115/2023

Helsingissä 19.1.2023

Valtioneuvoston asetus rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain (15/2022) 3 §:n 4 momentin, 12 §:n 2 momentin ja 21 §:n 2 momentin sekä valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Sovellettavat säännökset

Sen lisäksi, mitä rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetussa laissa (15/2022) ja valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään, noudatetaan rauhoitettujen eläinten vahinkojen ennaltaehkäisemistä koskevaan avustukseen ja siihen liittyviin velvollisuuksiin sekä maakotkan pesintään perustuvaan porotaloustuen laskennalliseen vahingon arvon määrittämiseen, mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Euroopan unionin valtiontukisääntelyn soveltaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei saa myöntää rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua avustusta, 15 §:ssä tarkoitettua korvausta tai 26 §:ssä tarkoitettua tukea sellaiselle vaikeuksissa olevalle yritykselle, jota tarkoitetaan maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta vuosina 2014–2020 annettujen Euroopan unionin suuntaviivojen (2014/C 204/01) 35 kohdan 15 alakohdassa. Korvausta tai tukea saa kuitenkin myöntää, jos vaikeuksissa oleminen johtuu korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua avustusta, korvausta tai tukea ei saa myöntää eikä myönnettyä tukea antaa, jos hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on julkaistava yleisessä tietoverkossa tiedot 1 momentissa mainittujen suuntaviivojen 128 kohdassa säädetyistä tiedoista.

3 §
Avustuksen myöntäminen

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arvioon ennalta ehkäisevien toimien odotetusta vaikuttavuudesta, kustannustehokkuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi.

Avustusta voidaan myöntää hankkeelle, jonka toimenpiteet kohdistuvat hakijan omistuksessa olevalle alueelle tai kohteelle taikka toisen omistamalle alueelle tai kohteelle, jos avustuksen hakija on saanut toimenpiteeseen omistajan kirjallisen suostumuksen.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että toimet rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi perustuvat suunnitelmaan.

Avustusta ei saa kuitenkaan myöntää samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin:

1) jotka on osoitettu alueella voimassa olevassa ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) mukaisessa ympäristösopimuksessa kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen ylläpitoon;

2) joille on myönnetty ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (238/2015) mukaista korvausta;

3) joihin on saatu jotain muuta kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua julkista tukea.

4 §
Avustuksen enimmäismäärä

Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista saa olla enintään 80 prosenttia, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä hankkeen toteuttamismuodon tai kohteen merkittävien luontoarvojen vuoksi. Erityisen syyn perusteella avustus saa olla enintään 100 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

5 §
Suunnitelma avustuksen käyttämisestä

Avustuksen hakijan on laadittava 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu suunnitelma, jossa on esitettävä tiedot vahinkoa aiheuttavista rauhoitetuista eläinlajeista, vahinkojen laajuudesta ja ajoittumisesta sekä avustushakemuksessa tarkoitetuista toimista.

6 §
Kirjanpitovelvollisuus

Avustuksensaajan on pidettävä yksityiskohtaista kirjanpitoa suunnitelman toteuttamisesta. Kirjanpidon on sisällettävä alue- ja kohdekohtaiset muistiinpanot vuosittaisista toimenpiteistä, niiden toteuttamisajasta, kestosta ja toimenpiteiden vaikutuksesta ympäristöön.

7 §
Tietojen ilmoitus- ja säilytysvelvollisuus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pyydettäessä toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle 2 §:n 1 momentissa mainittujen suuntaviivojen 728 kohdassa tarkoitetut tiedot rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain nojalla myönnettävien avustusten ja korvausten osalta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriölle tiedot Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 nojalla myönnetyistä tuista kansallista ylärajaa koskevien vaatimusten seuraamiseksi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on säilytettävä tiedot 1 momentissa mainitun lain mukaisista avustus- ja korvauspäätöksistä sekä sääksen pesintään perustuvista kalataloustukipäätöksistä kymmenen vuoden ajan.

8 §
Reviirikohtainen porotaloustuki

Maakotkan reviirillään ravinnoksi käyttämien porojen laskennallinen vahingon arvo kertoimella yksi on 971 euroa.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023.

Helsingissä 19.1.2023

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Erityisasiantuntija
Hanne Lohilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.