1377/2022

Helsingissä 29.12.2022

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontapalveluista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (1333/2022) 10 §:n 3 momentin ja 11 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 15 artiklan ja 78 artiklan 3 kohdan mukaiseen korvaukseen maatilojen neuvontapalveluihin, joka on sisällytetty Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmaan vuosille 2023–2027.

2 §
Neuvojaa koskevat edellytykset

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että neuvonpalvelua antaessaan neuvoja täyttää ne edellytykset, joiden perusteella Ruokavirasto on valinnut ja hyväksynyt neuvojan. Neuvojalla tarkoitetaan tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (1334/2022) 46 §:n mukaisesti neuvojaksi hyväksyttyä henkilöä.

3 §
Neuvontapalvelun saajaa koskevat edellytykset

Korvattavaa neuvontapalvelua voidaan antaa:

1) viljelijälle, joka harjoittaa maataloutta;

2) henkilölle, jolle on myönnetty tai joka hakee tukea tilanpidon aloittamiseen tai joka muuten vastaavalla tavalla aloittaa maatalouden harjoittamisen;

3) sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen tai vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitetun vesioikeudellisen yhteisön vastuulliselle toimijalle, joka on tehnyt tai tekee eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (1333/2022) 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen.

Neuvontapalvelua voidaan antaa myös henkilölle, jonka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maataloutta 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuin tavoin kokonaan tai osaksi omistamassaan yhteisössä.

4 §
Neuvontapalvelun myöntämisen yleiset edellytykset

Korvausta voidaan myöntää laadukkaaseen ja neuvottavan tarpeista lähtevään neuvontapalveluun. Neuvontapalvelua, joka koskee eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (1333/2022) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuja seikkoja, voidaan antaa viljelijälle hänen hallitsemallaan maatilalla tai maatilalla, jolla hän ryhtyy harjoittamaan maataloutta. Neuvontapalvelu voidaan toteuttaa myös tilan ulkopuolella tai sähköisen verkkoyhteyden avulla.

Maatilojen neuvontapalvelua voidaan antaa myös siten, että samaan neuvontatilanteeseen osallistuu yksi tai useampi 3 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö tai tällaisen henkilön hallitseman tilan työntekijä taikka yhtä useampi 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu henkilö. Edellytyksenä on, että neuvontapalvelua annetaan pääosin samoista seikoista ja että ryhmälle annettuna neuvontapalvelu on tarkoituksenmukaista neuvontapalvelun kustannusten tehokkaamman kohdentumisen vuoksi, saajien määrän lisäämiseksi tai yhtäläisen laadun turvaamiseksi. Korvausta ei kuitenkaan myönnetä sellaiseen ryhmälle annettavaan neuvontapalveluun, johon on myönnetty joko yksin tai osana muuta koulutus- tai tiedonvälitystoimenpidettä tukea siten kuin maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027 annetun lain (1325/2022) nojalla maaseudun kehittämisen tukemisesta säädetään tai johon myönnettävää tällaista tukea koskeva hakemus on vireillä.

Korvausta ei myönnetä sellaiseen neuvontatapahtumaan, johon on myönnetty muuta julkista rahoitusta. Jos yritys tai yhteisö, jonka palveluksessa neuvoja on, saa maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta annetun valtioneuvoston asetuksen (431/2016) mukaista valtionapua toimintaansa, korvausta ei myönnetä sellaiseen neuvontapalveluun, jonka kustannukset korvataan mainitulla valtionavulla tuetusta toiminnasta.

5 §
Neuvontapalvelusta maksettava korvaus

Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmaan vuosille 2023–2027 osoitetuista varoista voidaan korvata neuvojan antamasta neuvontapalvelusta enintään 1 500 euroa neuvontakertaa kohden ja yhteensä enintään 10 000 euroa maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden koko rahoituskauden aikana.

Korvauksen määrä annetusta neuvontapalvelusta on 75 euroa tunnilta. Korvaus lasketaan käytetyn ajan mukaan matka-aikaa lukuun ottamatta. Neuvontapalvelun arvonlisäveron osuudesta ei makseta korvausta. Korvausta voidaan lisäksi maksaa neuvontapalveluun suoraan liittyvään etukäteisvalmisteluun ja neuvontatapahtuman dokumentointiin käytetyltä ajalta. Korvausta etukäteisvalmistelusta ja dokumentoinnista voidaan maksaa enintään tunnin ajalta neuvontakerran ensimmäistä tuntia kohden ja kahden tunnin ajalta neuvontakerran seuraavia tunteja kohden, kuitenkin enintään seitsemältä tunnilta.

Neuvontakerralta maksettavan korvauksen enimmäismäärää ei koroteta, vaikka annettuun neuvontapalveluun osallistuu yhtä useampi henkilö. Maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden maksettavan tuen enimmäismäärässä otetaan tällöin kuitenkin huomioon kyseiseen neuvontakertaan osallistuvien viljelijöiden lukumäärällä jaettu osuus neuvontapalvelun kustannuksesta. Neuvontakerralla tarkoitetaan annettua neuvontapalvelua, joka annetaan maatilalla, maastossa, neuvottavan tai neuvojan tiloissa taikka sähköisesti tietoliikenneyhteyden avulla.

6 §
Matkakustannusten korvaus

Matkasta neuvontakohteeseen aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset voidaan korvata matka-aikaa lukuun ottamatta.

Oman ajoneuvon käytöstä aiheutuneet matkakustannukset korvataan Verohallinnon verottomista matkakorvauksista antaman päätöksen mukaisesti.

7 §
Korvauksen maksamisen edellytykset

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että

1) neuvojan asema neuvojana ei ole muuttunut neuvojan hyväksymisen ja annetun neuvontapalvelun välisenä aikana; ja

2) neuvoja on tehnyt suunniteltua neuvontapalvelua koskevan eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun ennakkoilmoituksen.

Jos toteutuneet kustannukset poikkeavat ennakkoilmoituksesta, korvausta neuvontapalvelusta maksetaan enintään:

1) ennakkoilmoituksen mukaisesti, jos neuvontapalvelusta aiheutuneet kustannukset ylittävät ennakkoilmoituksen mukaiset kustannukset; tai

2) toteutuneiden kustannusten mukaisesti, jos neuvontapalvelusta aiheutuneet kustannukset jäävät ennakkoilmoituksella ilmoitettuja kustannuksia pienemmiksi.

Jos neuvontapalvelua on annettu samalla neuvontakerralla yhtä useammalle henkilölle, korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että jokainen neuvontapalvelua saanut on vahvistanut neuvontapalvelun toteutumisen.

8 §
Arvonlisäveron maksaminen

Neuvontapalvelun saaja on velvollinen maksamaan saamastaan neuvontapalvelusta neuvojalle tai, jos tämä on toisen palveluksessa, tämän työnantajalle neuvontapalveluun sisältyvän arvonlisäveron.

9 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Tällä asetuksella kumotaan maatilojen neuvontajärjestelmästä annettu valtioneuvoston asetus (1387/2014).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115 (32021R2115) EUVL L 435, 6.12.2021, s. 1

Helsingissä 29.12.2022

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Katri Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.