1268/2022

Helsingissä 29.12.2022

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 997/1996 ja 15/2018, uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 17 f § seuraavasti:

2 §
Soveltamisalan täsmentäminen

Tämän lain säännöksiä sovelletaan myös verotusta koskevien Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen velvoitteiden täytäntöön panemiseen.

17 f §
Alustaoperaattorin tiedonantovelvollisuus olennaisista toimista

Digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla annetussa laissa (1267/2022) tarkoitetun Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on annettava Verohallinnolle mainitussa laissa tarkoitetut tiedot olennaisista toimista tai tieto siitä, että ilmoitettavia olennaisia toimia ei ole ollut.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen.

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on noudatettava digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla annetussa laissa säädettyjä huolellisuus-, rekisteröinti- ja muita velvoitteita.

Tiedonantovelvollisista, tiedonantovelvollisia koskevista huolellisuusvelvoitteista, olennaisista toimista, ilmoittamisajankohdasta, ilmoitettavista tiedoista ja rekisteröintivelvoitteista säädetään digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla annetussa laissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

HE 225/2022
VaVM 33/2022
EV 202/2022
Neuvoston direktiivi (EU) 2021/514 (32021L0514); EUVL L 104, 25.3.2021, s. 1

Helsingissä 29.12.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.