1143/2022

Helsingissä 20.12.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2023 ja 2024

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 378/2016:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala ja määritelmät

Tätä asetusta sovelletaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittäviin kiinteistötoimitusmaksuihin sekä niiden määräämisperusteisiin.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kiinteähintaisella toimituksella toimitusta, toimenpidettä tai tehtävää, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena;

2) aikaveloitteisella toimituksella toimitusta, toimenpidettä tai tehtävää, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena käytetyn työajan perusteella;

3) päätoimituksella toimitusmääräyksen mukaista toimitusta; sekä

4) sivutoimituksella toimitusta, joka tehdään päätoimituksen yhteydessä.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään samoin perustein riippumatta siitä, tehdäänkö toimitus pää- tai sivutoimituksena. Jos kiinteähintainen toimitus suoritetaan sivutoimituksena aikaveloitteisen päätoimituksen yhteydessä ja sivutoimitus on päätoimituksen suorittamiseksi välttämätön, sivutoimituksena suoritetusta kiinteähintaisesta toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

Kiinteistötoimitusmaksu kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä suoritettavasta toimenpiteestä määrätään samalla perusteella kuin vastaavasta toimitusmenettelyssä suoritettavasta toimenpiteestä.

2 §
Kiinteistötoimitusmaksun määräytymisajankohta

Kiinteähintaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään päätoimitusta koskevan hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleita säännöksiä noudattaen. Maksu määräytyy myös kiinteähintaisesta sivutoimituksesta edellä kerrotulla tavalla riippumatta siitä, milloin sivutoimitusta on haettu tai pyydetty.

Päätoimitusta koskevan hakemuksen saapumisen ajankohdaksi katsotaan 1 momentissa mainittujen toimitusten osalta seuraavat ajankohdat:

1) lainhuudatettuun saantoon perustuvassa toimituksessa ajankohta, jolloin toimitusta koskeva ensimmäinen lainhuutohakemus on saapunut Maanmittauslaitokseen;

2) hakemukseen perustuvassa toimituksessa ajankohta, jolloin toimitusta koskeva ensimmäinen hakemus on saapunut Maanmittauslaitokseen;

3) Maanmittauslaitoksen omasta aloitteesta vireille tulleessa toimituksessa toimitusmääräyksen antamisen ajankohta.

Aikaveloitteisen pää- ja sivutoimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään noudattaen työn tekemisen ajankohtana voimassa olleita säännöksiä ja tuntihintoja.

3 §
Toimitushakemuksen hylkääminen

Kiinteistötoimitusmaksu Maanmittauslaitoksen kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 15 §:n 3 momentissa tarkoitetusta toimitushakemuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä on 185 euroa. Jos samalla hakemuksella haetaan useampia toimituksia, niistä jokaista pidetään omana hakemuksenaan.

2 luku

Kiinteähintaiset toimitukset

4 §
Kiinteähintaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät toimenpiteet ja kustannukset

Kiinteähintaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät seuraavat toimenpiteet ja kustannukset, ellei jäljempänä tässä luvussa toisin säädetä:

1) toimituksen suorittamisen kannalta välttämättömät toimenpiteet riippumatta siitä, tekeekö ne toimitusinsinööri tai kiinteistönmuodostamislain 13 §:ssä tarkoitettu asiantuntija toimitusinsinöörin pyynnöstä;

2) toimituksen suorittamiseksi välttämätön rajankäynti;

3) kiinteistönmuodostamislain 156 §:n 3 momentissa tarkoitettu kulkuyhteyden perustaminen taikka edellä tarkoitetun aikaisemmin perustetun kulkuyhteyden siirtäminen toiseen paikkaan;

4) muun kuin kiinteistönmuodostamislain 154 a §:ssä tarkoitetun rasitteen perustaminen lohkomisessa, halkomisessa tai yhteisen alueen jaossa muodostetun kiinteistön hyväksi emäkiinteistön, jaettavan rekisteriyksikön taikka tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistön alueella;

5) apuhenkilökustannukset;

6) rajamerkkikustannukset; sekä

7) kokoustilakustannukset.

5 §
Lohkominen

Lohkomisesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistötoimitusmaksua määräävä pinta-ala on lohkokiinteistön tai saajakiinteistöön siirretyn alueen pinta-ala. Maksu määrätään jokaista lohkokiinteistöä tai saajakiinteistöä kohden. Maksu määrätään myös toimituksessa yhteiseksi alueeksi muodostetusta alueesta.

