1322/2022

Helsingissä 29.12.2022

Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan juomapakkausten palautusjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (526/2013) 4 ja 5 §, 6 §:n 2 momentti ja 7 §, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä asetukseen uusi 4 a ja 7 a § seuraavasti:

3 §
Uudelleenkäyttö- ja kierrätysvelvollisuus

Arvioitaessa 1 momentissa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista noudatetaan, mitä pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1029/2021) 9 §:ssä säädetään kierrätysasteen laskennasta.

Enintään kolmen litran muovisten kertakäyttöisten juomapullojen erilliskeräysvelvoitteesta säädetään 3 momentissa mainitun asetuksen 10 a §:ssä ja kierrätetyn muovin vähimmäispitoisuusvaatimuksesta 6 a §:ssä.

4 §
Selvitys taloudellisista järjestelyistä ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä

Jäseniä ottavan juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätelain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys riittävistä taloudellisista järjestelyistä ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä.

Selvitykseen riittävistä taloudellisista järjestelyistä on sisällytettävä viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden talousarvio sekä tarvittaessa välitilinpäätös tai tilinpäätösennuste. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, riittävät taloudelliset järjestelyt on osoitettava luotettavasti muilla tavoin.

4 a §
Tuottajien maksuosuudet

Tuottajien maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteista säädetään jätelain 63 a §:ssä.

Hallinnollisia maksuja määritettäessä ei käytetä perusteena mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettua maksujen mukauttamista. Hallinnollisten maksujen osalta saadaan poiketa siitä, mitä mainitun pykälän 1 momentissa säädetään maksujen suhteuttamisesta tuottajan markkinoille saattamien tuotteiden määrään. Hallinnolliset maksut tulee tällöin määrittää siten, ettei niiden osuus ole kohtuuttoman suuri verrattuna tuottajan markkinoille saattamien juomapakkausten määrään ja niiden jätehuollosta ja muista järjestelmän ylläpitämisestä johtuviin maksuihin.

Tuottajan kustannusvastuusta tietyistä kuntien toteuttamista jätehuolto- ja siivoustoimista säädetään jätelain 48 b §:ssä.

5 §
Hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) ylläpitäjän nimi, yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) tiedot palautusjärjestelmään kuuluvien tuottajien markkinoille saattamista jätelain liitteen 3 kohdassa tarkoitetuista kertakäyttöisistä muovia sisältävistä juomapakkauksista sekä arvio niiden määrästä tonneina.

4) tiedot pantin määrästä;

5) tiedot juomapakkauksen nimellistilavuudesta ja materiaalista;

6) tiedot pakkauksissa myytävistä juomista;

7) tiedot palautuksen järjestämiseksi juomapakkauksissa käytettävistä merkinnöistä ja tunnisteista;

8) arvio markkinoille saatettavien juomapakkausten määrästä kappaleina ja tonneina pakkausmateriaaleittain;

9) tiedot markkina-alueesta ja jakelutavoista;

10) tiedot juomapakkausten vastaanotosta, uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja muusta jätehuollosta;

11) selvitys juomapakkausten palautusjärjestelmän toimintaan liittyvästä tiedottamisesta;

12) selvitys uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

13) suunnitelma ja aikataulu uudelleenkäyttö- tai kierrätysvelvollisuuden noudattamiseksi;

14) omavalvontaa koskeva suunnitelma;

15) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty;

16) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä;

17) palautusjärjestelmään kuuluvien valtuutettujen edustajien nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä palautusjärjestelmään liittymispäivämäärä sekä tiedot valtuutuksen antajasta ja niistä tuottajista, jotka ilman valtuutusta vastaisivat tuottajavastuuvelvoitteista valtuutusta koskevien tuotteiden osalta.

Jäseniä ottavan juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hakemuksessa on oltava:

1) 1 momenttia vastaavat tiedot;

2) palautusjärjestelmään kuuluvien jäsenten nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä palautusjärjestelmään liittymispäivämäärä;

3) palautusjärjestelmän säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu jäsenten kesken ja miten uusi jäsen voi sopia velvoitteiden hoitamisesta palautusjärjestelmän ylläpitäjän kanssa;

4) selvitys palautusjärjestelmän ylläpitäjän riittävistä taloudellisista järjestelyistä toimintansa asianmukaiseksi järjestämiseksi.

