958/2022

Helsingissä 25.11.2022

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 21 §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1215/2021,

muutetaan 2 a §, 14 §:n 1 momentti, 21 §:n 2 momentti, 22 §, 23 §:n 2 momentti, 26 a §, 26 b §:n 1 momentti sekä liite,

sellaisina kuin ne ovat, 2 a §, 14 §:n 1 momentti ja 23 §:n 2 momentti laissa 768/2020, 21 §:n 2 momentti, 26 a §, 26 b §:n 1 momentti ja liite laissa 1215/2021 sekä 22 § laeissa 768/2020 ja 1215/2021,

lisätään 2 §:n 14 b kohtaan, sellaisena  kuin  se  on  laissa 1215/2021, uusi c alakohta, lakiin siitä lailla 1168/2002 kumotun 8 b §:n tilalle uusi 8 b § sekä 20 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1215/2021, uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


14 b) lyhenteellä:


c) H biokaasua, joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa;


2 a §

Niistä kaasumaisista ja kiinteistä hiilivedyistä, joille ei ole säädetty lain liitteen verotaulukoissa verotasoa, on suoritettava käyttötarkoituksensa perusteella vero verotaulukossa säädetyn vastaavan lämmityspolttoaineen verotason mukaisesti.

Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 4 §:n 16 kohdassa tarkoitettujen muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden, jotka täyttävät mainitun lain kestävyyskriteerit ja joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi taikka joita myydään lämmitykseen tai moottorikäyttöön, verotasoon sovelletaan, mitä liitteen verotaulukossa 1 ja 3 säädetään vastaavasta T-lyhenteen mukaisen tuotteen verosta. Sellaisiin muuta kuin biologista alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin, jotka eivät täytä edellä mainitun lain kestävyyskriteereitä ja joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi taikka joita myydään lämmitykseen tai moottorikäyttöön, verotasoon sovelletaan, mitä verotaulukossa 1 ja 3 säädetään vastaavan fossiilisen lämmityspolttoaineen verosta.

Verovelvollinen on se, joka luovuttaa tai käyttää itse 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja polttoaineita lämmitykseen tai moottorikäyttöön.

8 b §

Edellä 8 a §:ssä tarkoitettua palautusta laskettaessa ei oteta huomioon verotaulukon 1 tuoteryhmien 9 ja 10 sekä verotaulukon 3 tuoteryhmien 9a ja 10a tuotteita ja niistä maksettujen valmisteverojen määrää.

14 §

Jos muu kuin valtuutettu varastonpitäjä on käyttänyt kivihiiltä 4 §:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla tai 12 §:n 1 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen, veronalennus tai verottomuus toteutetaan palauttamalla suoritettu vero tai osa verosta hakemuksesta käyttäjälle.


20 b §

Jos yritys on 26 a §:ssä tarkoitetulla tavalla taloudellisesti vaikeuksissa tai sitä koskee 26 a §:ssä tarkoitettu komission perintämääräys, sen on suoritettava veroa ja huoltovarmuusmaksua:

1) verotaulukon 1 tuoteryhmän 8 mukaisesti, jos se on hankkinut verotaulukon 3 tuoteryhmän 8a mukaista biokaasua;

2) verotaulukon 1 tuoteryhmän 6 mukaisesti, jos se on hankkinut verotaulukon 1 tuoteryhmän 9 tai verotaulukon 3 tuoteryhmän 9a mukaista biokaasua; tai

3) verotaulukon 1 tuoteryhmän 7 mukaisesti, jos se on hankkinut verotaulukon 1 tuoteryhmän 10 tai verotaulukon 3 tuoteryhmän 10a mukaista biokaasua.

21 §

Maakaasuverkonhaltija, rekisteröity jakeluverkonhaltija, biokaasun tuottaja, biokaasun pientuottaja, tai valtuutettu varastonpitäjä saa luovuttaa maa- ja biokaasua verotta, jos luovutuksensaaja on rekisteröity käyttäjä tai jos maa- tai biokaasu luovutetaan käytettäväksi 1 momentin 4 kohdassa mainittuun tarkoitukseen.

22 §

Edellä 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu veronalennus ja 21 §:ssä tarkoitettu verottomuus voidaan toteuttaa palauttamalla hakemuksesta maa- ja biokaasusta suoritettu vero tai osa verosta käyttäjälle.

