471/2022

Helsingissä 16.6.2022

Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1364/2014:

1 §
Poikkeuksellinen mukautustuki ja sen lisätuki maataloustuottajille

Maataloustuottajille tukialueella AB voidaan myöntää poikkeuksellisesta mukautustuesta maataloustuottajille annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2022/467, jäljempänä komission asetus, 1 artiklan 3 kohdan perusteella komission asetuksen 1 artiklassa tarkoitettua poikkeuksellista mukautustukea ja 2 artiklassa tarkoitettua lisätukea. Poikkeuksellista mukautustukea voidaan myöntää maataloustuottajille valtion vuoden 2022 talousarvion rajoissa enintään 6 872 674 euroa. Lisätukea voidaan myöntää maataloustuottajille valtion vuoden 2022 talousarvion rajoissa enintään 13,73 miljoonaa euroa.

Maataloustuottajille voidaan myöntää poikkeuksellista mukautustukea ja sen lisätukea sen maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 10 e §:ssä tarkoitetun sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun, vuodelta 2021 myönnetyn tuen ja tukeen oikeuttavan viitemäärän perusteella, joka tuenhakijalla on ollut hallussaan 1 päivänä syyskuuta 2021, vuonna 2021 myönnetyn, mainitun lain 11 §:ssä tarkoitetun kasvihuonetuotannon tuen määräytymisperusteena olleen neliömetrimäärän perusteella tai vuonna 2021 myönnetyn, mainitun lain 12 §:ssä tarkoitetun puutarhatuotteiden varastointituen määräytymisperusteena olleen kuutiometrimäärän perusteella. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että kyseisiin vuodelta 2021 myönnettyihin tukiin oikeuttanut maataloustoiminta jatkuu vuonna 2022.

2 §
Tuen määrä

Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen viitemäärän perusteella myönnettävää poikkeuksellista mukautustukea ja sen lisätukea myönnetään enintään 57 euroa viitemäärän eläinyksikköä kohden.

Kasvihuonetuotannon tuen neliömetrimäärän perusteella myönnettävää poikkeuksellista mukautustukea ja sen lisätukea myönnetään yli seitsemän kuukautta kestävältä viljelykaudelta enintään 8,7 euroa neliömetriltä ja vähintään kaksi mutta enintään seitsemän kuukautta kestävältä viljelykaudelta 3,2 euroa neliömetriltä.

Puutarhatuotteiden varastointituen kuutiometrimäärän perusteella myönnettävää poikkeuksellista mukautustukea ja sen lisätukea myönnetään enintään 10,9 euroa kuutiometriltä koneellisesti jäähdytetyn varaston osalta ja enintään 5,2 euroa kuutiometriltä muun varaston osalta

3 §
Koko tilan hallinnansiirto

Jos koko tilan hallinta on siirtynyt viimeistään 18 päivänä elokuuta 2022, tuki voidaan myöntää tilan jatkajalle.

4 §
Tuen myöntäminen

Poikkeuksellisen mukautustuen ja sen lisätuen myöntämisestä päättää kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

5 §
Euroopan komission päätöksen huomioon ottaminen

Poikkeuksellinen mukautustuki ja sen lisätuki myönnetään vain, jollei Euroopan komission näitä tukia koskevasta päätöksestä muuta johdu.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, lisätalousarvion julkaisemisajankohdasta lukien.

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/467 (32022R0467); EUVL L 96, 24.3.2022, s. 4

Helsingissä 16.6.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.