Sähköinen säädöskokoelma: 1995

Säädöskokoelmat numeroittain

71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 129 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 180 kb
1231
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1232
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1233
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
1234
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
1235
Laki musiikkioppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1236
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1237
Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1238
Laki kansanterveyskertomuksen antamisesta eduskunnalle
1239
Asetus nimikirja-asetuksen muuttamisesta
1240
Asetus eläinlääkintähuoltoasetuksen muuttamisesta
1241
Asetus palkkaturva-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1242
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 128 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 174 kb
1221
Asetus kriminaalihuoltotyön valtionavusta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
1222
Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen 1 ja 9 a §:n muuttamisesta
1223
Asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun asetuksen muuttamisesta
1224
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1225
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1226
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1227
Asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
1228
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen ja Ruotsin välisestä kalastuskiintiön vaihtamisesta
1229
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1230
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 127 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 207 kb
1210
Laki sähkölain muuttamisesta
1211
Asetus öljylämmityslaitteistoista
1212
Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
1213
Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1214
Valtioneuvoston päätös Teknillisen tarkastuskeskuksen suoritteiden maksuperusteista
1215
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
1216
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1217
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön pää
1218
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivoskartoista
1219
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1220
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 126 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 176 kb
1203
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
1204
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
1205
Laki luottoverolain kumoamisesta
1206
Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 §:n muuttamisesta
1207
Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
1208
Asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta
1209
Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista
Vihko 125 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 295 kb
1187
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivosten turvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1188
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nostolaitoksista kaivoksissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1189
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paineastia-asetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1190
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paineastiain suunnittelusta ja valmistuksesta annetun kauppa-ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1191
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paineastia-asetuksen 4 §:ssä mainituista paineastioista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1192
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös höyrykattilaan ja painesäiliöön liitetyistä putkistoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1193
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetettavista kaasusäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1194
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös jalometallituotteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1195
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muut
1196
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ammoniumnitraatista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1197
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1198
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1199
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1200
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaasuasennuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1201
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1202
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
Vihko 124 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 165 kb
1182
Valtioneuvoston päätös perunanviljelijälle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1183
Valtioneuvoston päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1184
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1185
Työministeriön päätös ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
1186
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen sekä yhtiöveron hyvityksen hyväksi lukemisesta
Vihko 123 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 171 kb
1175
Laki ulosottolain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta
1176
Asetus ulosottoasetuksen 7 §:n muuttamisesta
1177
Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1178
Asetus oppisopimuskoulutuksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1179
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
1180
Asetus huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1181
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuonna 1998
Vihko 122 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 302 kb
1162
Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta
1163
Asetus vakausasetuksen muuttamisesta
1164
Asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta
1165
Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen muuttamisesta
1166
Asetus metrologian neuvottelukunnasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1167
Asetus kaivosasetuksen 21 §:n muuttamisesta
1168
Asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta
1169
Asetus kaasulaiteasetuksen muuttamisesta
1170
Asetus nestekaasuasetuksen muuttamisesta
1171
Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta
1172
Asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
1173
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
1174
Asetus ammoniumnitraattiasetuksen muuttamisesta
Vihko 121 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 203 kb
1151
Laki holhouslain muuttamisesta
1152
Laki avioliittolain 86 §:n muuttamisesta
1153
Laki perintökaaren 23 luvun 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1154
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1155
Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1156
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1157
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 9 §:n ja 9 a §:n soveltamisesta vuonna 1995
1158
Valtioneuvoston päätös vuokratalolainojen ja asumisoikeustalojen lainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta
1159
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten turskan pyynnin keskeyttämisestä Viron vesialueella
1160
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pohjoiseen tukeen sisältyvän porotaloudelle poronhoitovuodelta 199596 maksettavan eläinkohtaisen tuen täytäntöönpanosta
1161
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
Vihko 120 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 160 kb
1147
Asetus kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevista merkinnöistä
1148
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1149
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1150
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
Vihko 119 Suomeksi
Julkaistu: Tiedoston koko: 211 kb
1139
Asetus tuotevastuulain 5 §:n soveltamisesta Liechtensteinin ruhtinaskuntaan
1140
Asetus Euroopan unionin ydinaseettomien jäsenvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välillä ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1141
Asetus Latinalaisen Amerikan kehityspankin perustamissopimuksen ja alueen ulkopuolisten maiden liittymistä koskevien yleisten sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
1142
Asetus Teknillisestä tarkastuskeskuksesta
1143
Asetus turvatekniikan keskuksesta
1144
Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1995maksettavasta kansallisesta tuesta
1145
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
1146
Valtiovarainministeriön päätös Yhdistyneiden Kansakuntien 50-vuotisjuhlan johdosta lyötävästä juhlarahasta
Säädöskokoelmat numeroittain

71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.