526/2022

Helsingissä 30.6.2022

Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (978/2021) 40 §:n 2 momentin 3 kohta, 42 §:n 1 momentin 4 kohta, 45–48 § sekä liite 5 ja

lisätään 40 §:n 2 momenttiin uusi 4 kohta ja pykälään uusi 3 momentti sekä asetukseen uusi 45 a § seuraavasti:

40 §
Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:


3) jäteöljystä jäteöljyn tyyppi;

4) saostus- ja umpisäiliölietteestä kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot, kiinteistön osoite, kiinteistö- tai rakennustunnus sekä tieto lietesäiliön tyypistä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot, lukuun ottamatta 1 momentin 9–11 kohdassa tarkoitettuja vahvistuksia koskevia tietoja, on toimitettava jätelain 142 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin.

42 §
Kunnan jätehuoltoviranomaiselle ilmoitettavat tiedot kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta

Jätteen kuljettajan on jätelain 39 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti annettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kustakin kiinteistöstä, jolta tämä on noutanut jätettä seurantajakson aikana, vähintään seuraavat tiedot:


4) 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen sijasta tieto lietesäiliön tyypistä liitteen 5 mukaisesti merkittynä ja eriteltynä sekä säiliön tyhjennyspäivämäärät, jos kysymyksessä on saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetus.


45 §
Hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin

Jätelain 94 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin on oltava:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus ja kotipaikka;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) selvitys toiminnanharjoittajan ammattitaidosta;

4) tieto harjoitettavasta toiminnasta;

5) selvitys kuljetuskalustosta;

6) kuljetettavien tai käsiteltäviksi välitettävien jätteiden jätenimikkeet, jätteen tyyppi ja kuvaus jätelajista liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä;

7) pääasiallinen toiminta-alue ja muut toiminta-alueet;

8) tieto siitä, edellyttääkö toiminta liikennelupaa.

Suomen ulkopuolelle sijoittautuneen hakijan hakemuksessa on oltava:

1) 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä yritys- ja yhteisötunnusta vastaava ulkomainen tunnus;

2) 1 momentin 4–7 kohdassa tarkoitetut tiedot siltä osin kuin toimintaa harjoitetaan Suomessa;

3) todistus rekisteröinnistä kaupparekisteriä vastaavaan rekisteriin;

4) tiedot liikenneluvasta, jos toiminta edellyttää liikennelupaa, sekä tieto luvan myöntäneestä viranomaisesta;

5) rekisteriote tai vastaava todistus siitä, että toiminnanharjoittajaa ei pidetä jätelain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla epäluotettavana, jos hakijalla ei ole yhteisön liikennelupaa.

45 a §
Vastavuoroista tunnustamista varten toimitettava todistus ja muut tiedot

Jätelain 95 a §:ssä tarkoitetussa todistuksessa rekisteröinnistä on oltava seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnusta vastaava tunnus ja kotipaikka;

2) rekisteröintiviranomaisen nimi ja yhteystiedot;

3) rekisteröinnin alkamis- ja päättymispäivämäärä.

Lisäksi vastavuoroista tunnustamista hakevan on toimitettava seuraavat tiedot:

1) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

2) kuljetettavien jätteiden jätenimikkeet, jätteen tyyppi ja kuvaus jätelajista liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä siltä osin kuin toimintaa harjoitetaan Suomessa;

3) pääasiallinen toiminta-alue ja muut toiminta-alueet Suomessa.

46 §
Jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen sisältö

Jätelain 96 §:ssä tarkoitetussa jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevassa päätöksessä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus tai sitä vastaava tunnus ja kotipaikka;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) 45 §:n 1 momentissa 4–7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) tiedot liikenneluvasta;

5) päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä tai siitä, ettei toimintaa hyväksytä jätehuoltorekisteriin;

6) annetut määräykset;

7) päätöksen perustelut ja sovelletut säännökset.

47 §
Jätehuoltorekisteriotteeseen sisällytettävät tiedot

Jätelain 98 §:ssä tarkoitetussa otteessa jätehuoltorekisteristä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus tai sitä vastaava tunnus ja kotipaikka;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) hyväksymistä koskevan päätöksen tai vastavuoroista tunnustamista koskevan merkinnän päivämäärä ja tunnistetiedot;

4) päätöksen tai merkitsemisen tehnyt viranomainen ja sen yhteystiedot;

5) toiminta-alueet, kuljetuskalusto ja jätteet, joita hyväksyntä tai merkintä koskee;

6) päätökseen liitetyt määräykset;

7) päivämäärä, johon mennessä ote on tarkistettava.

