1016/2023

Helsingissä 6.11.2023

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista vuosina 2024 ja 2025

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Valtiovarainministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden elinten suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei muualla toisin säädetä.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiovarainministeriö perii suoritteen omakustannusarvoa vastaavan suoritekohtaisesti määrättävän maksun, ovat seuraaviin lakeihin perustuvat suoritteet:

1) luottolaitostoiminnasta annettu laki (610/2014);

2) kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki (1070/2017);

3) sijoituspalvelulaki (747/2012);

4) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki (348/2017);

5) asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009);

6) eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annettu laki (1084/1999).

Edellä 1 momentissa tarkoitettu omakustannusarvoon perustuva suoritekohtainen maksu määrätään kertomalla yksittäisen suoritteen tuottamiseen käytettävä työaika valtiovarainministeriön kustannuslaskentaan perustuvalla välittömän työtunnin keskihinnalla. Työtunnin keskihintana käytetään 95 euroa.

3 §
Virka-ansiomerkit

Virka-ansiomerkki ja omistuskirja annetaan maksutta.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka valtiovarainministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) mallioikeuslain (221/1971) mukainen käyttölupa;

2) julkaisut;

3) valokopiot ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

4) selvitykset ja tutkimukset;

5) ministeriön tietojärjestelmiin liittyvät palvelut ja tuotteet;

6) ministeriön tietopalvelut;

7) muut kuin 1–6 kohdassa tarkoitettuun toimeksiantoon perustuvat tai siihen verrattavat ministeriön toimialaan liittyvät palvelut.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta ja 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää valtiovarainministeriö noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024 ja on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Suoritteeseen, jota koskeva asia on ollut vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 6.11.2023

Valtiovarainministeri
Riikka Purra

Talouspäällikkö
Jan Holmberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.