630/2023

Helsingissä 30.3.2023

Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen 3 ja 3 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/1993) 3 §:n 3 momentin 3 kohta ja 4 momentti sekä 3 a §:n 1 ja 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1379/2014, seuraavasti:

3 §
Elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset

Elinkeinotoimintaa harjoittavan yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan, joka hakee elinkeinotoimintaan liittyvien velkojensa järjestelyä, tulee 1 momentissa mainittujen selvitysten lisäksi liittää hakemukseensa seuraavat selvitykset tai ilmoittaa syy siihen, miksi selvitystä ei joiltain osin voida esittää:


3) tilintarkastuslain (1141/2015) 1 luvun 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun HT-tilintarkastajan tai muun luotettavan asiantuntijan antama selvitys 3 a §:ssä tarkoitetuista seikoista.

Jos velallisella ei ole kirjanpitolain (1336/1997) mukaan velvollisuutta laatia tilinpäätöstä, hakemukseen voidaan liittää tilinpäätösasiakirjojen sijasta vastaavalta ajanjaksolta kirjanpitoon perustuva eritelty selvitys elinkeinotoiminnan tuloista, menoista, varoista ja veloista sekä selvitys veroilmoituksista liitteineen. Välitilinpäätöksen sijasta velallinen voi liittää hakemukseen kirjanpitoon perustuvan selvityksen elinkeinotoiminnan tuloista, menoista, varoista ja veloista veroilmoituksen antamisen jälkeiseltä ajalta.

3 a §
Asiantuntijan selvitys

Edellä 3 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetun selvityksen tulee sisältää:

1) lausunto hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja välitilinpäätöksestä tai ne korvaavista kirjanpito- ja verotustiedoista;


3) tiedot muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 45 ja 45 a §:ssä tarkoitettuja velkajärjestelyn aloittamisen lisäedellytyksiä ja 46 a §:ssä tarkoitettua maksuohjelman vahvistamisen estettä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

Helsingissä 30.3.2023

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Erityisasiantuntija
Katri Törnroth

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.