890/2022

Helsingissä 7.11.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvista liitteistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään varhaiskasvatuslain (540/2018) 44 a §:n 4 momentin ja 44 e §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 326/2022, seuraavasti:

1 §
Lupahakemuksen ja ilmoituksen liitteet

Varhaiskasvatuslain 44 a §:ssä tarkoitettuun päiväkotitoiminnan aloittamista koskevaan lupahakemukseen ja varhaiskasvatuslain 44 e §:ssä tarkoitettuun perhepäivähoidon aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys;

2) kaupparekisteriote tai yhdistyslain (503/1989) mukaisesti rekisteröityjen yhdistysten ollessa kyseessä yhdistysrekisteriote;

3) todistus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä;

4) todistus ulosottorekisteristä;

5) pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma;

6) jäljennös päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä

7) jäljennös luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 30 artiklan mukaisesta käsittelyselosteesta, siltä osin kuin se koskee varhaiskasvatuslaissa tarkoitettua toimintaa.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi varhaiskasvatuslain 44 a §:ssä tarkoitettuun päiväkotitoiminnan aloittamista koskevaan lupahakemukseen taikka 44 e §:ssä tarkoitettuun perhepäivähoitoa koskevaan ilmoitukseen on liitettävä pelastuslaissa tarkoitettu poistumisturvallisuusselvitys silloin, kun lupahakemus tai ilmoitus koskee ympärivuorokautista varhaiskasvatusta.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan lupahakemukseen tai ilmoitukseen on liitettävä ne 1 momentissa tarkoitetut liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 7.11.2022

Opetusministeri
Li Andersson

Asiantuntija
Ella Kansanniva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.