48 §
Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätelain 100 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa jätteen ammattimaisen keräyksen merkitsemiseksi jätehuoltorekisteriin on oltava:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot ja yritys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) jätteen vastaanottopaikan käyntiosoite ja kiinteistötunnus;

4) kerättävien jätteiden jäteluettelon mukaiset jätenimikkeet;

5) arvio vuosittain kerättävästä määrästä jätenimikkeittäin;

6) muun keräystoiminnan kuin jatkuvaluonteisen keräyksen arvioitu kestoaika;

7) tieto vastaanottopaikassa käytettävistä jäteastioista;

8) selvitys jätteen keräyksen järjestämisestä 10 §:n mukaisesti ja tiedot muista toimista keräyksestä ja vastaanottopaikasta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi.

9) selvitys jätteen kuljettamisesta käsiteltäväksi sekä suunnitellusta jätteiden käsittelytavasta ja -paikasta.

Samaan ilmoitukseen voidaan sisällyttää tiedot kaikista toiminnanharjoittajan järjestämään keräykseen kuuluvista kunnassa sijaitsevista jätteen vastaanottopaikoista.

Jätehuoltorekisteriin on merkittävä 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022. Sen 40 §:n 2 momentti, 42, 45, 45 a ja 46–48 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2023.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/851 (32018L0851); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1021 (32019R1021); EUVL L 169, 25.6.2019, s. 45

