480/2022

Helsingissä 22.6.2022

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 13 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 350/2022:

1 §
Kokoonpano ja toimikausi

Neuvottelukunnassa on oltava vähintään 27 ja enintään 32 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan jäseniksi ministeriöiden edustajia siten, että jäseniksi määrätään enintään viisi valtiovarainministeriön, yksi sosiaali- ja terveysministeriön, yksi sisäministeriön, yksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja yksi työ- ja elinkeinoministeriön edustajaa, sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kukin hyvinvointialue, Helsingin kaupunki sekä HUS-yhtymä nimeää neuvottelukuntaan jäsenen ja tälle varajäsenen. Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valtiovarainministeriö määrää uuden henkilön hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtioneuvosto päättää neuvottelukunnan toimikaudesta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon toteutunutta ja tulevaa kehitystä;

2) seurata ja arvioida valtion hyvinvointialueille osoittaman rahoituksen ja hyvinvointialueiden muun tulorahoituksen toteutunutta ja tulevaa kehitystä;

3) käsitellä julkisen talouden suunnitelmaa sekä valtion talousarvioehdotusta hyvinvointialuetaloutta koskevilta osilta;

4) käsitellä lainsäädäntöä, lainsäädäntöhankkeita ja muita valtion toimenpiteitä, jotka ovat hyvinvointialueiden talouden ja itsehallinnon kannalta periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia;

5) käsitellä muita merkittäviä hyvinvointialueiden taloutta ja hallintoa koskevia asioita.

3 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään puolet muista jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt.

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja ja kutsua jaoston jäseneksi neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaoston jäsenillä on kokouksessa sama asema kuin muilla jaoston jäsenillä.

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri ja tarvittaessa muita sihteereitä, jotka valtiovarainministeriö määrää.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita.

4 §
Päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta ja sen jaosto on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sekä valtioneuvoston määräämistä että hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän nimeämistä jäsenistä on läsnä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 22.6.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Erkki Papunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.