266/2023

Helsingissä 2.3.2023

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1328/2022:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maatalouden rakennetuista annetussa laissa (1476/2007) tarkoitetulla maatilan investointituella tuettavasta toiminnasta sekä investointituen enimmäismäärästä ja tuen muodosta.

2 §
Rakentamisinvestointi

Rakentamisinvestoinnilla tarkoitetaan tässä asetuksessa maatalouden tuotantotoimintaan käytettävän rakennuksen, rakennelman tai rakenteen uudisrakentamista, laajentamista ja peruskorjausta sekä rakennettavan kohteen käyttötarkoitukseen ja toimivuuteen liittyvien välttämättömien koneiden ja laitteiden hankintaa.

Jos hakijalle myönnetään tukea 4–8, 10 tai 11 §:ssä tarkoitettuun investointiin, hänelle voidaan myöntää tuotantorakennukselle myönnettävän tuen tasoista tukea myös jaloittelutarhan, lantalan ja maataloustuotannossa välttämättömän tuotantovaraston rakentamisinvestointiin, jos tukea haetaan samaan aikaan.

Tukea voidaan myöntää eläintiloja sisältävän rakennuksen uudisrakentamiseen tai laajentamiseen vain, jos investoinnin toteuduttua rakennuksessa on sen laajuuteen ja siinä harjoitettuun tuotantoon nähden asianmukainen varavoimajärjestelmä.

3 §
Maatilan investointituella tuettavat toimenpiteet

Maatilan investointituella voidaan tukea seuraavia maatalouden harjoittamiseen liittyviä investointeja:

1) maatilojen kilpailukyvyn kehittämisen ja tilojen nykyaikaistamisen investoinnit 4–10 §:ssä tarkoitetuissa tuotantosuunnissa sekä kyseiset investoinnit ja hankinnat 11–14 §:n mukaisesti;

2) ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit maatiloilla 15 §:n mukaisesti;

3) maatilojen energiainvestoinnit 16 §:n mukaisesti;

4) eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit 17 §:n mukaisesti.

Investointitukea ei myönnetä turkistuotantoon.

4 §
Lypsy- ja nautakarjatalous

Tukea voidaan myöntää lypsykarjataloudessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja nautakarjataloudessa emolehmätuotantoon kohdistuvaan rakentamisinvestointiin.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun nautakarjatalouden rakentamisinvestointiin tukea voidaan myöntää vain peruskorjaukseen. Tukea peruskorjaukseen ei kuitenkaan myönnetä kustannuksiin, jotka aiheutuvat tuotantorakennuksen pinta-alan tai tilavuuden lisäämisestä.

Uuden lypsykarjapihaton rakentamisinvestointiin voidaan tukea myöntää, jos pihaton yhteydessä on käytettävissä jaloittelutarha tai laidun. Parsinavettaan kohdistuvassa rakentamisinvestoinnissa tukea voidaan myöntää vain peruskorjaukseen. Tukea peruskorjaukseen ei kuitenkaan myönnetä kustannuksiin, jotka lisäävät parsipaikkojen lukumäärää.

5 §
Sikatalous

Tukea voidaan myöntää sikataloudessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin.

Emakkosikalan uudisrakennukseen tai laajennukseen tukea voidaan myöntää, jos investoinnin kohteena olevassa sikalassa tai sen laajennusosassa on käytössä vapaaporsitus.

Emakkosikalan peruskorjaukseen voidaan myöntää tukea, jos porsitushäkkien lukumäärää ei lisätä.

6 §
Lihasiipikarjatalous

Tukea voidaan myöntää siipikarjanlihan tuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin.

7 §
Lammas- ja vuohitalous

Tukea voidaan myöntää lammas- ja vuohitaloudessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin.

8 §
Hevostalous

Tukea voidaan myöntää hevosten kasvattamisessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin.

Tukea ei myönnetä investointiin, joka liittyy hevostalouden palvelutoimintaan.

9 §
Mehiläistalous

Tukea voidaan myöntää mehiläistaloudessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan.

10 §
Kasvihuonetuotanto

Tukea voidaan myöntää kasvihuonetuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja elintarvikekäyttöön viljeltävän puutarhakasvin tuotannossa tarvittavan kasvutunnelin hankintaan.

11 §
Kuivaamo

Tukea voidaan myöntää viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoitetun kuivaamon rakentamisinvestointiin sekä viljan vaunukuivurin ja kuivaavan siilon hankintaan.

Tuki kuivaamisessa tarvittavaan lämmöntuotanto- tai puhallinjärjestelmään myönnetään 16 §:n mukaisesti.

12 §
Varasto

Tukea voidaan myöntää maataloustuotannossa välttämättömään tuote-, tuotantopanos- tai tarvikevaraston rakentamisinvestointiin taikka maatalouskoneiden säilytykseen käytettävän varaston rakentamisinvestointiin.

13 §
Myyntikunnostus

Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden myyntikunnostamisessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan. Tukea ei kuitenkaan myönnetä poronlihan myyntikunnostukseen liittyviin eikä kananmunanpakkaamojen investointeihin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) myyntikunnostamisessa hyödynnetään pääosin tuen kohteena olevan maatilan raaka-aineita;

2) tuotteet valmistetaan myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille; ja

3) tuote on myyntikunnostuksen jälkeen edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote.