Kunnalle myönnetään asemakaava-alueella 30 prosentin alennus tässä pykälässä tarkoitetusta kiinteistötoimitusmaksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Jos asianosaiset tekevät halkomisessa sopimuksen halottavan kiinteistön yhteisomistussuhteen purkamisesta alkukokouksen jälkeen tai siinä tämän sopimuksen tekemiselle asetetun määräajan päätyttyä, lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu soveltaen, mitä jäljempänä 6 §:ssä halkomisesta säädetään.

Kiinteistönmuodostamislain 22 a §:ssä tarkoitetusta yleisen alueen lohkomisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella luvun 3 säännöksiä soveltaen.

6 §
Halkominen

Halkomisesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Maksutaulukossa 2 tarkoitettu lisämaksu muodostetulta rekisteriyksiköltä määrätään myös toimituksessa yhteiseksi muodostetusta alueesta.

7 §
Yhteisen alueen jako

Kiinteistönmuodostamislain 137–147 §:n mukaisesta yhteisen alueen jaosta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukainen kiinteistötoimitusmaksu jollei jäljempänä tässä pykälässä muuta säädetä.

Maksutaulukossa 2 tarkoitettu lisämaksu muodostetulta rekisteriyksiköltä määrätään myös toimituksessa yhteiseksi jäävästä alueesta sekä rekisteriyksikköön liitettävästä alueesta.

Jos yhteisen alueen jako tehdään osakaskunnan päätöksen perusteella kiinteistönmuodostamislain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu. Maksu määrätään jokaiselta toimituksessa muodostetulta rekisteriyksiköltä, lukuun ottamatta pinta-alaltaan suurinta rekisteriyksikköä.

Yhteismetsälain (109/2003) 33 §:n 1 momentissa tarkoitetusta yhteismetsän jakamisesta, 33 §:n 3 momentissa tarkoitetusta yhteismetsän jakamisesta osakaskiinteistöjen kesken sekä 33 §:n 3 momentissa tarkoitetusta osuuden erottamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella 3 luvun säännöksiä soveltaen.

8 §
Tilusvaihto

Tilusvaihdosta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistötoimitusmaksua määräävä pinta-ala on vaihdettujen alueiden pinta-ala yhteensä tai kiinteistönmuodostamislain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vaihdetun alueen pinta-ala. Maksu määrätään jokaisesta kahden kiinteistön kesken tehdystä tilusvaihdosta tai useamman samojen kiinteistöjen kesken tehdystä tilusvaihdosta (ketjutilusvaihto).

Kunnalle myönnetään asemakaava-alueella 30 prosentin alennus tässä pykälässä tarkoitetusta kiinteistötoimitusmaksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

9 §
Vesijätön ja yhteisen alueen lunastus

Vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 3 mukainen kiinteistötoimitusmaksu

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun ei sisälly 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu toimenpide.

10 §
Tontin tai rakennuspaikan osan lunastus

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastamisesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 3 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun ei sisälly 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu toimenpide.

11 §
Yksityistietoimitus

Yksityistietoimituksesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 4 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Yksityistielain 76 §:n mukaisesta alueellisesta yksityistietoimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella luvun 3 säännöksiä soveltaen.

12 §
Rasitetoimitus

Rasitetoimituksesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 4 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

13 §
Tiekunnan perustaminen, jakaminen tai lakkauttaminen kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä

Yksityistielain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tiekunnan perustamisesta kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä sekä saman lain 63 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tiekunnan jakamisesta tai lakkauttamisesta taikka tiekuntien yhdistämisestä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä määrätään 315 euron suuruinen kiinteistötoimitusmaksu kultakin edellä mainitulta toimenpiteeltä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun ei sisälly 4 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä eikä kustannuksia.

14 §
Rajankäynti

Rajankäynnistä määrättävä kiinteistötoimitusmaksu on 100 euroa jokaiselta käytyä rajaa määräävältä rajapisteeltä, 160 euroa jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä sekä lisäksi 0,60 euroa kultakin alkavalta maa-alueella käydyltä rajametriltä.

Kiinteistönmuodostamislain 108 §:ssä tarkoitetusta rajankäynnistä määrättävä kiinteistötoimitusmaksu on 150 euroa jokaiselta rakennetulta, siirretyltä tai korjatulta rajamerkiltä sekä 100 euroa jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä.

