175/2023

Helsingissä 16.2.2023

Laki liikenteen palveluista annetun lain 127 ja 128 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 127 §:n 4 momentti ja 128 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 127 §:n 4 momentti laissa 984/2018 ja 128 §:n 1 momentti laissa 1244/2021, seuraavasti:

127 §
Lentotyölupa

Liikenne- ja viestintävirasto antaa lentotyötoiminnan turvallisen harjoittamisen edellyttämät tarkemmat määräykset lentotyöluvan saamisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittamisen edellytyksistä. Määräykset voivat koskea:

1) lentotyöluvan haltijan tai ilmoituksen tekijän organisaation ja henkilöstön mitoitusta ja ammattitaitoa;

2) lentotyöluvassa tai -ilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan käytettävää kalustoa;

3) lentotyöluvan haltijan tai ilmoituksen tekijän toimintakäsikirjoja ja menetelmiä;

4) lentotyöluvan haltijan tai ilmoituksen tekijän taloudellisia edellytyksiä.


128 §
Ilmoitus eräillä ilma-aluksilla harjoitettavasta lentotoiminnasta

Siltä osin kuin matkustajien kuljettaminen maksua tai kustannukset kattavaa korvausta vastaan EASA-asetuksen liitteen I kohdan 1 alakohdissa a, d tai g tarkoitetulla ilma-aluksella ei edellytä lentoliikenneasetuksen mukaista liikennelupaa tai tämän lain 127 §:ssä tarkoitettua lentotyölupaa eikä Euroopan unionin lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta muuta johdu, lentotoiminnan harjoittajan on tehtävä Liikenne- ja viestintävirastolle ilmoitus lentotoiminnasta ennen toiminnan aloittamista.Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2023.

HE 261/2022
LiVM 24/2022
EV 255/2022
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/664 (32021R0664); EUVL L 139, 23.4.2021, s. 161

Helsingissä 16.2.2023

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.