14 §
Työympäristöä ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit

Tukea voidaan myöntää rakentamisinvestointiin tai koneen tai laitteen hankintaan, jonka tarkoituksena on parantaa maatalouden tuotantorakennuksessa työskentelevän henkilön työoloja tai maatilan tuotantohygieniaa.

15 §
Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit

Maatilan investointitukea voidaan myöntää ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistä-vään investointiin edellyttäen, että investointi edistää ympäristöystävällisemmän tuotantotavan ja teknologian käyttöön ottoa. Investoinnilla on lisäksi oltava myönteinen vaikutus:

1) maan kasvukuntoon;

2) vesitalouteen;

3) kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuuteen;

4) ravinteiden hyötykäyttöön ja kierrätykseen;

5) lannan tehokkaaseen käsittelyyn; tai

6) kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.

Jos kyseessä on vesitalousinvestointi, siihen liittyvään suunnitelmaan sisältyvä maatalousmaa on investointituessa tukikelpoinen edellyttäen, että maatalousmaa:

1) on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 viljelykelpoista siten, että sen peruskunnostustoimenpiteet on tehty ja alaa voidaan viljellä tavanomaisen sadon tuottamiseksi;

2) on muodostunut peruslohkon muotoa parantavasta muutoksesta ja joka todetaan hyväksyttäväksi peltolohkorekisterin päivityksen yhteydessä; tai

3) on uutena maatalousmaana tullut tilusjärjestelyn perusteella tuensaajan hallintaan; tilusjärjestelyllä tarkoitetaan eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen (77/2023) 15 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilusjärjestelyä.

16 §
Maatilojen energiainvestoinnit

Tukea voidaan myöntää energiantuotantoon, energian säästöön tai energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin investointeihin. Energian tuotantoon liittyviin investointeihin tukea voidaan myöntää, jos energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä, energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa ja suunniteltu hanke täyttää EU:n uusiutuvan energian kestävyyskriteerien vaatimukset.

17 §
Eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit

Maatilan investointitukea voidaan myöntää eläinten hyvinvointia edistävään rakentamisinvestointiin ja koneen ja laitteen hankintaan edellyttäen, että investointi parantaa jo olemassa olevaa tuotantorakennusta eikä lisää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia.

Bioturvallisuutta edistävät investoinnit voivat kohdistua olemassa olevan tuotantorakennuksen bioturvallisuuden parantamiseen.

18 §
Maatilan investointituen enimmäismäärä ja tuen muoto

Avustuksen ja korkotuen enimmäismäärät ovat liitteessä. Hakemuksen vireille tullessa enintään 40-vuotiaan viljelijän ollessa hakijana myönnettävän avustuksen enimmäismäärää voidaan korottaa 10 prosenttiyksikköä edellyttäen, että viljelijän tilanpidon aloittamisesta hakemuksen vireille tullessa on enintään seitsemän vuotta.

Suunnitelmaan sisältyvän investointituen enimmäismäärä maatilaa kohden on 1 500 000 euroa kolmen verovuoden aikana, josta enintään 1 200 000 euroa voi kohdistua 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin.

Investointituen avustus myönnetään Euroopan unionin osaksi rahoittamana suunnitelman varoista yhdessä vastaavien kansallisten varojen kanssa tai kokonaan kansallisista varoista.

19 §
Valtiontakaukseen sisältyvän tuen enimmäismäärä

Edellä 4–8, 10 ja 16 §:ssä tarkoitettua investointia varten otetulle lainalle voidaan myöntää valtiontakaus. Valtiontakauksen enimmäismäärä investointia kohden on 800 000 euroa. Valtiontakaus voi koskea enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä koko laina-aikana.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2023.

Tällä asetuksella kumotaan maatilan investointituen kohdentamisesta annettu valtioneuvoston asetus (241/2015).

Tätä asetusta sovelletaan investointituen myöntämistä koskevaan hakemukseen, joka on tullut vireille 6 päivänä maaliskuuta 2023 tai sen jälkeen. Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan tukiin, jotka on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 2.3.2023

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Lainsäädäntöneuvos
Maija Kaukonen

Liite
Tukikohde Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista, prosenttia Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista, prosenttia Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista, prosenttia Korotus
Lypsy- ja nautakarjatalous (4 §) 50 5 35 *)
Sikatalous (5 §) 50 5 35 *)
Lihasiipikarjatalous (6 §) 50 5 35 *)
Lammas- ja vuohitalous (7 §) 50 5 35 *)
Hevostalous (8 §) 50 5 35 *)
Mehiläistalous (9 §) 50 5 25 *)
Kasvihuonetuotanto (10 §) 50 5 25 *)
Kuivaamo (11 §) 50 5 25 *)
Varasto (12 §) 50 5 25 *)
Myyntikunnostus (13 §) 50 5 25 *)
Työympäristöä ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit (14 §) 25
Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit (15 §) 40
Maatilojen energiainvestoinnit (16 §) 50
Eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit (17 §) 40

* Asetuksen 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu viljelijä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.