Muun kuin kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rekisteriyksikön rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella 3 luvun säännöksiä soveltaen.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun ei sisälly 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu toimenpide.

15 §
Kiinteistöjen yhdistäminen

Kiinteistönmuodostamislain 214 §:ssä tarkoitetusta hakemuksesta suoritettavasta kiinteistöjen yhdistämisestä ja yhteismetsälain (109/2003) 39 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kiinteistön yhdistämisestä yhteismetsään määrättävä kiinteistötoimitusmaksu on 165 euroa kahdelta kiinteistöltä tai yhdeltä kiinteistöltä ja yhteismetsältä sekä lisäksi 55 euroa jokaiselta muulta yhdistettävältä kiinteistöltä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun ei sisälly 4 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä eikä kustannuksia.

16 §
Yhteisten alueiden yhdistäminen

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 3 momentissa tarkoitetusta muiden yhteisten alueiden kuin yhteismetsien yhdistämisestä määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 5 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä ja kustannuksista vain kohdissa 1 ja 7 tarkoitetut kustannukset sekä sivutoimituksena tehtävä kiinteistönmuodostamislain 137 §:n 2 momentissa tarkoitettu yhteisen alueen jakaminen, joka perustuu osakaskunnan päätökseen.

Yhteismetsien yhdistämisestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimitukseen käytetyn työajan perusteella 3 luvun säännöksiä soveltaen.

17 §
Alueen liittäminen yhteiseen alueeseen

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 1 momentissa tarkoitetusta määräalan liittämisestä yhteiseen alueeseen määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 1 momentissa tarkoitetusta koko kiinteistön liittämisestä muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 pienimmän pinta-alaluokan maksua vastaava kiinteistötoimitusmaksu.

Koko kiinteistön liittämisestä yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu 15 §:ää soveltaen.

Jos yhteismetsään liitetään toimituksessa sekä määräala että koko kiinteistö, määrätään kiinteistötoimitusmaksu 1 ja 3 momenttien säännöksiä soveltaen. Jos sekä määräala että koko kiinteistö liitetään toimituksessa muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään, määrätään liitettävien alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistötoimitusmaksua määräävä pinta-ala on yhteiseen alueeseen liitetyn alueen pinta-ala. Maksu määrätään jokaiselta vastaanottavalta yhteiseltä alueelta.

Jos edellä 1–4 momentissa tarkoitetun alueen liittämiseksi yhteiseen alueeseen on suoritettava kiinteistönmuodostamislain 134 §:n 4 momentissa tarkoitettu yhteisalueosuuden tai yhteistä erityistä etuutta koskevan osuuden siirto, siirrosta ei määrätä erillistä kiinteistötoimitusmaksua.

18 §
Alueen liittäminen osuutta vastaan yhteiseen alueeseen

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräalan liittämisestä osuutta vastaan muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 2 momentissa tarkoitetusta koko kiinteistön liittämisestä osuutta vastaan muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 pienimmän pinta-alaluokan maksua vastaava kiinteistötoimitusmaksu.

Jos muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään liitetään osuutta vastaan toimituksessa sekä määräala että koko kiinteistö, määrätään liitettävien alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräalan tai koko kiinteistön liittämisestä osuutta vastaan yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella 3 luvun säännöksiä soveltaen.

Kiinteistötoimitusmaksua määräävä pinta-ala on yhteiseen alueeseen liitetyn alueen pinta-ala. Maksu määrätään jokaiselta vastaanottavalta yhteiseltä alueelta.

Jos edellä 1−3 momentissa tarkoitetun alueen liittämiseksi yhteiseen alueeseen osuutta vastaan on suoritettava kiinteistönmuodostamislain 134 §:n 4 momentissa tarkoitettu yhteisalueosuuden tai yhteistä erityistä etuutta koskevan osuuden siirto, siirrosta ei määrätä erillistä kiinteistötoimitusmaksua.

19 §
Yhteisen alueen muodostaminen

Kiinteistönmuodostamislain 132 §:ssä tarkoitetusta muun yhteisen alueen kuin yhteismetsän muodostamisesta määrätään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

Yhteismetsän muodostamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella soveltaen 3 luvun säännöksiä.

Kiinteistötoimitusmaksua määräävä pinta-ala on muodostettavan yhteisen alueen pinta-ala. Maksu määrätään jokaiselta muodostettavalta yhteiseltä alueelta.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitetun yhteisen alueen muodostamiseksi on suoritettava kiinteistönmuodostamislain 134 §:n 4 momentissa tarkoitettu yhteisalueosuuden tai yhteistä erityistä etuutta koskevan osuuden siirto, siirrosta ei määrätä erillistä kiinteistötoimitusmaksua.

