Sähköinen säädöskokoelma: 1995

Säädöskokoelmat numeroittain

71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 150 Suomeksi
Julkaistu: 18.12.1995 Tiedoston koko: 206 kb
1419
Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 §n muuttamisesta
1420
Asetus Teknillisestä korkeakoulusta
1421
Asetus eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1422
Valtioneuvoston päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
1423
Maa- ja metsätalousministeriön päätös siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 7 §.n muutamisesta
1424
Kauppa- ja teollisuusministriön päätös sähkön vähittäismyyjän myyntiehtojen ja -hintojen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaisille
Vihko 149 Suomeksi
Julkaistu: 15.12.1995 Tiedoston koko: 198 kb
1406
Laki Siemenperunakeskuksesta
1407
Asetus Siemenperunakeskuksesta
1408
Laki Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1409
Laki sairausvakuutuslain 7 §:n muuttamisesta
1410
Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä
1411
Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1412
Asetus Kansainvälisen demokratia- ja vaaliapuinstituutin perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1413
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1414
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 25 §:n muuttamisesta
1415
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1416
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1417
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1418
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisö
Vihko 148 Suomeksi
Julkaistu: 14.12.1995 Tiedoston koko: 225 kb
1396
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
1397
Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1398
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1399
Laki metsästyslain 56 §:n muuttamisesta
1400
Asetus metsästysasetuksen 24 §:n muuttamisesta
1401
Asetus poron lihan tarkastamisesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1402
Asetus asuntoneuvostosta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentin muuttamisesta
1403
Asetus arava-asetuksen muuttamisesta
1404
Valtioneuvoston päätös rakennussementeistä
1405
Valtioneuvoston päätös kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön sekä markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta
Vihko 147 Suomeksi
Julkaistu: 14.12.1995 Tiedoston koko: 208 kb
1386
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1387
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
1388
Vuoden 1996 veroasteikkolaki
1389
Laki tuloverolain muuttamisesta
1390
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1391
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
1392
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1393
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista
1394
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momentin soveltamatta jättämisestä vuosina 1996-1998.
1395
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vihko 146 Suomeksi
Julkaistu: 13.12.1995 Tiedoston koko: 212 kb
1380
Laki yhdistyslain 49 §:n muuttamisesta
1381
Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1382
Laki tasavallan presidentin kansliasta
1383
Laki valtion virkamieslain eräiden säännösten kumoamisesta
1384
Asetus yhdistysrekisteriasetuksen muuttamisesta
1385
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1996
Vihko 145 Suomeksi
Julkaistu: 13.12.1995 Tiedoston koko: 204 kb
1372
Laki eräistä elintarvikerasvoista annetun lain kumoamisesta
1373
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista
1374
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista
1375
Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita sekä tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista
1376
Valtiovarainministeriön päätös eräiden yhteisöjen Ahvenanmaan kunnallisveron eräpäivästä verovuodelta 1994
1377
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen pyynnin keskeyttämisestä Viron vesialueella
1378
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
1379
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 144 Suomeksi
Julkaistu: 11.12.1995 Tiedoston koko: 200 kb
1368
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1369
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1370
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
1371
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 143 Suomeksi
Julkaistu: 8.12.1995 Tiedoston koko: 254 kb
1354
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1355
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995ja 1996 annetun lain kumoamisesta
1356
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1357
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1358
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1359
Laki kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1360
Laki kansaneläkelain 3 ja 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1361
Laki vuodelta 1996 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1362
Laki työnantajan lapsilisämaksun ja vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1996
1363
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1364
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1365
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1366
Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta
1367
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
Vihko 142 Suomeksi
Julkaistu: 7.12.1995 Tiedoston koko: 208 kb
1347
Laki vesilain muuttamisesta
1348
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1349
Asetus eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1350
Asetus mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1351
Valtioneuvoston päätös lainaehdoiltaan muutettujen vuokratalolainojen koroista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1352
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1353
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
Vihko 141 Suomeksi
Julkaistu: 7.12.1995 Tiedoston koko: 222 kb
1341
Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1342
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta
1343
Asetus ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain 12 §:n mukaisesta seurannan lakkauttamisesta eräiden valtioiden osalta
1344
Asetus poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa
1345
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1346
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta
Vihko 140 Suomeksi
Julkaistu: 6.12.1995 Tiedoston koko: 206 kb
1333
Laki tuloverolain muuttamisesta
1334
Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle
1335
Asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteiden I ja II muutosten voimaansaattamisesta
1336
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1337
Asetus vuoden 1978 kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1338
Asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen
1339
Maa- ja metsätalousministeriön päätös luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä
1340
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsämarjojen ja -sienten alkutuotevähennyksen poistumista korvaavasta poimintatuesta
Vihko 139 Suomeksi
Julkaistu: 30.11.1995 Tiedoston koko: 222 kb
1316
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 §:n muuttamisesta
