488/2022

Helsingissä 21.6.2022

Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kuntalain (410/2015) 120 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 419/2021:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista toimitettaessa tilikautta 2023 koskevia kuntalain (410/2015) 120 a §:ssä tarkoitettuja taloustietoja valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietovarantoon.

2 §
Taloustietojen toimittamisessa noudatettavat koodistot

Kunnan on taloustietojen toimittamisessa soveltuvin osin noudatettava standardoidun talousraportoinnin koodistoja sellaisina, kuin ne on julkaistu 20 päivänä kesäkuuta 2022 Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Koodistot-verkkopalvelussa internet-osoitteessa https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=sbr-fi-code-lists.

3 §
Sovellettava tekninen kuvaus

Kunnan on taloustietojen toimittamisessa soveltuvin osin noudatettava standardoidun talousraportoinnin teknisissä kuvauksissa esitettyjä vaatimuksia sellaisina, kuin ne on julkaistu 17 päivänä kesäkuuta 2022 Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Avoin data -verkkopalvelussa internet-osoitteessa https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia/resource/353a4dab-1623-46d9-b127-d0b957703296?inner_span=True.

4 §
Sovellettavat raportointikokonaisuudet

Tämän asetuksen mukaisesti toimitettava tietosisältö on jaettu 2 momentissa tarkoitettuihin raportointikokonaisuuksiin. Raportointikokonaisuudella tarkoitetaan tilikautta koskevien taloustietojen osakokonaisuutta, jonka kunta on velvollinen toimittamaan.

Kunnan on toimitettava kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietovarantoon seuraaviin raportointikokonaisuuksiin kuuluvat tiedot siltä osin, kuin ne on määritelty pakollisiksi raportointikokonaisuuksia koskevissa määrityksissä:

1) Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja muut yksiköt;

2) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma;

3) Kunnan ja kuntayhtymän puolivuosiraportoinnin yhteydessä esitettävä tilinpäätösennuste;

4) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit);

5) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio;

6) Kunta- ja kuntayhtymäkonsernin tilinpäätösraportointi;

7) Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma;

8) Kunnan ja kuntayhtymän neljännesvuosiraportointi;

9) Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta;

10) Kunnan ja kuntayhtymän kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot;

11) Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi;

12) Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio;

13) Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta.

Raportointikokonaisuuksia ja niiden pakollisuuden määrityksiä noudatetaan sellaisina, kuin ne on julkaistu 17 päivänä kesäkuuta 2022 Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Avoin data -verkkopalvelussa internet-osoitteessa https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia/resource/9349fd33-fd41-4f11-b2c7-8f06a81e5a16?inner_span=True.

Tietojen toimittamisessa noudatettavista määräajoista säädetään kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (524/2020) 3 §:ssä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 21.6.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Matti Sillanmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.