463/2022

Helsingissä 16.6.2022

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 1 a ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 1 a §:n 1 momentti ja 10 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 a §:n 1 momentti asetuksessa 505/2007 sekä 10 §:n 4 momentti asetuksessa 1125/2020, seuraavasti:

1 a §
Työnantajayhdistys

Valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1062/2010) tarkoitetun liikelaitoksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa työnantajaa edustavina neuvottelu- ja sopimusosapuolina ovat:

1) Palvelualojen työnantajat PALTA ry;

2) sen jäsenenä oleva liikelaitos.


10 §
Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:

1) valtioneuvoston kanslia: henkilöstöasioita käsittelevän toimialajohtajan tehtävään ja henkilöstöyksikön päällikön tehtävään määrätty virkamies;

2) oikeuskanslerinvirasto: apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö, esittelijäneuvos osastopäällikkönä ja resurssihallinta-asiantuntija;

3) ulkoministeriö: osastopäällikön sekä sitä vastaavaan ja ylempään tehtävään määrätty virkamies, henkilöstöjohtajan ja henkilöstöpäällikön tehtävään määrätty virkamies sekä henkilöstöhallintoasioita käsittelevä virkamies;

4) ulkomaanedustus: edustuston päällikön tehtävään määrätty virkamies;

5) oikeusministeriö: demokratia- ja julkisoikeusosaston esikuntapäällikkönä toimiva virkamies, yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston oikeusturvapalvelut-yksikön päällikkönä toimiva virkamies ja tuomioistuinlaitoksen tulosohjauksesta vastaava hallitusneuvos, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston rikosprosessiyksikön päällikkönä toimiva virkamies, rikoksentorjunta ja seuraamukset -yksikön päällikkönä toimiva virkamies ja sellainen yksikön hallitusneuvos, jonka tehtäviin kuuluu henkilöstöhallinnollisia tehtäviä;

6) ylimmät tuomioistuimet: kansliapäällikkö;

7) hovioikeudet: presidentti ja kansliapäällikkö;

8) hallinto-oikeudet: ylituomari, hallintojohtaja ja hallintopäällikkö;

9) erityistuomioistuimet: työtuomioistuimen presidentti, markkinaoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö sekä vakuutusoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö;

10) käräjäoikeudet: viraston päällikkönä toimiva laamanni sekä hallintojohtaja ja hallintopäällikkö;

11) Syyttäjälaitos: apulaisvaltakunnansyyttäjä, hallintojohtaja, henkilöstöasioita hoitava johtava asiantuntija, johtava aluesyyttäjä ja johtava maakunnansyyttäjä;

12) valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit: oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja;

13) Oikeusrekisterikeskus: henkilöstöasioista vastaava toimialajohtaja;

14) Rikosseuraamuslaitos: keskushallintoyksikön johtaja, kehitysjohtaja ja HR-johtaja, rikosseuraamusalueen aluejohtaja, henkilöstöpäällikkö, arviointikeskuksen johtaja, vankilan johtaja, yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja, täytäntöönpanoyksikön täytäntöönpanojohtaja ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen johtaja;

15) sisäministeriö: hallintojohtaja, talousjohtaja sekä poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston hallintoasioita käsittelevän yksikön päällikkö;

16) Maahanmuuttovirasto: apulaispäällikkö ja henkilöstöjohtaja;

17) Poliisihallitus: yksikön päällikkö, henkilöstöpäällikkö, neuvottelupäällikkö, hallintolakimies ja työmarkkina-asiantuntija;

18) poliisilaitokset: poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö ja sellainen virkamies, joka hoitaa henkilöstöhallinnollisia asioita suoraan poliisipäällikön alaisena;

19) keskusrikospoliisi: apulaispäällikkö ja sellainen virkamies, joka hoitaa henkilöstöhallinnollisia asioita suoraan päällikön alaisena;

20) suojelupoliisi: apulaispäällikkö;

21) Poliisiammattikorkeakoulu: rehtori ja sellainen virkamies, joka hoitaa henkilöstöhallinnollisia asioita suoraan rehtorin alaisena;

22) pelastustoimi: Pelastusopiston rehtori ja hallintojohtaja;

23) Rajavartiolaitos: Rajavartiolaitoksen päällikkö, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja hallitusneuvos sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön, henkilöstöosaston, teknillisen osaston sekä raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikön, vartioston komentajan, Raja- ja merivartiokoulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri sekä henkilöstöosaston neuvottelupäällikkö, palvelussuhdeyksikön päällikkö, ylitarkastaja ja palvelussuhdeasioita käsittelevä upseeri;

24) Puolustusvoimat: puolustusvoimain komentaja, pääesikunnan päällikkö, kenraali, amiraali, puolustusvoimien asessori, maa-, meri- ja ilmavoimien henkilöstöpäällikön tehtävässä oleva upseeri, joukko-osaston komentajan tehtävässä oleva upseeri, sotilaslaitoksen sekä sitä vastaavan hallintoyksikön johtajan tai päällikön tehtävässä oleva virkamies, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajan tehtävässä oleva virkamies, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntapäällikön tehtävässä oleva upseeri, pääesikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön tehtävässä oleva upseeri, toimistopäällikkö, sotilaslakimies ja ylitarkastaja;