1317
Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta
1318
Laki opintotukilain muuttamisesta
1319
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta
1320
Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta
1321
Asetus hunajasta annetun asetuksen kumoamisesta
1322
Asetus maitojauheesta annetun asetuksen kumoamisesta
1323
Asetus voiasetuksen kumoamisesta
1324
Asetus kananmuna-asetuksen kumoamisesta
1325
Asetus eräistä marja-, hedelmä- ja kasvisvalmisteista sekä eräistä juomista annetun asetuksen kumoamisesta
1326
Asetus sähkölain säännösten soveltamatta jättämisestä terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin
1327
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lääketieteessä ja eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden sähköturva
1328
Valtioneuvoston päätös työympäristöstä aluksessa annetun valtioneuvoston päätöksen 8 ja 18 §:n muuttamisesta
1329
Valtioneuvoston päätös laivatyössä noudatettavista järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1330
Liikenneministeriön päätös palveluoperaattorien yhdysliikenteestä
1331
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kananmunista ja muista linnunmunista
1332
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 138 Suomeksi
Julkaistu: 29.11.1995 Tiedoston koko: 206 kb
1306
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1307
Laki vartioimisliikelain 2 §:n muuttamisesta
1308
Laki väestötietolain 18 §:n muuttamisesta
1309
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1996 ja 1997 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1310
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
1311
Laki työaikalain muuttamisesta
1312
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta
1313
Asetus vartioimisliikeasetuksen muuttamisesta
1314
Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta
1315
Valtioneuvoston päätös meijerimaidon viitemäärien vähentämisestä maksettavista korvauksista
Vihko 137 Suomeksi
Julkaistu: 27.11.1995 Tiedoston koko: 200 kb
1296
Asetus Venäjän kanssa Niiralan rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle auto- ja rautatieliikenteelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1297
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen ja sen liitteiden 1¿9 muutosten voimaansaattamisesta
1298
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n 3 kohdan kumoamisesta
1299
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1300
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n 2 kohdan muuttamisesta
1301
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitettävän tiemerkintöjä käsittelevään pöytäkirjaan tehtyjen muutosten vo
1302
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitettävän tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun
1303
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1304
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden eläkekassojen valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle
1305
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 135 Suomeksi
Julkaistu: 22.11.1995 Tiedoston koko: 230 kb
1278
Laki Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1279
Asetus Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1280
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
1281
Laki alkoholilain 36 ja 40 §:n muuttamisesta
1282
Asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
1283
Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1284
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1285
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1995toimitettavassa verotuksessa
1286
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1287
Laki oikeusrekisterikeskuksesta
1288
Laki hovioikeuden päätösvaltaisen kokoonpanon väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1289
Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
1290
Valtioneuvoston päätös eräiden eläkesäätiöiden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle
1291
Liikenneministeriön päätös vaarallisten tavaroiden kansainvälisissä tiekuljetuksissa vaadittavien pakkausten tyyppihyväksymisten toimivaltaisista viranomaisista annetun liikenneministeriön päät&oum
1292
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1293
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1294
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1295
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 134 Suomeksi
Julkaistu: 15.11.1995 Tiedoston koko: 172 kb
1266
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
1267
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1996 perittävästä maksusta
1268
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1269
Asetus vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen muuttamisesta
1270
Asetus kauppakamariasetuksen muuttamisesta
1271
Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1272
Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1273
Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1274
Valtioneuvoston päätös yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
1275
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lapsilisän maksupäivästä
1276
Maa- ja metsätalousministeriön päätös siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle
1277
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
Vihko 133 Suomeksi
Julkaistu: 10.11.1995 Tiedoston koko: 173 kb
1264
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä
1265
Valtiovarainministeriön päätös EU-juhlarahan lyömisestä
Vihko 132 Suomeksi
Julkaistu: 9.11.1995 Tiedoston koko: 208 kb
1258
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1259
Asetus maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä
1260
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1261
Valtioneuvoston päätös puutarhatalouden korkotukilainojen yleisistä ehdoista
1262
Valtioneuvoston päätös eräiden rahoituslaitosten myöntämien puutarhatalouden luottojen korkotuesta
1263
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1995toimitettavassa verotuksessa
Vihko 131 Suomeksi
Julkaistu: 8.11.1995 Tiedoston koko: 204 kb
1250
Laki laintarkastuskunnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1251
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa
1252
Laki työntekijäin eläkelain 4 d §:n muuttamisesta
1253
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1254
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1255
Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
1256
>Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös verkkopalveluiden myyntiehtojen ja -hintojen ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle
1257
>Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkön myyntihintojen erittelystä laskutuksessa
Vihko 130 Suomeksi
Julkaistu: 6.11.1995 Tiedoston koko: 236 kb
1243
Laki leimaverolain muuttamisesta
1244
Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1996
1245
Asetus Kyproksen tasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
1246
Valtioneuvoston päätös käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä
1247
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1248
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1249
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Säädöskokoelmat numeroittain

71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.