763/2022

Naantalissa 4.8.2022

Laki kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään Suomessa toimiville maanteillä tapahtuvia kuljetuksia harjoittaville yrityksille Ukrainan sotatilanteen aiheuttaman polttoaineiden hinnan nousun osittaisesta korvaamisesta valtiontuella, jonka Euroopan komissio on erillisen ilmoituksen perusteella hyväksynyt sisämarkkinoille soveltuvaksi (kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki).

Polttoainetukeen sovelletaan lisäksi valtionavustuslakia (688/2001).

2 §
Kuljetusalan määräaikaisen polttoainetuen myöntämisen yleiset edellytykset

Kuljetusalalla toimiva yritys, jolla on tukikauden ensimmäisenä päivänä voimassa oleva liikennelupa, taksilupa tai taksiliikennelupa tai joka on liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 16 §:n mukaisesti Liikenne- ja viestintäviraston tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla tukikauden ensimmäisenä päivänä rekisteröitynyt yritys, voi hakemuksesta saada polttoainetukea. Yrityksellä on oltava hallinnassaan tukikauden ensimmäisenä päivänä liikennekäytössä ajoneuvo, joka täyttää liikenteen palveluista annetun lain 17 §:n mukaiset vaatimukset. Yrityksellä on oltava Y-tunnus. Tuen myöntää valtion talousarvion rajoissa Valtiokonttori.

Yritys ilmoittaa 1 päivän helmikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2022 välisellä ajalla (tukikausi) ostetun, 1 §:ssä tarkoitettuun kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähköenergian kustannuksen ilman arvonlisäveroa. Valtiokonttori voi myöntää yritykselle hakemuksesta kuljetusalan polttoainetukea jäljempänä säädetyllä tavalla, jos yritystä ei koske mikään 4 §:ssä säädetyistä polttoainetuen myöntämisen esteistä. Tukea, jonka suuruus on alle 250 euroa, ei makseta.

3 §
Tuen määräytymisperusteet

Yritykselle voidaan myöntää kuljetusalan polttoainetukea 5 prosenttia 1 päivänä helmikuuta ja 30 päivänä huhtikuuta 2022 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen ostaman polttoaineen ja kuljetuksiin käytetyn sähkön kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Tuesta vähennetään 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaiset tuet. Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa.

4 §
Tuen myöntämisen esteet

Kuljetusalan määräaikaista polttoainetukea ei myönnetä yritykselle, joka on ollut 31 päivänä joulukuuta 2021 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys.

Tukea ei myönnetä myöskään, jos:

1) yritys ei ole merkittynä ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin;

2) yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden;

3) yrityksellä on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 3 a luvussa tarkoitettuun verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja;

4) yrityksellä on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa; tai

5) yritys on asetettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai näitä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa;

6) yritys tai yrityksessä tosiasiallista määräysvalta käyttävä omistaja on EU:n pakotelistalla.

5 §
Tuen hakeminen

Hakemus tuen saamiseksi tulee tehdä Valtiokonttorille viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2022.

Yrityksen on hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi välttämättömät tiedot ja selvitykset kultakin tukikaudelta. Yrityksen on esitettävä hakemuksessaan tuen käsittelemiseksi riittävät tiedot:

1) tuen myöntämisen edellyttämistä polttoainekustannuksista tai tukikaudella ostetun sähköenergian kustannuksista;

2) jo myönnetyistä EU:n Ukrainapuiteohjelman (EU 2022/C 131 I/01) mukaisista ja muista valtion tuista samoihin kustannuksiin;

3) siitä, että sillä ei ole 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja taloudellisia vaikeuksia.

6 §
Hakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Valtiokonttori antaa ratkaisun hakemukseen ensisijaisesti hakemuksessa ilmoitettujen ja muilta viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella. Valtiokonttori valvoo 1 §:ssä tarkoitetun Euroopan komission päätöksen mukaisen tuen konsernikohtaista enimmäismäärää.

7 §
Muutoksenhaku

Päätökseen polttoainetuesta saa hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Päätös saadaan panna täytäntöön oikaisuvaatimuksesta huolimatta.

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

8 §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen viranomaisten kesken

Valtiokonttorilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta viranomaisilta tukihakemusten käsittelemiseksi ja tarkastamiseksi välttämättömiä tietoja valtionavustuslain 31 §:n nojalla.

Lisäksi Verohallinto ja Liikenne- ja viestintävirasto luovuttavat Valtiokonttorille salassapitosäännösten estämättä tuen kohteena olevien yrityksen tunnistetiedot, alla yksilöidyt tiedot sekä Verohallinnon tiedossa olevat yritysten tilinumerot sekä seuraavat tuen myöntämiseksi, maksamiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot:

1) verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnit;

2) Verohallinnon ylläpitämässä ennakkoperintärekisterissä olevat merkinnät;

3) tiedot Verohallinnon ylläpitämästä verovelkarekisteristä;

4) verovelka, joka on lähetetty perittäväksi ulosottotoimin;

5) tiedot voimassa olevista liikenneluvista ja hallinnassa olevista ajoneuvoista;

6) tiedot liikenteen palveluista annetun lain 16 §:n mukaisesti Liikenne- ja viestintävirastoon tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla rekisteröityneistä yrityksistä; sekä

7) muut kuin 1–5 kohdassa tarkoitetut tuen myöntämiseksi, maksamiseksi ja valvomiseksi välttämättömät tiedot Verohallinnolta, Tilastokeskukselta ja Liikenne- ja viestintävirastolta.

9 §
Tuen määrään perustuva rajoitus varojenjaolle

Yritykselle tämän lain nojalla myönnetyn tuen määrä vähentää päättyvältä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä varojenjakoon käytettävissä olevaa vapaata omaa pääomaa, jollei yritys palauta saamaansa tukea valtiolle ennen tilinpäätöksen vahvistamista.

10 §
Viranomaistehtävät

Valtiokonttori myöntää ja maksaa hakemuksen perusteella polttoainetuen sekä vastaa polttoainetuen takaisinperinnästä.

11 §
Avustusrikokset

Avustusrikoksista säädetään rikoslain (39/1889) 29 luvun 5–7, 7 a ja 8 §:ssä.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022 saakka.

HE 92/2022
TaVM 15/2022
EV 83/2022

Naantalissa 4.8.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.