6 §
Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Riittävien taloudellisten järjestelyiden osoittamista ja toiminnan turvaamista koskevan selvityksen ja suunnitelman antamisen ajankohdasta juomapakkausten palautusjärjestelmän toiminnan muuttuessa olennaisesti säädetään jätelain 64 §:ssä.

7 §
Seurantatietojen ilmoittaminen

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä ilmoitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat tiedot:

1) Suomen markkinoille saatettujen juomapakkausten määrä materiaali- ja pakkaustyypeittäin kappaleina ja tonneina;

2) Suomen markkinoille saatettujen tilavuudeltaan enintään kolmen litran kertakäyttöisten muovisten juomapullojen määrä korkkeineen ja kansineen, niiden valmistuksessa käytetyn kierrätetyn muovin pitoisuus sekä erilliskerättyjen käytöstä poistettujen edellä tarkoitettujen muovisten juomapullojen määrä korkkeineen ja kansineen pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisesti.

3) palautusjärjestelmään vastaanotettujen pakkausten määrä 1 kohdan mukaisesti yksilöitynä;

4) uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen toimitettujen pakkausten määrä kappaleina ja tonneina materiaalityypeittäin sekä pakkaukset vastaanottaneen laitoksen nimi ja sijaintipaikka;

5) 1–4 kohdassa tarkoitettujen tietojen arviointi- tai laskentaperusteet sekä arvio tietojen luotettavuudesta;

6) selvitys juomapakkausten palautusjärjestelmän toimintaan liittyvästä jätelain 51 §:ssä tarkoitetusta tiedottamisesta;

7) selvitys uudelleenkäyttö- ja kierrätysvelvollisuuksien toteutumisesta ja tarvittaessa tarkistettu suunnitelma aikatauluarvioineen toimista, joiden avulla velvollisuudet voidaan toteuttaa;

8) tiedot omavalvontaa koskevan suunnitelman edellyttämistä toimista ja tarkastuksista.

7 a §
Omavalvonta

Jätelain 53 a §:ssä tarkoitetussa omavalvontaa koskevassa suunnitelmassa on oltava:

1) selvitys tämän asetuksen 7 §:ssä tarkoitettujen seurantatietojen kokoamisesta ja arvio tietojen luotettavuudesta sekä suunnitelma tietojen luotettavuuden kehittämiseksi;

2) selvitys jätelain 48 b §:ssä tarkoitetun kustannusvastuun täyttymisestä sekä suunnitelma kustannusten seuraamisesta ja menettelyn kehittämisestä;

3) selvitys jätelain 63 a §:ssä ja tämän asetuksen 4 a §:ssä tarkoitetuista tuottajien maksuosuuksista ja niiden mukauttamisen perusteista sekä niiden seurannasta;

4) menettelyt 3 kohdassa tarkoitettujen maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteiden säännönmukaisesta uudelleenarvioimisesta ja kehittämisestä;

5) suunnitelma omavalvonnan toteuttamisesta ja organisoinnista sekä omavalvonnan tueksi tehtävistä tarkastuksista.

Omavalvonnan tueksi tehtävässä tarkastuksessa on käytettävä tarkastajaa, joka on palautusjärjestelmän jäseneen ja ylläpitäjään sekä järjestelmän omistajiin nähden riippumaton ja puolueeton kolmas osapuoli. Tarkastajalla tulee olla tehtävän suorittamiseen tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Tarkastus voidaan suorittaa useammassa osassa tarkastajan erityisosaaminen huomioon ottaen tai liittää muuhun vastaavaan palautusjärjestelmän toimintaan kohdistuvaan ulkopuoliseen tarkastukseen. Jos palautusjärjestelmän ylläpitäjällä on käytössään sertifioitu hallintajärjestelmä, voidaan tarkastus kytkeä osaksi mainittua järjestelmää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/904 (32019L0904); EUVL L 155, 12.6.2019, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY (31994L0062); EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/852 (32018L0852); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 141
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/851 (32018L0851); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1

Helsingissä 29.12.2022

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Neuvotteleva virkamies
Tarja-Riitta Blauberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.