1095/2022

Helsingissä 20.12.2022

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuonna 2023

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarviossa vuodelle 2023 vahvistettujen myöntämisvaltuuksien rajoissa valtion asuntorahaston varoista myönnettävästä valtionavustuksesta asuinrakennusten korjaushankkeisiin, joiden yhteydessä tehdään energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä.

Valtionavustuksesta säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/2001).

2 §
Valtionapuviranomainen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus toimii valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena.

3 §
Energiatehokkuuden parantamisen vaatimustasot

Avustusta voidaan myöntää sellaisten korjaushankkeen korjaustoimenpiteiden kustannuksiin, joiden yhteydessä asuinrakennuksen energiatehokkuutta parannetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 g §:n 4 momentin nojalla laskennallisesta energiatehokkuuden vertailuluvusta korjaus- ja muutostöissä annettujen säännösten mukaista vähimmäistasoa parempaan tasoon verrattuna rakennuksen rakentamisajankohdan tai, jos rakennuksen käyttötarkoitusta on muutettu, käyttötarkoituksen muutoksen mukaiseen tasoon.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että energiatehokkuutta parannetaan 1 momentissa tarkoitetuissa säännöksissä edellytettyä tasoa paremmaksi:

1) asuinkerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia;

2) pien- ja ketjutalossa vähintään 30 prosenttia; taikka

3) asuinkerros- ja rivitalossa sekä pien- ja ketjutalossa uudisrakentamisen lähes nollaenergiatasolle.

4 §
Avustuksen myöntämisen muut edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on 3 §:ssä säädetyn lisäksi, että:

1) avustettavat toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia rakennuksen tai asunnon odotettavissa oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve huomioon ottaen eikä avustettavasta toimenpiteestä aiheudu vaaraa tai haittaa;

2) avustushakemuksen yhteydessä toimitetaan selvityksen laatijan allekirjoittama selvitys toimenpiteistä, joilla päästään 3 §:ssä säädetylle avustuksen edellytyksenä olevalle tasolle, sekä arvioiduista kokonaiskustannuksista;

3) avustuksen saajalle ei ole myönnetty samaan tarkoitukseen muuta julkista avustusta tai tämän asetuksen mukaista avustusta aiemmin;

4) korjaustoimenpiteitä ei ole aloitettu ennen kuin hakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

5 §
Avustuksen saaja

Avustusta voidaan myöntää asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle ja pientalon omistajalle. Avustusta voidaan myöntää valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja omistaville yhteisöille, kun niille myönnetään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 9 §:n 1 momentin 3 kohdan tai 20 §:n 3 kohdan mukaista perusparannuskorkotukilainaa.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle.

6 §
Avustuksen määrä

Avustuksen määrä on 3 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa 4 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista.

Avustuksen määrä on 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa 6 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista.

7 §
Avustettavat kustannukset

Avustettaviin kustannuksiin voidaan hankekohtaisen harkinnan perusteella laskea kustannuksista se osa, joka liittyy:

1) energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen ja sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen;

2) järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen;

3) järjestelmän oikean toiminnan varmistavaan toimenpiteeseen suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannuksineen;

4) korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1 päivästä lokakuuta 2019 alkaen.

8 §
Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja:

1) on noudattanut valtionavustuslakia, tätä asetusta ja avustuspäätöksen määräyksiä;

2) osoittaa energiatehokkuuden parantumisen rakennuksen energiatodistuksesta annetussa laissa (50/2013) tarkoitetulla energiatodistuksella;

3) esittää allekirjoittamansa selvityksen toteutuneista kustannuksista sekä toimittaa toteutusta vastaavat allekirjoitetut suunnitelmat tarvittavine työselityksineen sähköisesti PDF- muodossa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle;

4) antaa suostumuksen maksatuksen yhteydessä luovutettavan aineiston käyttöön Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle valtionhallinnon tekemiin ja teettämiin selvitys- ja tutkimushankkeisiin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus maksaa avustuksen hankkeen valmistuttua yhdessä erässä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 20.12.2022

Sisäministeri
Krista Mikkonen

Rakennusneuvos
Jyrki Kauppinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.