470/2022

Helsingissä 16.6.2022

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2022/2023 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin ja 14 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 457/2010:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poronomistajille valtion talousarviossa vuodelle 2022 maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista varoista poronhoitolain (848/1990) 12 §:n 4 momentissa tarkoitetulta vuonna 2022 alkavalta poronhoitovuodelta maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta.

2 §
Tuen haku

Tukea maksetaan maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (5/2015) liitteessä 1 tarkoitetuilla alueilla C3 tai C4 poronhoitoa harjoittaville maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 14 §:n 1 momentissa tarkoitetuille hakijoille. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuen saaja pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja menoista.

3 §
Tukikelpoiset eloporot

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat omistavat poroluetteloiden mukaan poronhoitovuoden päättyessä yhteensä vähintään 80 poronhoitolain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettua eloporoa.

Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat poronhoitovuodelta 2021/2022 laadittuun poroluetteloon. Poronhoitovuoden 2021/2022 aikana tehdyt porokaupat voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä.

Tukea ei makseta siltä osin kuin eloporojen määrä ylittää paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut määrät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää paliskunnille määrätyn suurimman sallitun eloporojen määrän, ruokakuntien tukikelpoisten eloporojen määrää vähennetään ylimääräisten porojen osalta samassa suhteessa kuin ruokakunnat omistavat eloporoja paliskunnassa. Eloporojen määrän jääminen 1 momentissa säädettyä pienemmäksi ei estä tuen myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden eloporojen määrän perusteella, jos ruokakunnalla on ennen vähennystä ollut eloporoja vähintään 1 momentissa säädetty määrä.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnan edellä tarkoitettujen teurastamatta jättämien porojen määrä on yli kolme prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle lainkaan.

4 §
Tuen määrä

Tuen määrä on enintään 35 euroa eloporolta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, lisätalousarvion julkaisemisajankohdasta lukien.

Helsingissä 16.6.2022

Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Liite: Pohjoissaamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.