Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1160/2022

Helsingissä 20.12.2022

Sisäministeriön asetus suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2023

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista suojelupoliisi perii omakustannusarvoa vastaavan kiinteän maksun, ovat liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet.

Hylkäävästä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä.

3 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

2) yhteistyöviranomaiselle suojelupoliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 ja 4 momentin nojalla turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisesta turvallisuusselvityksestä, kun se koskee poliisihallintoon rekrytoitavaa henkilöä tai Poliisiammattikorkeakouluun poliisin ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelemaan valittua henkilöä.

4 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu maksullinen julkisoikeudellinen suorite, josta suojelupoliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, on henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 30 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteröidyn pyynnöstä suoritettu toimenpide, jos rekisteröidyn toimenpidepyynnöt ovat niiden toistuvuudesta tai muusta syystä ilmeisen kohtuuttomia tai perusteettomia.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka suojelupoliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat sopimuksen perusteella tehtävät asiantuntija- ja konsultointipalvelut.

6 §
Tietosuoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää suojelupoliisi ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksu voidaan periä myöhemmin, jos siihen on erityinen syy.

Maksu peritään, vaikka hakija peruuttaisi hakemuksensa sen jälkeen, kun päätöksen antamiseen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 20.12.2022

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Hallitusneuvos
Johanna Hakala

Liite

Turvallisuusselvitys

Suppea turvallisuusselvitys 60 €
Henkilöturvallisuusselvitystodistus 60 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys 120 €
Laaja turvallisuusselvitys 600 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys sisältäen
ulkomaansidonnaisuuksia koskevan selvityksen 375 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys sisältäen
ilmailun nuhteettomuusseurannan 150 €
Henkilöturvallisuusselvitys, joka liittyy valmiiseen turvallisuusselvitykseen
Suppea henkilöturvallisuusselvitys 30 €
Perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys 60 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys sisältäen
ilmailun nuhteettomuusseurannan 75 €
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys sisältäen
ulkomaansidonnaisuuden 187 €
Laaja henkilöturvallisuusselvitys 300 €
Päätös yritysturvallisuusselvityksestä
Luokka 1: suppea yritysturvallisuusselvitys 5 000 €
Luokka 2: perusmuotoinen yritysturvallisuusselvitys 10 000 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.