615/2023

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2023

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Työ- ja elinkeinoministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien, valtakunnan sovittelijan toimiston, yhteistoiminta-asiamiehen toimiston sekä työneuvoston suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat seuraaviin lakeihin perustuvat suoritteet:

1) kirjanpitolaki (1336/1997);

2) laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta (172/2012);

3) sähkömarkkinalaki (588/2013);

4) maakaasumarkkinalaki (587/2017);

5) henkilöstörahastolaki (934/2010);

6) kauppakamarilaki (878/2002).

Maksu peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

3 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut tai muut suoritteet:

1) asiantuntija-, koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) julkaisut, tutkimukset, selvitykset ja tilastopalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat ministeriön maksutonta toimintaa;

3) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee työ- ja elinkeinoministeriön maksutonta toimintaa;

4) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset;

5) muu toimeksiantoon perustuva tai siihen verrattava työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluva suorite;

6) tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

7) toimeksiantoon perustuvan aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää työ- ja elinkeinoministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023 ja se on voimassa 31 maaliskuuta 2025.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2023

Työministeri
Tuula Haatainen

Talouspäällikkö
Taina Vähimaa

Liite

Maksutaulukko

työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite
1) kirjanpitolautakunnan tilinpäätöksen valmistumisaikaa ja tilikautta koskevat poikkeuslupapäätökset 170 €
2) muut kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset 500 €
3) ulkomaisten yritysostojen vahvistushakemusten ja –ilmoitusten käsittely ja niitä koskeva päätös 8 000 €
4) päätös valtakunnan rajan ylittävän, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon hankelupahakemukseen 6 000 €
5) päätös valtakunnan rajan ylittävän maakaasun siirtoputken hankelupahakemukseen 6 000 €
6) kauppakamarin perustamislupa 85 €
7) ulkomaalaisten yritysostojen tutkimattajättämispäätös 1 500 €
8) avaruustoiminnan lupamaksu 7 000 €

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista yhteistoiminta- asiamiehen toimisto perii omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

9) henkilöstörahaston rekisteröinti 600 €
10) henkilöstörahaston sääntömuutoksen rekisteröinti 400 €
11) muu kuin 9) ja 10) kohdassa mainittu muutos henkilöstörahastorekisteriin 100 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.