528/2022

Helsingissä 30.6.2022

Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (548/2015) 5 §:n 2 ja 3 momentti, 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 16 §:n 3 momentti, 25 §, 46 §:n 2 momentti, 47 §:n 2 momentti ja 60 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 3 momentti ja 47 §:n 2 momentti asetuksessa 168/2022, seuraavasti:

5 §
Tuomion lähettäminen täytäntöönpantavaksi

Jos tuomittu ei ole vankilassa, täytäntöönpanoyksikkö lähettää 1 momentissa tarkoitetut tiedot asiakasarvioinnin yksikköön taikka tuomitun asuin- tai oleskelupaikan mukaan määräytyvään yhdyskuntaseuraamustoimistoon tai vankilaan.

Jos tuomitulla ei ole kotikuntaa tai asuinkuntaa Suomessa, täytäntöönpanoyksikkö lähettää 1 momentissa tarkoitetut tiedot asiakasarvioinnin yksikköön sekä siihen yhdyskuntaseuraamustoimistoon tai vankilaan, jonka toimialueella rangaistuksen tuominnut tuomioistuin sijaitsee.

9 §
Sakon muuntorangaistukseen tuomitun vankilaan passittaminen

Jos tuomittu ilmoittaa haluavansa avolaitokseen ja allekirjoittaa vankeuslain 4 luvun 9 §:n mukaisen päihteettömyyssitoumuksen, ulosottomiehen on ilmoitettava asiasta Rikosseuraamuslaitokselle.


12 §
Lainvoimaa vailla olevan tuomion täytäntöönpano

Jos tuomittu vankeuslain 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla tyytyy tuomioon ja suostuu tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanoon, vaikka tuomio ei ole saanut lainvoimaa, ilmoitus suostumuksesta tulee tehdä esteettömän todistajan läsnä ollessa täytäntöönpanosta vastaavalle virkamiehelle tai muulle Rikosseuraamuslaitoksen tai rikosseuraamuskeskuksen työjärjestyksessä määrätylle virkamiehelle.


16 §
Rangaistusajan suunnitelman toteuttaminen ja seuranta

Jos suunnitelman toteutumisen seurannassa tai muuten todetaan, että suunnitelman tavoitteita on muutettava, vankilan on tehtävä asiakasarvioinnin yksikölle esitys suunnitelman muuttamisesta. Samoin on meneteltävä, jos suunnitelman toteuttaminen edellyttää vangin siirtämistä toiseen vankilaan, jollei asiakasarvioinnin yksikkö ole siirtänyt toimivaltaa asiassa vankilalle.

25 §
Sähkölaitteiden tarkastaminen

Vangin haltuun annettavat sähkölaitteet on annettava asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tarkastettaviksi. Tarkastettu laite on sinetöitävä siten, ettei sitä voida sinettiä murtamatta tai poistamatta avata.

46 §
Tapaamiskielto ja sen sisältö

Jos kielto koskee useampaa kuin yhtä vankilaa, kyseisten vankiloiden yksikönpäälliköille on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus antaa lausuntonsa ennen tapaamiskiellon antamista.

47 §
Poistumislupamenettely

Jos Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja päättää poistumisluvan myöntämisestä, hakemus on vankilan lausunnon kanssa viipymättä toimitettava operatiivisen toiminnan vastuualueelle.

60 §
Ampuma-aseen kantaminen

Ampuma-asetta voidaan kantaa kuljetettaessa vankia vankilan ulkopuolella, suljetun vankilan sellirakennusten ulkopuolisessa valvonnassa ja vankilan yksikönpäällikön erikseen määräämissä virkatehtävissä. Vankien kanssa lähityötä tekevä virkamies ei kuitenkaan saa kantaa ampuma-asetta, ellei tilanteen vaarallisuus sitä yksittäisessä tapauksessa vaadi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.

Helsingissä 30.6.2022

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Erityisasiantuntija
Anne Kohvakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.