Jos biokaasusta on suoritettu vero verotaulukon 1 tuoteryhmän 6 tai 7 mukaisesti mutta biokaasu on käytetty tuoteryhmien 9 tai 10 mukaiseen tarkoitukseen, veronalennus toteutetaan palauttamalla hakemuksesta tuoteryhmien 6 ja 9 välinen erotus tai tuoteryhmien 7 ja 10 välinen erotus verosta käyttäjälle.

Palautusta  voi  hakea  kalenterivuoden  taikka  erikseen  tammi–kesäkuun  ja  erikseen heinä–joulukuun aikana käytetystä maa- ja biokaasusta. Palautusta on haettava kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon edellä mainittu ajanjakso kuuluu. Palautuksen edellytyksenä on, että hakija esittää luotettavan selvityksen tuotteiden verottomasta käytöstä. Veronpalautus maksetaan sinä ajankohtana voimassa olleen verotaulukon mukaisesti, jolloin tuotteet on hankittu. Veronpalautusta ei suoriteta, jos palautettava määrä on alle 330 euroa.

Palautukseen sovelletaan muutoin, mitä valmisteverotuslain 83 a §:ssä säädetään.

23 §

Kivihiileen, biokaasuun ja maakaasuun ei sovelleta valmisteverotuslain ennen siirron aloittamista Verohallinnolle tehtävää ilmoitusta koskevia 9 luvun säännöksiä.

26 a §

Edellä 4 §:n 2, 3 ja 5 momentissa sekä 4 a §:ssä tarkoitettua veronalennusta ja 8 a §:ssä tarkoitettua veronpalautusta ei myönnetä yritykselle, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 1 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisesti vaikeuksissa tai jota koskee mainitun artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi. Vastaavia säännöksiä sovelletaan EU:n valtiontukisääntelyn mukaisesti liitteen verotaulukon 1 tuoteryhmien 9 ja 10 sekä verotaulukon 3 tuoteryhmien 9a ja 10a mukaiseen biokaasuun.

26 b §

Sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan ja verottoman sähkövarastonpitäjän on vuosittain annettava tuensaajakohtaisesti tiedot Verohallinnolle 4 §:n 2 ja 3 momentin ja 4 a §:n mukaisista sähkön luovutuksista. Maakaasusiirtoverkonhaltijan, rekisteröidyn jakeluverkonhaltijan, valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn käyttäjän ja biokaasun tuottajan on vuosittain annettava tuensaajakohtaisesti tiedot Verohallinnolle liitteen verotaulukon 1 tuoteryhmässä 9 ja 10 sekä verotaulukon 3 tuoteryhmässä 9a ja 10a tarkoitetun biokaasun luovutuksista. Myös sen, joka luovuttaa mainittua sähköä tai biokaasua edelleen muille tuensaajille, on annettava vuosittain Verohallinnolle näitä luovutuksia koskevat tiedot. Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista tai tietojen antamista koskevasta menettelystä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

HE 152/2022
VaVM 24/2022
EV 134/2022

Helsingissä 25.11.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Liite

VEROTAULUKKO 1
Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yh--teensä
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1 71,45 147,81 1,18 220,44
Maakaasu, euroa/MWh1) 2 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu,euroa/MWh1) 5 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu R, euroa/MWh2) 6 10,33 6,47 0,084 16,884
Biokaasu T, euroa/MWh3) 7 10,33 0,00 0,084 10,414
Biokaasu H euroa/MWh1) 8 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu H R, euroa/MWh4) 9 1,20 6,47 0,084 7,754
Biokaasu H T, euroa/ MWh5) 10 1,20 0,00 0,084 1,284

1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 21,062 euroa/MWh

2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 15,227 euroa/MWh

3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 9,392 euroa/MWh

4) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 6,993 euroa/MWh

5) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 1,158 euroa/MWh

VEROTAULUKKO 2
Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Sähkö snt/kWh  
– veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
– veroluokka II 2 0,05 0,013 0,063
Mäntyöljy snt/kg 3 30,54 0,00 30,54
Polttoturve euroa/MWh 4 5,70 0,00 5,70
VEROTAULUKKO 3 YHDISTETTY SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANTO
Tuote Tuoteryhmä Energia-vero Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yh-teensä
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67
Maakaasu,euroa/MWh1) 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Mäntyöljy snt/kg 3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54
Polttoturve euroa/MWh 4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70
Biokaasu H euroa/MWh 1) 8a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Biokaasu H R euroa/MWh 2) 9a 0,00 1,20 6,47 0,084 7,754
Biokaasu H T euroa/MWh 3) 10a 0,00 1,20 0,00 0,084 1,284

1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 14,181 euroa/MWh

2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 6,993 euroa/MWh

3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 1,158 euroa/MWh

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.