487/2022

Helsingissä 21.6.2022

Valtiovarainministeriön asetus hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 120 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista toimitettaessa tilikautta 2023 koskevia hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 120 §:ssä tarkoitettuja taloustietoja valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietovarantoon.

2 §
Taloustietojen toimittamisessa noudatettavat koodistot

Hyvinvointialueen on taloustietojen toimittamisessa soveltuvin osin noudatettava standardoidun talousraportoinnin koodistoja sellaisina, kuin ne on julkaistu 20 päivänä kesäkuuta 2022 Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Koodistot-verkkopalvelussa internet-osoitteessa https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=sbr-fi-code-lists.

3 §
Sovellettava tekninen kuvaus

Hyvinvointialueen on taloustietojen toimittamisessa soveltuvin osin noudatettava standardoidun talousraportoinnin teknisissä kuvauksissa esitettyjä vaatimuksia sellaisina, kuin ne on julkaistu 17 päivänä kesäkuuta 2022 Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Avoin data -verkkopalvelussa internet-osoitteessa https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia/resource/353a4dab-1623-46d9-b127-d0b957703296?inner_span=True.

4 §
Sovellettavat raportointikokonaisuudet

Tämän asetuksen mukaisesti toimitettava tietosisältö on jaettu 2 momentissa tarkoitettuihin raportointikokonaisuuksiin. Raportointikokonaisuudella tarkoitetaan tilikautta koskevien taloustietojen osakokonaisuutta, jonka hyvinvointialue on velvollinen toimittamaan.

Hyvinvointialueen on toimitettava kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietovarantoon seuraaviin raportointikokonaisuuksiin kuuluvat tiedot siltä osin, kuin ne on määritelty pakollisiksi raportointikokonaisuuksia koskevissa määrityksissä:

1) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän talousarvio ja -suunnitelma;

2) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän kuukausiraportointi;

3) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän neljännesvuosiraportointi;

4) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän toimialakohtainen neljännesvuosiraportointi;

5) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätösarvio;

6) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma;

7) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän liikelaitoksen tilinpäätösraportointi;

8) Hyvinvointialue- ja hyvinvointiyhtymäkonsernin tilinpäätösraportointi;

9) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit);

10) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot;

11) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän puolivuosiraportoinnin yhteydessä esitettävä tilinpäätösennuste;

12) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt ja muut yksiköt;

13) Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta.

Raportointikokonaisuuksia ja niiden pakollisuuden määrityksiä noudatetaan sellaisina, kuin ne on julkaistu 17 päivänä kesäkuuta 2022 Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Avoin data -verkkopalvelussa internet-osoitteessa https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia/resource/9349fd33-fd41-4f11-b2c7-8f06a81e5a16?inner_span=True.

Tietojen toimittamisessa noudatettavista määräajoista säädetään hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (462/2022) 3 §:ssä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 21.6.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Matti Sillanmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.