1396/2022

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 29.12.2022

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-kesäkuussa vuonna 2023

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 22 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Aluehallintoviraston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvon mukainen kiinteä maksu, ovat liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet lukuun ottamatta 2 §:ssä tarkoitettuja suoritteita.

Muita maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) aluehallintoviraston viranomaisen tai muun hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus, lukuun ottamatta aluehallintovirastolle lain mukaan kuuluvia yleisiä valvonta- ja tarkastustehtäviä ja niitä tarkastus- ja valvontatehtäviä, joiden maksuista säädetään liitteessä;

2) valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset aluehallintovirastossa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 5 tai 6 §:n nojalla maksuttomia;

4) aluehallintoviraston muu päätös, joka on tehty hakemuksesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden omakustannusarvoa määrättäessä käytetään suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana liitteen maksutaulukossa säädettyä työtunnin hintaa.

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaisista suoritteista perittäviin maksuihin lisätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamasta mainitun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta lausunnosta peritty maksu.

2 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista aluehallintovirasto perii liitteen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman maksun, ovat:

1) yhteisölainsäädäntöön kuuluva erityistä tarkastusta koskeva päätös;

2) toiminnantarkastajan määrääminen hakemuksesta;

3) kokouksen koolle kutsuminen tai yhdistyslain (503/1989) 22 §:ssä tarkoitettu muun päätöksenteon järjestäminen;

4) yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa (649/1990) tarkoitettu päätös;

5) ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tarkoitettu ympäristölupa ja muu mainittuun lakiin perustuva päätös;

6) vesilaissa (587/2011) tarkoitettu vesitalousasia ja muu mainittuun lakiin perustuva päätös;

7) talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen.

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua maksua ei peritä, jos talletuksen ja vakuuden antaminen liittyy osana muuhun aluehallintoviraston päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen ulosottokaaren (705/2007) nojalla tekemä talletus eikä talletuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää ulosottoasiain täytäntöönpanoa koskeviin kuluihin tai, jos kyseessä on luonnonsuojeluksellisesta syystä tehty pakkolunastusta koskeva talletus.

3 §
Oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen maksuttomuus

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 36 §:ssä tarkoitetusta määräyksestä ja 81 a §:ssä tarkoitetusta oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä ei peritä maksua. Maksua ei niin ikään peritä varhaiskasvatuslaissa (540/2018), perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (714/2018), taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017), oppivelvollisuuslaissa (1214/2021), tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (1215/2021), vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) eikä ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019) tarkoitetusta oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä.

Hallintolain (434/2003) 7 a luvussa tarkoitetusta aluehallintoviraston omaa päätöstä koskevasta oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Jos aluehallintovirasto muuttaa oikaisuvaatimuksen johdosta muuta päätöstä oikaisua vaatineen eduksi, maksua päätöksestä ei peritä.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä. Jos aluehallintovirasto antaa yhden asiakirjan, joka sisältää useita tässä asetuksessa erikseen maksullisiksi säädettyjä päätöksiä, peritään niistä kustakin maksu tämän asetuksen mukaisesti, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä käsittelymaksua, ellei liitteen maksutaulukossa ole toisin säädetty. Sähköisesti lähetettävästä asiakirjasta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoin. Kun liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Aluehallintovirastojen maksullisia suoritteita, joiden maksut aluehallintovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- konsultointi- ja asiantuntijatehtävät tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity aluehallintoviraston toimintaan;

2) postituspalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, julkaisut ja sähköiset tietotuotteet sekä tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista;

4) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen aluehallintovirastojen julkaisuissa;

5) aluehallintoviraston hallinnassa olevien toimitilojen käyttö;

6) asuntokauppalain (843/1994) mukaisten turva-asiakirjojen sekä ryhmärakennuttamislaissa (190/2015) tarkoitettujen ryhmärakennuttamisasiakirjojen säilyttäminen;

7) jäljennösten ottaminen;

8) muut virastopalvelut.

6 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää aluehallintovirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

7 §
Ahvenanmaan valtionviraston maksut

Tätä asetusta sovelletaan soveltuvin osin Ahvenanmaan valtionviraston suoritteisiin.

Ahvenanmaan valtionviraston hoitaessa maakunnan alueella liikennelupiin sekä ajoneuvoverotukseen liittyviä tehtäviä tai maatalouselinkeinoihin liittyviä tehtäviä peritään valtionviraston mainituista suoritteista maksut noudattaen liikenne- ja viestintäministeriön näiden suoritteiden maksullisuudesta antamaa asetusta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten suoritteiden maksuista annettuja säännöksiä, jollei toisin ole erikseen säädetty.

Ahvenanmaan valtionvirasto perii alusrekisteriviranomaisena maksut sen mukaan kuin alusrekisterisuoritteista perittävistä maksuista on erikseen liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetty.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2023.

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 29.12.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Finanssineuvos
Janne Öberg

Liite: VNa aluehallintovirastojen maksuista tammi-kesäkuussa vuonna 2023

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.