Sähköinen säädöskokoelma: 1995

Säädöskokoelmat numeroittain

71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 170 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 233 kb
1660
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
1661
Laki palkkaturvalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1662
Laki merimiesten palkkaturvalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1663
Laki vuorotteluvapaakokeilusta
1664
Laki työttömyysturvalain 16 §:n muuttamisesta
1665
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
1666
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös akemukseen, joka koskee Koulutus- ja erorahaston uusien sääntöjen vahvistamista
1667
Opetusministeriön päätös ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitetusta tutkintomaksusta
1668
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta
1669
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
Vihko 169 Suomeksi
Julkaistu: 28.12.1995 Tiedoston koko: 205 kb
1654
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
1655
Asetus sisäpiirin kaupankäynnistä tehdyn yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1656
Asetus merenkulkijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1657
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa käytettävistä makeutusaineista
1658
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös pakatusta vedestä
1659
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös marja- ja hedelmävalmisteiden pakkausmerkinnöistä
Vihko 168 Suomeksi
Julkaistu: 28.12.1995 Tiedoston koko: 324 kb
1639
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
1640
Laki rikoslain 48 luvun 4 §:n muuttamisesta
1641
Laki Suomen Hallitusmuodon 11 §:n muuttamisesta
1642
Laki valtiopäiväjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta
1643
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta
1644
Laki tasavallan presidentin vaalista annetun lain muuttamisesta
1645
Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista annetun lain muuttamisesta
1646
Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1647
Laki kuntalain 10 ja 26 §:n muuttamisesta
1648
Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta
1649
Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
1650
Laki kotikuntalain muuttamisesta
1651
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
1652
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta
1653
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 27 §:n 2 momentin kumoamisesta
Vihko 167 Suomeksi
Julkaistu: 28.12.1995 Tiedoston koko: 950 kb
1632
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1633
Asetus sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1634
Asetus sähkötöiden valvonnasta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1635
Asetus sähkölaitteiden hyväksynnästä ja valvonnasta perittävistä maksuista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1636
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996
1637
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle
1638
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta
Vihko 166 Suomeksi
Julkaistu: 28.12.1995 Tiedoston koko: 196 kb
1622
Asetus sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta Ahvenanmaan maakunnassa
1623
Asetus Kastelholman linnan, Vita Björnin, Prästön luotsimökin ja Lemböten kappelin siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnalle
1624
Valtiovarainministeriön päätös tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1625
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1626
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
1627
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1628
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1629
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
1630
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion koulukotien maksullisista suoritteista
1631
Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla oleville kotihoidon ajalta maksettavan ruokarahan suuruudesta
Vihko 165 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1995 Tiedoston koko: 144 kb
1615
Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1616
Asetus Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1617
Laki Tsekin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1618
Asetus Tsekin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1619
Laki Ukrainan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1620
Asetus Ukrainan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1621
Laki merenkulkulaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vihko 164 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1995 Tiedoston koko: 198 kb
1606
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1607
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työeläkelakien ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien mukaisten etuuksien sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen
1608
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain mukaisten etuuksien ja muiden markkamäärien sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen
1609
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen
1610
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1611
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1612
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1613
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1614
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkekorvauslautakunnan maksullisista suoritteista
Vihko 163 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1995 Tiedoston koko: 378 kb
1591
Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä
1592
Laki ajoneuvohallintokeskuksesta
1593
Laki ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista
1594
Laki tieliikennelain 84 ja 106 b §:n muuttamisesta
1595
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1596
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1597
Asetus ajoneuvohallintokeskuksesta
1598
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä
1599
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1600
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
1601
Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta
1602
Asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen 5 ja 8 §:n kumoamisesta
1603
Asetus liikennevakuutusasetuksen 3 a ja 7 §:nmuuttamisesta
1604
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista
1605
Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
Vihko 162 Suomeksi
Julkaistu: 27.12.1995 Tiedoston koko: 203 kb
1581
Laki lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996
1582
Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
1583
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1584
Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996
1585
Laki vuodelta 1996 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
1586
Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1587
Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta
1588
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien ja väkiviinan opetus- tai tutkimustarkoituksessa tapahtuvasta valmistuksesta
1589
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyys-vakuutusmaksusta vuonna 1996 annetun lain soveltamisesta
1590
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1996 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta
Vihko 161 Suomeksi
Julkaistu: 22.12.1995 Tiedoston koko: 491 kb
1549
Laki tuloverolain muuttamisesta
1550
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1551
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta
1552
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
1553
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1554
Laki verotuslain 60 §:n kumoamisesta
1555
Laki eräistä ajoneuvoista suoritettavasta ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1556
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta
1557
Verohallintolaki
1558
Laki verotusmenettelystä
1559
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1560
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1561
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1562
Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta
1563
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1564
Laki leimaverolain muuttamisesta
1565
Laki tuloverolain muuttamisesta
1566
Laki veronkantolain muuttamisesta
1567
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta
1568
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
1569
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
1570
Laki koiraverosta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta
1571
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
1572
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1573
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
1574
Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 8 ja 8 a §:n muuttamisesta
1575
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta.