Helsingissä 30.6.2022

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Sirkku Jaakkola

Liite 5

KIRJANPITOTIETOJEN, SIIRTOASIAKIRJAN TIETOJEN JA VALVONTAVIRANOMAISELLE TOIMITETTAVIEN TIETOJEN MERKITSEMISTAVAT JA ERITTELY
Tieto Merkitsemistapa ja erittely Pykälä tai pykälät, joissa säädetään tietoon liittyvästä velvoitteesta
Toimijoiden tunnistetiedot Jos kyse on yrityksestä tai muusta yhteisöstä: Nimi Yritys- ja yhteisötunnus tai sitä vastaava tunnus Yhteystiedot Jos kyse on luonnollisesta henkilöstä: Nimi Yhteystiedot 33, 34, 35, 36, 38, 39 ja 40 §
Jätteen tai tuotteen määrä Massa tonneina tai kilogrammoina (siirtoasiakirjassa voidaan käyttää yksikkönä kuutiota) 33, 34, 36, 37, 38, 39 ja 40 §
Jätenimike Liitteessä 3 säädetyn jäteluettelon mukainen jätenimike ja sen tunnusnumero 33, 34, 36, 38, 39 ja 40 §
Kuvaus jätelajista Sanallinen kuvaus, joka voi koostua esimerkiksi seuraavista tiedoista: Nimi, jolla jäte yleisesti tunnetaan Koostumus, jos on kyse seoksesta Olomuoto ja tarvittaessa kuiva-ainepitoisuus Muut ominaisuudet 33, 36, 38, 39 ja 40 §
Olomuoto Pulveri/jauhemainen Kiinteä Pasta/tahnamainen Lietemäinen Nestemäinen Kaasumainen Muu, mikä? 40 §
Jätteen tyyppi 1) Vaaraton jäteVaarallinen jäte POP-jäte Pysyvä jäte (vain kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä) 33, 36, 38, 39 ja 40 §
Vaaraominaisuudet Vaarallisen jätteen jätedirektiivin liitteen III mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet siten kuin niistä säädetään 3 §:ssä tarkoitetuissa Euroopan unionin säädöksissä 33, 36, 38 ja 40 §
Pysyvät orgaaniset yhdisteet POP-jätteen sisältämät POP-asetuksen liitteessä IV luetellut yhdisteet 33, 36, 38 ja 40 §
Toiminta, jossa jäte on syntynyt Maa-, metsä- ja kalatalousTeollisuusRakentaminen (sisältää uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja purkamisen) Yhdyskunnat (asuminen, hallinto, kauppa ja palvelut) Kaivannaistoiminta Energiahuolto Jätehuolto ja kierrätys Muu, mikä? 33, 36, 39 ja 40 §
Jätteen käsittelytapa Jätteen käsittelytavan sanallinen kuvaus ja käsittelytoimen luokitus liitteen 1 tai 2 mukaisesti 33, 34, 36, 39 ja 40 §
Jätteen valmistelussa uudelleenkäyttöön, kierrätyksessä tai muussa hyödyntämisessä syntyvät tuotteet ja materiaalit sekä kunkin tuotteen tai materiaalin käyttötarkoitus Sanallinen kuvaus tuotteesta tai materiaalista Sanallinen kuvaus tuotteen tai materiaalin käyttötarkoituksesta 36 §
Yhdyskuntajätevesilietettä koskevat erityiset tiedot
Lietteen hygienisointitapa taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien vähentämiseksi Mädätys Kompostointi Kalkkistabilointi tai muu kemiallinen käsittely Terminen käsittely Muu, mikä? 35 §
Lietteen laatu Liitteen 4 mukaisesti määritetyt syntyvän lietteen laatua koskevat tiedot Lietteestä määritetään vähintään seuraavien aineiden pitoisuudet: kuiva-aine (%)kokonaistyppi (Ntot); kokonaisfosfori (Ptot); kadmium, kromi, kupari, nikkeli, lyijy ja sinkki; elohopea. 35 §
Tieto Merkitsemistapa ja erittely Pykälä tai pykälät, joissa säädetään tietoon liittyvästä velvoitteesta
Siirtoasiakirjaa koskevat erityiset tiedot
Jätteen siirron ajankohta Päivämäärä(t), jolloin jätteen siirto on alkanut ja päättynyt 40 §
Jätteen siirron alkamis- ja päättymispaikka Osoite tai koordinaatti, josta jätteen siirto on alkanut ja johon siirto on päättynyt Paikka voidaan lisäksi ilmaista kiinteistö- tai rakennustunnuksen avulla. Saostus- ja umpisäiliölietteestä tieto on pakollinen. 40 §
Ajoneuvon rekisteritunnus Ajoneuvolain 82/202  2 §:n mukainen ajoneuvon yksilöivä kirjain- ja numerosarja 40 §
Vahvistus Henkilön allekirjoitus, sähköinen allekirjoitus tai leima tai muu todentamismenetelmä 40 §
Jätteen pakkaustapa Tynnyri Puinen tynnyri Kanisteri Laatikko Säkki Yhdistelmäpakkaus Paineastia Irtotavara Muu, mikä? 40 §
Jätteen kuljetustapa Maantie Rautatie Meri/laiva Lentokone Sisävesi/laiva Muu, mikä? 40 §
Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusta koskevat tiedot
Lietesäiliön tyyppi Saostussäiliö tai pienpuhdistamo, joka sisältää vain pesuvettä Saostussäiliö tai pienpuhdistamo, joka sisältää käymäläjätevettä ja pesuvettä Umpisäiliö, joka sisältää käymäläjätevettä ja pesuvettä Umpisäiliö, joka sisältää käymäläjätevettä Muu, mikä? 40 ja 42 §
Tieto Merkitsemistapa ja erittely Pykälä tai pykälät, joissa säädetään tietoon liittyvästä velvoitteesta
Jäteöljyä koskevat erityiset tiedot
Jäteöljyn tyyppi Moottori- ja vaihteistoöljyjäte Teollisuusöljyjäte Käytöstä poistetut teollisuusemulsiot Liitteessä 3 säädetyn jäteluettelon nimikkeeseen 19 02 07* kuuluvat öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit 37, 39 ja 40 §
Jäteöljyn käsittelyssä syntyneet tuotteet ja niiden käyttötarkoitus Tuotteet: perusöljy kevyt polttoöljy raskas polttoöljy dieselöljypolttoaineeksi soveltuva käsitelty jäteöljy2) muu tuote, mikä? Käyttötarkoitus: voiteluaineiden tai teollisuusöljyjen valmistuspolttoaine tai polttoaineen valmistusmuu käyttötarkoitus, mikä? 37 §

1) Sama jäte voi olla useaa eri tyyppiä. Esimerkiksi POP-jäte voi olla joko vaarallista tai vaaratonta jätettä ja vaaraton jäte voi olla myös pysyvää jätettä.

2) Täsmennettävä, mistä tuotteesta on kyse.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.