840/2022

Helsingissä 30.9.2022

Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti arvonlisäverolain (1501/1993) 131 §:n 1 momentin 1 kohta ja 209 b §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 1113/2021, sekä

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 38 f § ja sen edelle väliaikaisesti uusi väliotsikko sekä 209 j §:ään, sellaisena kuin se on laissa 387/2021, väliaikaisesti uusi 5 momentti seuraavasti:

Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville jaettavat tavarat ja tavaroihin liittyvät palvelut 
38 f §

Veroa ei suoriteta Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakenevien tarpeisiin välittömästi liittyvien tavaroiden myynnistä eikä yhteisöhankinnasta tai tällaisiin tavaroihin liittyvien palvelujen myynnistä, jos ostajana on:

1) Ukrainan sotaa pakeneville henkilöille ja Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille vastikkeetta jaettaville tai saataville asetettaville tavaroille myönnettävästä tuontitullittomuudesta ja arvonlisäverovapautuksesta annetussa komission päätöksessä (EU) 2022/1108 tarkoitettu muiden jäsenvaltioiden valtiollinen toimija tai toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä organisaatio omassa maassaan tapahtuvan toiminnan osalta, tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö taikka 5 §:ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta;

2) 6 §:ssä tarkoitettu julkisyhteisö tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 13 §:ssä tarkoitettujen vastaanottopalvelujen järjestäjä siltä osin kuin tavarat luovutetaan tai palvelut suoritetaan niille vastikkeetta; tai

3) toimija, joka luovuttaa tavarat tai suorittaa palvelut vastikkeetta 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan kuitenkin vain, jos ostaja hankkii tavarat tai palvelut johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:

1) jaettaviksi tai suoritettavaksi vastikkeetta niille henkilöille, jotka ovat paenneet Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä;

2) asetettaviksi vastikkeetta niiden henkilöiden käyttöön, jotka ovat paenneet Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä siten, että tavarat jäävät ostajan omistukseen;

3) luovutettavaksi Ukrainan valtiolliselle toimijalle tai Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestölle jaettavaksi tai suoritettavaksi vastikkeetta apua tarvitseville Ukrainassa; tai

4) luovutettaviksi vastikkeetta 1–3 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ostaja tai 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun vastikkeettoman luovutuksen saaja ottaa tavarat tai palvelut muuhun kuin 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, ostajan tai saajan on suoritettava tavaroista veroa niiden muuhun käyttöön ottamisajankohtana 84, 85 tai 85 a §:n nojalla määräytyvän verokannan mukaisesti ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan perusteella. Veron suorittaminen ei vaikuta 102 §:ssä tarkoitettuun vähennysoikeuteen.

131 §

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan sisältyvä vero, jos hankinta liittyy:

1) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 38 d, 38 f, 56 tai 58 §:n, 59 §:n 4 kohdan tai 60 b, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e tai 72 h §:n perusteella;


209 b §

Myyjän on annettava ostajalle lasku, jos ostajana on elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja:


2) myynnistä, joka on veroton 38 d, 38 f, 43 a, 56 ja 58 §:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e ja 72 h §:n nojalla;


209 j §

Edellä 38 f §:n 1 momentissa tarkoitetun ostajan on annettava myyjälle selvitys siitä, että tavarat tai palvelut tulevat mainitun pykälän 2 momentissa säädettyyn tarkoitukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Lakia sovelletaan 24 päivänä helmikuuta 2022 tai sen jälkeen mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 tapahtuvaan tavaran myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan sekä tänä aikana suoritettuihin palveluihin.

HE 77/2022
VaVM 17/2022
EV 103/2022

Helsingissä 30.9.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.