1576
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1577
Laki kansaneläkelain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
1578
Laki suhdannetalletuslain muuttamisesta
1579
Asetus verotusmenettelystä
1580
Asetus ennakkoperintäasetuksen 38 §:n muuttamisesta
Vihko 160 Suomeksi
Julkaistu: 22.12.1995 Tiedoston koko: 219 kb
1536
Laki leimaverolain muuttamisesta
1537
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1538
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1539
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
1540
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1541
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1542
Laki alkoholilain 17 §:n muuttamisesta
1543
Laki veronkantolain muuttamisesta
1544
Asetus veronkantoasetuksen muuttamisesta
1545
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kiihtelysvaaran ja Kontiolahden kuntien välillä
1546
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kiteen kaupungin ja Rääkkylän kunnan välillä
1547
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan välillä
1548
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien välillä
Vihko 159 Suomeksi
Julkaistu: 21.12.1995 Tiedoston koko: 202 kb
1525
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1526
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1527
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1528
Laki tapaturmavirastosta annetun lain kumoamisesta
1529
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1530
Asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen muuttamisesta
1531
Asetus kihlakunnanvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1532
Asetus hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta
1533
Asetus väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta
1534
Valtioneuvoston päätös saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1535
Sisäasiainministeriön päätös rekisteritoimistojen virka-alueista
Vihko 158 Suomeksi
Julkaistu: 21.12.1995 Tiedoston koko: 240 kb
1520
Asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä
1521
Asetus tasavallan presidentin arkistosta
1522
Valtioneuvoston ohjesääntö
1523
Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen muuttamisesta
1524
Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 21 §:n muuttamisesta
Vihko 157 Suomeksi
Julkaistu: 21.12.1995 Tiedoston koko: 448 kb
1482
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1483
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1484
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta
1485
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
1486
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1487
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1488
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
1489
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
1490
Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n soveltamisesta
1491
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1492
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 3 §:n muuttamisesta
1493
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
1494
Laki rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta
1495
Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta
1496
Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta
1497
Laki asumistukilain 2 §:n muuttamisesta
1498
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1499
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1500
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1501
Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1502
Laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta
1503
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
1504
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
1505
Laki terveydenhuollosta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
1506
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1507
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1508
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1509
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1510
Asetus eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1511
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1512
Asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1513
Asetus kuntoutusraha-asetuksen muuttamisesta
1514
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1515
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten
1516
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten
1517
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten
1518
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä
1519
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta
Vihko 156 Suomeksi
Julkaistu: 20.12.1995 Tiedoston koko: 224 kb
1473
Laki yritystuesta annetun lain muuttamisesta
1474
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta
1475
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
1476
Asetus merimiesten palkkaturva-asetuksen muuttamisesta
1477
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintojen sisällöstä
1478
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruudesta vuonna 1995
1479
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
1480
Työministeriön päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista markkamääristä vuonna 1996
1481
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
Vihko 155 Suomeksi
Julkaistu: 20.12.1995 Tiedoston koko: 189 kb
1472
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
Vihko 154 Suomeksi
Julkaistu: 19.12.1995 Tiedoston koko: 167 kb
1465
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta
1466
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1467
Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta
1468
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
1469
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1470
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1471
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 153 Suomeksi
Julkaistu: 19.12.1995 Tiedoston koko: 244 kb
1443
Laki eräistä kuntien valtionosuuksien järjestelyistä vuonna 1996
1444
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1445
Laki kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain kumoamisesta
1446
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1447
Laki kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta
1448
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1449
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta
1450
Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 3 a ja 3 b §:nmuuttamisesta
1451
Laki harjoittelukoululain 18 §:n muuttamisesta
1452
Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1453
Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1454
Laki Steiner-koulusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1455
Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1456
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1457
Laki Anna Tapion koulusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1458
Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta
1459
Laki museolain 3 §:n muuttamisesta
1460
Laki teatteri- ja orkesterilain 5 §:n muuttamisesta
1461
Laki nuorisotyölain 15 §:n muuttamisesta
1462
Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
1463
Valtioneuvoston päätös rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen rajoittamisesta ja määrittämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1464
Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon sisällöstä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 152 Suomeksi
Julkaistu: 19.12.1995 Tiedoston koko: 204 kb
1437
Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
1438
Valtioneuvoston päätös kihlakuntien virastotyypistä ja kielellisestä jaotuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1439
Valtioneuvoston päätös kihlakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1440
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
1441
Verohallituksen päätös vuodelta 1995toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1442
Verohallituksen päätös vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 151 Suomeksi
Julkaistu: 19.12.1995 Tiedoston koko: 191 kb
1425
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1426
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1427
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1428
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1429
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1430
Valtioneuvoston päätös eräiden poliisipiirien uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
1431
Valtioneuvoston päätös eräiden poliisipiirien uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1432
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1433
Valtioneuvoston päätös maaseudun rakennepoliittisesta ohjelmaperusteisesta tuesta metsänparannustöiden osalta
1434
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1435
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1436
Valtioneuvoston päätös perunanviljelijälle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.