497/2022

Helsingissä 22.6.2022

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1256/2021) 4 ja 5 § seuraavasti:

4 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja sähköiseen viestintään liittyviä suoritteita, jotka Liikenne- ja viestintävirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

l) radioamatööriviestinnän pätevyystutkinto;

2) omavalintainen radioamatööritunnus;

3) vähäistä suurempia kustannuksia aiheuttavaan tiedotustoimintaan kuuluva painotuote;

4) vähäistä suurempia kustannuksia aiheuttava tiedotustoimintaan liittyvä koulutus;

5) sellaisen asiakirjan lähettäminen, josta aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty muusta tässä asetuksessa maksulliseksi säädetystä suoritteesta perittävään maksuun;

6) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat tietoturvapalvelusuoritteet;

7) muu toimeksiantoon perustuva Liikenne- ja viestintäviraston suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Liikenne- ja viestintävirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Liikenne- ja viestintävirasto voi periä suoritteen omakustannusarvoa vastaavan hinnan silloin, kun sillä on valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu tosiasiallinen yksinoikeus palvelun tuottamiseen. Muut sähköisen viestinnän palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

5 §
Muista omakustannusarvon mukaisista julkisista suoritteista perittävät maksut

Liikenne- ja viestintävirasto perii 3 §:ssä tarkoitettua suoritetta koskevan asian vireille saattajalta toimenpiteeseen käytettyyn aikaan perustuvan maksun. Maksuna peritään 150 euroa käytettyä työtuntia kohden. Maksu peritään myös suoritteen jälkikäteisvalvontaan liittyvästä olennaisesta suoritteesta.

Lisäksi asian vireille saattaja on velvollinen maksamaan Liikenne- ja viestintävirastolle ulkomailla tapahtuvasta arvioinnista aiheutuvat matkakulut. Vireille saattajalla on oikeus saada virastolta arvio kustannuksista ennen tilauksen tekoa.

Liikenne- ja viestintäviraston sopiessa tietyn tehtävän hoitamisesta toisen määrätyn turvallisuusviranomaisen lukuun kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) säädetyllä tavalla maksu tehtävän hoitamisesta peritään 1 momentin mukaisesti sekä tehtävän hoitamisesta ulkomailla aiheutuvat matkakulut 2 momentin mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Suoritteista ja maksuista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 22.6.2022

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Pirjo Karttunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.