1089/2022

Helsingissä 19.12.2022

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 52 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 52 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksissa 1271/2011 ja 828/2020, seuraavasti:

52 §
Alivaltiosihteerin sekä hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistavat asiat

Hallinto- ja kehitysjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtuutusta edustaa ministeriötä tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa;

2) ministerin asettaman valmistelevan toimielimen määräajan jatkamista;

3) toimintamäärärahojen ja muiden ministeriön toimintaan osoitettujen määrärahojen käyttöä ja jakamista osastojen käyttöön;

4) viran perustamista ja lakkauttamista, viran ja virkasuhteen nimen muuttamista, viran ja virkasuhteen siirtämistä tai sijoittamista ministeriön osastoille ja muihin toimintayksiköihin, virantoimituksesta pidättämistä, sivutoimia, aiheettomasti maksettujen palkkojen takaisinperintää, kirjallisen varoituksen antamista ja harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämättä jättämistä valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle, ministeriön nimittämän virkamiehen irtisanomista ja virkasuhteen purkamista tai virkamiehiä muutoin ja joista säädetään valtion virkamieslaissa (750/1994) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä, jollei niitä ole säädetty valtioneuvoston yleisistunnon, ministerin tai muun virkamiehen ratkaistavaksi;

5) valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla ministeriön virkamiesten palkkausta ja luontoisetuja sekä ministeriön sopimia tarkentavia virkaehtosopimuksia;

6) käyttö- ja kulkuoikeuksien rajoittamista tai peruuttamista sekä maksuaikakortin sulkemista;

7) ministeriön sisäistä hallintoa, jollei asia tämän työjärjestyksen nojalla kuulu muun virkamiehen ratkaistavaksi;

8) käyttövaltuuksien myöntämistä turvallisuusluokan II ja III asiakirjoille ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) 11 §:ssä tarkoitetun turvallisuusselvitystodistuksen hyväksymistä käyttövaltuushallinnassa sekä muiden henkilöstöasioiden käyttövaltuuksien myöntämistä;

9) valituksen johdosta hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa, jos valitus koskee ministeriön virkamieheksi nimittämistä;

10) tiedonhallintalain 10 §:ssä tarkoitetun tiedonhallintalautakunnan sihteerien määräämistä tehtäviinsä;

11) työturvallisuuslain (738/2002) 28 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen annettavaa päätöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 19.12.2022

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Lainsäädäntöneuvos
Anu Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.