20 §
Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön

Kiinteistönmuodostamislain 131 a §:ssä tarkoitetusta yhteisen alueen liittämisestä kiinteistöön määrättävä kiinteistötoimitusmaksu on 315 euroa yhdestä liitettävästä yhteisestä alueesta ja 105 euroa jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä ja kustannuksista vain kohdassa 7 tarkoitetut kustannukset.

Jos kiinteistörekisterin pitäjä suorittaa liittämisen hakemuksetta kiinteistön omistajan suostumuksella, päätöksestä ei peritä maksua.

21 §
Yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai muodostaminen tilaksi

Jos kiinteistön yhteisalueosuus siirretään kiinteistönmuodostamislain 131 §:n perusteella toiseen kiinteistöön tai siitä muodostetaan uusi tila, kiinteistötoimitusmaksu määrätään kultakin vastaanottavalta kiinteistöltä tai muodostetulta tilalta. Maksu on 315 euroa ensimmäiseltä kiinteistöstä suoritetulta siirtämiseltä tai tilaksi muodostamiselta ja 105 euroa jokaiselta seuraavalta kiinteistöstä suoritetulta siirtämiseltä tai tilaksi muodostamiselta.

Mikäli yhteismetsä on hankkinut yhteismetsäosuuden yhteismetsälain 40 §:n nojalla tai yhteisen alueen osakaskunta on hankkinut yhteisalueosuuden yhteisaluelain (758/1989) 31 §:n mukaisesti, yhteismetsä tai osakaskunta vastaa 1 momentissa tarkoitettua vastaanottavaa kiinteistöä, vaikka osuudet siirrettäisiin osakaskiinteistöihin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä ja kustannuksista vain kohdassa 7 tarkoitetut kustannukset.

22 §
Erityisen etuuden siirto

Jos kiinteistön osuus yhteiseen erityiseen etuuteen siirretään kiinteistönmuodostamislain 151 §:n 1 momentin perusteella toiseen kiinteistöön tai kiinteistön oikeus yksityiseen erityiseen etuuteen siirretään toiseen kiinteistöön, määrätään kiinteistötoimitusmaksu kultakin vastaanottavalta kiinteistöltä. Maksu on 315 euroa ensimmäiseltä kiinteistöstä suoritetulta siirtämiseltä ja 105 euroa jokaiselta seuraavalta kiinteistöstä suoritetulta siirtämiseltä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä ja kustannuksista vain kohdassa 7 tarkoitetut kustannukset.

23 §
Kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen

Kiinteistötoimitusmaksu toimituksen yhteydessä tehdystä ratkaisusta asiassa, joka koskee muodostettavan rekisteriyksikön tai rekisteriyksikköön siirrettävien alueiden taikka yhteisalueosuuksien vapauttamista kiinnityksistä, on 41 euroa kiinnitykseltä.

Kiinteistötoimitusmaksu toimituksen yhteydessä tehdystä ratkaisusta asiassa, joka koskee muodostettavan rekisteriyksikön tai rekisteriyksikköön siirrettävän alueen vapauttamista kirjatusta eläkeoikeudesta, on 105 euroa eläkeoikeudelta.

Kiinteistötoimitusmaksu yhteisestä alueesta muodostetun lohkokiinteistön vapauttamisesta osakaskiinteistöihin kohdistuvista kiinnityksistä ja kirjatuista eläkeoikeuksista kiinteistönmuodostamislain 28 §:n 2 momentin nojalla on 315 euroa.

24 §
Kiinteähintaisen toimituksen peruuntuminen, raukeaminen tai sikseen jättäminen

Kiinteähintaisen toimituksen peruuntuessa, rauetessa tai tullessa jätetyksi sikseen määrätään toimituksen etenemisvaiheen perusteella liitteenä olevan maksutaulukon 6 mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

3 luku

Aikaveloitteiset toimitukset

25 §
Aikaveloitteisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksuun sisältyvät kustannukset

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät seuraavat kustannukset:

1) rajamerkkikustannus;

2) kokoustilakustannus.

26 §
Aikaveloitteisen toimituksen tuntihinta

Kiinteistötoimitusmaksu muusta kuin luvussa 2 tarkoitetusta toimituksesta määrätään käytettyjen työaikojen perusteella soveltamalla 101 euron tuntihintaa.

