Sähköinen säädöskokoelma: 1995

Säädöskokoelmat numeroittain

71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 190 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 234 kb
1802
Ympäristöministeriön päätös valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista
1803
Ympäristöministeriön päätös ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1804
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta ja asuntoyhteisön ilmoituksesta
1805
Verohallituksen päätös tiedonantovelvollisuudesta
1806
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1807
Verohallituksen päätös muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1808
Verohallituksen päätös vuonna 1996 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1809
Verohallituksen päätös arvonlisäverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta
Vihko 189 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 196 kb
1797
Opetusministeriön päätös museoviraston maksullisista suoritteista
1798
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotaville eläville eläimille, eläimistä saataville elintarvikkeille sekä eräille muille tuotteille suoritettavista tuontitarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1799
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1996 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1800
Verohallituksen päätös vuonna 1996 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1801
Verohallituksen päätös vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 188 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 194 kb
1787
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1788
Asetus työttömien aloitteellisuuden tukemisesta
1789
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1790
Asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1791
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1792
Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 14 ja 25 §:n muuttamisesta
1793
Asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1794
Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain pysyvästä soveltamisesta eräistä valtioista peräisin oleviin piirimalleihin
1795
Asetus liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1796
Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintomaksuista
Vihko 187 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 221 kb
1783
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1784
Laki yksityismetsälain 3 ja 18 §:n muuttamisesta
1785
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista
1786
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 186 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 414 kb
1774
Eläkesäätiölaki
1775
Laki työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamisesta
1776
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1777
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1778
Eläkesäätiöasetus
1779
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 2 §:n kumoamisesta
1780
Asetus eläkesäätiön eläkevastuun katteesta
1781
Asetus vakuutuskassan vastuuvelan katteesta
1782
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
Vihko 185 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 224 kb
1771
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1772
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1773
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1996
Vihko 184 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 265 kb
1763
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1764
Asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1765
Asetus Maailman postiliiton perussopimuksen viidennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1766
Asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
1767
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1768
Asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta
1769
Verohallituksen päätös verovaraston pitämistä koskevista ehdoista
1770
Verohallituksen päätös arvonlisäverottomasta matkustajamyynnistä
Vihko 183 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 225 kb
1758
Asetus moottoriajoneuvoverosta
1759
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta
1760
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta
1761
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1762
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
Vihko 182 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 214 kb
1754
Asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta
1755
Valtioneuvoston päätös metsäkeskuksista
1756
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä väreistä
1757
Verohallituksen päätös kotitalouksien ennakonpidätysvelvollisuuden rajoittamisesta
Vihko 181 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 214 kb
1744
Asetus kansaneläkeasetuksen 50 ja 53 §:n muuttamisesta
1745
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1746
Laki työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta
1747
Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta
1748
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:n muuttamisesta
1749
Laki yrittäjien eläkelain 11 §:n muuttamisesta
1750
Asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta
1751
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisesta vakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
1752
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
1753
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
Vihko 180 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 198 kb
1733
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1734
Laki tuloverolain muuttamisesta
1735
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a ja 10 §:nmuuttamisesta
1736
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1737
Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1738
Laki leimaverolain 97 b §:n muuttamisesta
1739
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
1740
Asetus valmisteverotusasetuksen muuttamisesta
1741
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
1742
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1743
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 179 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 603 kb
1725
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1726
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1727
Asetus saamelaiskäräjistä (Saamenkielinen käännös)
1728
Asetus saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
1729
Valtioneuvoston päätös saamelaisasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1730
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Liperin ja Polvijärven kuntien välillä
1731
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta kolmansista maista tapahtuvan kalastustuotteiden ja niistä saatujen valmisteiden ja jalosteiden maahantuonnin yhteydessä annetun m
1732
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 178 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 203 kb
1715
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
1716
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
1717
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta
1718
Laki kirjanpitolain 33 §:n muuttamisesta
1719
Laki tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta
1720
Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta
1721
Asetus Kuopion yliopistosta annetun asetuksen 5 ja 36 §:n muuttamisesta
1722
Valtiovarainministeriön päätös valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisessä käytettävistä vuokratasoista
1723
Valtiovarainministeriön päätös eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista
1724
Puolustusministeriön päätös sota-alusten ja eräiden muiden alusten valoista ja merkkikuvioista annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun puolustusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 177 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 213 kb
1710
Maastoliikennelaki
1711
Laki ilmansuojelulain muuttamisesta
1712
Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta
1713
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
1714
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamiseksi
Vihko 176 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 220 kb
1709
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 175 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 228 kb
1704
Laki kiinteistövaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1705
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
1706
Asetus sisäasiainministeriöstä
1707
Verohallintoasetus
1708
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
Vihko 174 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 203 kb
1695
Laki patenttilain muuttamisesta
1696
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
1697
Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1698
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1699
Laki tavaramerkkilain 6 a luvun kumoamisesta
1700
Laki tullilain 25 §:n muuttamisesta
1701
Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1702
Asetus tavaramerkkiasetuksen 17 §:n muuttamisesta
1703
Asetus mallioikeusasetuksen 8 §:n muuttamisesta
Vihko 173 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 214 kb
1682
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
1683
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 67 §:n muuttamisesta
1684
Laki liikepankkilain 5 ja 13 §:n muuttamisesta
1685
Laki säästöpankkilain 57 §:n muuttamisesta
1686
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1687
Laki väliaikaisesta poikkeuksesta luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:ään
1688
Laki valuuttalain 13 §:n muuttamisesta
1689
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 68 §:n muuttamisesta
1690
Laki energia-avustuksista annetun lain kumoamisesta
1691
Laki kirkkolain muuttamisesta
1692
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1693
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1694
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 §:n muuttamisesta
Vihko 172 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 205 kb
1677
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
1678
Laki kuntien valtionosuuslain 32 §:n muuttamisesta
1679
Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista
1680
Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
1681
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Enon ja Tuupovaaran kuntien välillä
Vihko 171 Suomeksi
Julkaistu: 29.12.1995 Tiedoston koko: 210 kb
1670
Laki valtion virkaehtosopimuslain 3 a ja 5 §:nmuuttamisesta
1671
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1672
Laki valtion perhe-eläkelain 9 ja 11 §:n muuttamisesta
1673
Asetus valtion eläkeasetuksen muuttamisesta
1674
Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1675
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
1676
Valtioneuvoston päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.