629/2023

Helsingissä 30.3.2023

Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen (55/1993) 1 §:n 1 momentin 8 kohta ja 2 momentin 1 kohta, 1 a §:n 1 ja 2 kohta, 3 §:n johdantokappale ja 4 §:n 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 8 kohta ja 2 momentin 1 kohta, 1 a §:n 1 ja 2 kohta sekä 3 §:n johdantokappale asetuksessa 249/2007 ja 4 §:n 2 kohta asetuksessa 450/2018, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 249/2007, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Velallisen hakemus

Velallisen hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää:


8) tilintarkastuslain (1141/2015) 1 luvun 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetun KHT-tilintarkastajan tai, jos velallisella lain mukaan ei tarvitse olla tällaista tilintarkastajaa, mainitun pykälän 2 kohdassa tarkoitetun HT-tilintarkastajan 1 a §:ssä tarkoitettu selvitys;


Jos velallinen on maatila- tai porotalouden tai kalastuksen harjoittaja:

1) hakemukseen on, jollei velallinen ole toiminnastaan kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain (1336/1997) mukaan, 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun selvityksen sijasta liitettävä selvitys viimeisestä veroilmoituksesta liitteineen;


Jos velallisella ei ole kirjanpitolain mukaan velvollisuutta laatia tilinpäätöstä, hakemukseen voidaan liittää tilinpäätösasiakirjojen sijasta vastaavalta ajanjaksolta kirjanpitoon perustuva eritelty selvitys elinkeinotoiminnan tuloista, menoista, varoista ja veloista sekä selvitys veroilmoituksista liitteineen. Välitilinpäätöksen sijasta velallinen voi liittää hakemukseen kirjanpitoon perustuvan selvityksen elinkeinotoiminnan tuloista, menoista, varoista ja veloista veroilmoituksen antamisen jälkeiseltä ajalta.

1 a §
Tilintarkastajan selvitys

Edellä 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun selvityksen tulee sisältää:

1) lausunto hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja välitilinpäätöksestä tai ne korvaavista kirjanpito- ja verotustiedoista;

2) lausunto seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa tilinpäätösten tai ne korvaavien tietojen perusteella;


3 §
Velallisen ja velkojien yhteinen tai velkojien puoltama hakemus

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun velallisen ja velkojien yhteiseen tai velkojien puoltamaan hakemukseen tulee liittää:


4 §
Kuulutus menettelyn alkamisesta

Jos saneerausmenettelyn alkamisesta julkaistaan kuulutus virallisessa lehdessä, kuulutuksessa on mainittava:


2) saneeraushakemuksen vireilletulon päivämäärä sekä yrityksen saneerauksesta annetun lain 71 §:n 1 momentin 1–3, 5, 5 a, 5 b ja 6 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetut seikat;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

Helsingissä 30.3.2023

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Erityisasiantuntija
Katri Törnroth

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.