Kiinteistötoimitusmaksu Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä aikaveloitteisen toimituksen apuhenkilönä määrätään soveltamalla 40 euron tuntihintaa.

Maksun perusteena oleva työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen lähimpään täyteen tai puoleen tuntiin. Pyöristys tehdään erikseen kulloinkin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

27 §
Aikaveloitteisen toimituksen peruuntuminen, raukeaminen tai sikseen jättäminen

Aikaveloitteisen toimituksen peruuntumisesta, raukeamisesta tai sikseen jättämisestä määrätään kiinteistötoimitusmaksu tässä luvussa säädetyllä tavalla.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

28 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024.

29 §
Siirtymäsäännös

Aikaveloitteisesta pää- tai sivutoimituksesta, jota koskeva hakemus on saapunut ennen 1.1.2020, määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytettyjen työaikojen perusteella, vaikka kyseinen toimituslaji olisi muuttunut kiinteähintaiseksi mainitun ajankohdan jälkeen.

Aikaveloitteisen päätoimituksen suorittamiseksi välttämättömästä kiinteähintaisesta sivutoimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu soveltaen 2 §:n 1 momenttia, jos aikaveloitteista päätoimitusta koskeva hakemus on saapunut ennen 1.1.2022.

Kiinteistönmuodostamislain 22 a §:ssä tarkoitetusta yleisen alueen lohkomisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu soveltaen 2 §:n 1 momenttia, jos toimitusta koskeva hakemus on saapunut ennen 1.1.2023.

Edellä 1, 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun hakemuksen saapumisen ajankohdan määräytymiseen sovelletaan, mitä edellä 2 §:ssä säädetään.

Kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta annetun lain (73/2014) voimaantullessa 1 päivä maaliskuuta 2014 voimassa olleen kiinteistönmuodostamislain 207 §:n ja sitä edeltävien säännösten nojalla toimitusmenoiksi kertyneisiin kustannuksiin ja korvauksiin sovelletaan ennen mainitun lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä. Kuitenkin, jos toimituksen lopullinen kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena, edellä tarkoitetut toimitusmenot jätetään perimättä niiltä osin, kuin niitä vastaavat osuudet sisältyvät tässä asetuksessa tarkoitettuun toimituskorvaukseen.

Helsingissä 20.12.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Liite

Maksutaulukko 1

Lohkominen, tilusvaihto, alueen liittäminen yhteiseen alueeseen, alueen liittäminen osuutta vastaan yhteiseen alueeseen sekä yhteisen alueen muodostaminen

Pinta-ala enintään, ha Kiinteistötoimitusmaksu
0,1 1 030 €
1 1  220 €
5 1  500 €
20 1  840 €
60 2  340 €
100 2  770 €
200 3 840 €
300 4  960 €
400 6  250 €
500 7  550 €
Kukin seuraava alkava 100 ha 680 €

Maksutaulukko 2

Halkominen ja yhteisen alueen jako

Jaettavan alueen pinta-ala enintään, ha Maksu pinta-alaluokassa Lisämaksu muodostettua rekisteriyksikköä kohden
1 4  280 € 940 €
5 6  280 € 940 €
10 8  290 € 940 €
30 10 270 € 940 €
50 12 700 € 940 €
100 15 360 € 940 €
200 18 030 € 940 €
Kukin seuraava alkava 100 ha 4 010 € 940 €

Muut maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät:

1) Jaettavaan alueeseen sisältyvästä vesialueen pinta-alasta otetaan huomioon 10 %.

2) Mikäli halkomisen kohteena oleviin kiinteistöihin ei kuulu maa- eikä vesialuetta (ns. haamutila), kiinteistötoimitusmaksu on 1 840 euroa. Muodostettujen kiinteistöjen lukumäärä ei tällöin vaikuta maksun suuruuteen.

Maksutaulukko 3

Vesijätön lunastus, yhteisen alueen lunastus sekä tontin tai rakennuspaikan osan lunastus

Lunastettujen ja kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön siirrettyjen alueiden pinta-ala enintään, ha Kiinteistötoimitusmaksu jokaiselta kiinteistöltä tai muulta rekisteriyksiköltä, johon lunastettavia alueita on siirretty
0,1 2  120 €
0,5 2  330 €
1 2  670 €
2 3  330 €
5 4  150 €
10 4  960 €
20 5  860 €
Kukin seuraava alkava 10 ha 810 €

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen kiinteistötoimitusmaksu on kaksinkertainen, mikäli lunastettava alue on osoitettu asemakaavassa muuhun tarkoitukseen kuin omakotitalon, paritalon, lomarakennuksen tai vastaavan pientalon rakennuspaikaksi.

