaren voimaanpanosta annetun lain muuttamisestaa
1126
Laki tuloverolain muuttamisesta
1127
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1128
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
1129
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
1130
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.
1131
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1132
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1133
Laki opintotuesta annetun lain 6 §:n 8 kohdan ja 17 §:n 2 momentin kumoamisesta
1134
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
1135
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 8 ja 11 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
Vihko 154 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1996 Tiedoston koko: 280 kb
1118
Ennakkoperintälaki
1119
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
1120
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1121
Laki veronkantolain muuttamisesta
1122
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1123
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1124
Ennakkoperintäasetus
Vihko 153 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1996 Tiedoston koko: 199 kb
1109
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1110
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1111
Laki ajoneuvoverosta
1112
Valtioneuvoston päätös valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien eläkemaksusta annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n muuttamisesta
1113
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätök-sen 3 §:n muuttamisesta
1114
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
1115
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1997
1116
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentissa tarkoitetuista perusteista
1117
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
Vihko 152 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1996 Tiedoston koko: 269 kb
1096
Luonnonsuojelulaki
1097
Laki rakennuslain muuttamisesta
1098
Laki maa-aineslain 1 §:n muuttamisesta
1099
Laki ympäristölupamenettelylain 2 §:n muuttamisesta
1100
Laki yleisistä teistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1101
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1102
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1103
Laki kaivoslain 71 §:n muuttamisesta
1104
Laki erämaalain 2 §:n muuttamisesta
1105
Laki vesilain muuttamisesta
1106
Laki kiinteistönmuodostamislain 35 §:n muuttamisesta
1107
Laki valaiden suojelusta annetun lain muuttamisesta
1108
Laki rikoslain 48 luvun 5 §:n muuttamisesta
Vihko 151 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1996 Tiedoston koko: 232 kb
1093
Metsälaki
1094
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta
1095
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n 3 momentin muuttamisesta
Vihko 150 Suomeksi
Julkaistu: 23.12.1996 Tiedoston koko: 226 kb
1084
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
1085
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
1086
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1087
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1088
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 33 ja 49 §:n muuttamisesta
1089
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 15 ja 33 §:n muuttamisesta
1090
Asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjan, Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimuksen ja Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan, Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen sekä hallinnollisiin ohjesääntöihin liittyvien riitojen pakollista ratkaisua koskevan valinnaisen pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
1091
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kiinteistötoimituksista sekä muista kiinteistönmuodostamis-lain (554/1995) mukaisista toimenpiteistä ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja toimituskorvauksista sekä kiinteistötoimitusmaksun laskentaperusteista
1092
Verohallituksen päätös arvonlisäverotuksen ilmoittamisvelvollisuutta koskevan (1809/95) päätöksen kumoamisesta
Vihko 149 Suomeksi
Julkaistu: 23.12.1996 Tiedoston koko: 258 kb
1078
Laki ydinenergialain muuttamisesta
1079
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1080
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
1081
Liikenneministeriön päätös Ratahallintokeskuksen maksuista
1082
Maa- ja metsätalousministeriön päätös emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1083
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 1997
Vihko 148 Suomeksi
Julkaistu: 23.12.1996 Tiedoston koko: 214 kb
1073
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1074
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
1075
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1076
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1077
Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

187 - 168 167 - 148 147 - 128 127 - 108 107 - 88 87 - 68 67 - 48 47 - 28 27 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.