Maksutaulukko 4

Yksityistietoimitus ja rasitetoimitus

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Taulukko A, rasitettujen lukumäärä

Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintään (kukin rekisteriyksikkö lasketaan lukumäärään yhden kerran) Maksu
2 840 €
5 1 200 €
10 1 510 €
20 1 830 €
50 2 050 €
Kukin seuraava alkava 10 kpl 150 €

Taulukko B, pituus

Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, km Maksu
0,2 280 €
0,5 530 €
1 800 €
2 1 050 €
5 1 330 €
Kukin seuraava alkava 1 km 70 €

Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma

Tieosakkaiden lukumäärä enintään Maksu
10 400 €
20 800 €
40 1 190 €
Kukin seuraava alkava 10 kpl 140 €

Muut maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät:

1) Tie- tai muun oikeuden lakkauttamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu ainoastaan silloin, kun samassa toimituksessa ei perusteta tai muuteta sanottuja oikeuksia. Tällöin maksu oikeuden lakkauttamisesta määrätään taulukoista A ja B.

2) Maksua määräävä oikeuden pituus on pisimmän sivun pituus tai vastaava, kun kysymys on alueellisesta oikeudesta, kuten venevalkama- tai vedenottamisoikeudesta.

3) Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 840 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyvällä maksulla.

4) Jos toimitus ei koske oikeuden perustamista, muuttamista tai lakkauttamista taikka vastaavaa asiaa, kiinteistötoimitusmaksu on 1 120 euroa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yksityistielain 71 § 1 momentin kohdissa 2–7, 9 ja 13–18 tarkoitetut toimenpiteet. Jos samassa toimituksessa käsitellään edellä mainitun kaltainen toimenpide sekä perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeus taikka tehdään vastaava asia, maksu määrätään vain taulukoista A ja B. Mikäli edellä selostetun kaltaisen toimenpiteen yhteydessä lisäksi laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

5) Maksu on 50 % taulukoiden A ja B osoittamasta määrästä ja kohdassa 4 tarkoitetusta maksusta, jos toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikki toimituksessa päätettävät asiat.

Maksutaulukko 5

Yhteisten alueiden yhdistäminen

Muiden yhteisten alueiden kuin yhteismetsien yhdistämisen kiinteistötoimitusmaksu

Osakaskiinteistöjen lukumäärä yhdistämisen jälkeen enintään Kiinteistötoimitusmaksu
200 3 300 €
500 3 760 €
1 000 4 950 €
2 000 8 390 €
kukin seuraava alkava 1 000 kpl 4 690 €

Maksutaulukko 6

Kiinteähintaisen toimituksen peruuntuminen, raukeaminen tai sikseen jättäminen

Toimituksen peruuntumisen, raukeamisen tai sikseen jättämisen ajankohta Kiinteistötoimitusmaksu
1) Toimitus peruuntunut ennen kuin toimituksen tekemiseen on käytetty työaikaa. Kiinteistötoimitusmaksua ei määrätä
2) Toimitus peruuntunut ennen alkukokousta tai toimitus rauennut alkukokouksessa tai ennen alkukokouksessa hakemuksen peruuttamiselle annetun määräajan päättymistä.
Toimitus jätetty sikseen alkukokouksessa toimitusmiesten päätöksellä.
Toimitus rauennut kirjallisessa menettelyssä ennen toimituspäätöksen antamista.
Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta, kuitenkin enintään 560 euroa
3) Toimitus rauennut alkukokouksen tai alkukokouksessa hakemuksen peruttamiselle annetun määräajan jälkeen, mutta ennen kuin toimituksen kaikki tehtävät ovat tulleet suoritetuiksi.
Toimitus jätetty sikseen toimitusmiesten päätöksellä alkukokouksen jälkeen.
Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta
4) Toimitus rauennut toimituksen kaikkien tehtävien tultua suoritetuiksi ennen toimituksen lopettamista.
Toimitus rauennut lopettamisen jälkeen tai kirjallisessa menettelyssä toimituspäätöksen antamisen jälkeen hakijan peruttua hakemuksensa.
Kiinteistötoimitusmaksu määrätään kuten suoritetusta toimituksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.