25) valtiovarainministeriö: apulaisosastopäällikkö ja sitä vastaavat virat, aluehallintovirastojen palvelussuhdeasioita käsittelevä virkamies, kehittämis- ja hallintotoiminnossa henkilöstöasioita käsittelevät virkamiehet, valtion työnantajatoiminnon virkamiehet sekä valtion työnantajatoiminnon viestinnästä vastaava virkamies;

26) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja;

27) Valtiokonttori: välittömästi pääjohtajan alainen toimialajohtaja ja yksikönjohtaja;

28) Verohallinto: yksikön ja toimintayksikön päällikön virka sekä ne hallintoyksikön virat, joiden haltijoiden pääasiallisena tehtävänä on viraston virkaehtosopimuksia koskeviin sopimusneuvotteluihin osallistuminen, näiden sopimusten valmistelu tai virkaehtosopimusten soveltamisen ohjaus virastossa;

29) Tulli: tietohallintojohtaja, osastopäällikköinä toimivat johtajat, talousjohtaja, laboratorionjohtaja, henkilöstöjohtaja, henkilöstön kehittämispäällikkö, hallintopalvelupäälliköt sekä viraston virka- ja työehtosopimuksia koskeviin sopimusneuvotteluihin osallistuvat hallinto-osaston lakimiehet ja tulliylitarkastaja;

30) Tilastokeskus: toimintayksiköiden johtajina toimivien virat, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava lakimies;

31) aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan valtionvirasto: vastuualueen päällikkö, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen yksiköiden päälliköt ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikön johtaja sekä Ahvenanmaan valtionviraston hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikön tehtäviä hoitava virkamies;

32) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus: välittömästi toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan yksikön johtaja;

33) työ- ja elinkeinoministeriö: ohjausyksikön johtajan tehtävään määrätty virkamies ja työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikön johtajan tehtävään määrätty virkamies;

34) Kansallisarkisto: palvelualueiden johtajat ja henkilöstöpäällikkö;

35) Suomen Akatemia: tutkimuksesta vastaava ylijohtaja, hallinnosta vastaava ylijohtaja ja hallinnon vastuualueen johtaja;

36) Taiteen edistämiskeskus: hallintopäällikkö;

37) Museovirasto: osastonjohtaja, ylijohtaja, hallintojohtaja, kehittämisjohtaja ja hallintopäällikkö;

38) Suomenlinnan hoitokunta: hallintojohtaja;

39) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: hallintojohtaja;

40) Näkövammaisten kirjasto: talous- ja hallintojohtaja;

41) Kotimaisten kielten keskus: hallintopäällikkö ja suunnittelupäällikkö;

42) opintotuen muutoksenhakulautakunta: puheenjohtaja;

43) Ruokavirasto: linjan johtaja, toimintakokonaisuuden johtaja, henkilöstöjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja sellainen henkilöstöyksikön lakimies, jonka tehtäviin kuuluu viraston virkaehtosopimuksia koskeviin sopimusneuvotteluihin osallistuminen ja näiden sopimusten valmistelu;

44) Maanmittauslaitos: pääjohtaja, keskushallinnon ylijohtaja, maanmittausneuvos, toimintayksikön ylijohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja henkilöstölakimies;

45) Luonnonvarakeskus: pääjohtajan välittömässä alaisuudessa olevat yksikönjohtajat ja palveluryhmien johtajat sekä henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita käsittelevä lakimies;

46) liikenne- ja viestintäministeriö: yksikön johtajaksi määrätty virkamies ja viestintäjohtaja;

47) Ilmatieteen laitos: toimialajohtaja ja henkilöstöyksikön päällikkö;

48) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: vastuualueen johtaja;

49) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus: johtaja, henkilöstöjohtaja ja ne lakimiehet, joiden tehtäviin kuuluu viraston virkaehtosopimuksia koskeviin sopimusneuvotteluihin osallistuminen, näiden sopimusten valmistelu tai virkaehtosopimusten soveltamisen ohjaus virastossa;

50) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: johtaja ja hallintoryhmän ryhmäpäällikkö;

51) Geologian tutkimuskeskus: operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja, henkilöstöasioista vastaava johtaja, tieteellisestä tutkimuksesta vastaava johtaja ja henkilöstöpäällikkö;

52) Innovaatiorahoituskeskus Business Finland: hallintoasioista vastaava johtaja, henkilöstöjohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

53) Energiavirasto: hallintopäällikkö;

54) sosiaali- ja terveysministeriö: hallinto-yksikön henkilöstösuunnittelija sekä työ- ja tasa-arvo-osaston aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueista vastaavan tulosryhmän päällikkö;

55) sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta: johtajan tehtävässä toimiva virkamies ja hallintopäällikkö;

56) Säteilyturvakeskus: johtaja, apulaisjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja lakiasiainpäällikkö;

57) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: johtaja ja henkilöstöpäällikkö;

58) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: ylijohtaja, hallintojohtaja, tietojohtaja, osaston johtaja, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöasioita hoitava lakimies;

59) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto: johtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

60) työneuvosto: korkeampipalkkainen sihteeri;

61) ympäristöministeriö: tulosalueen päällikkö;

62) Suomen ympäristökeskus: välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päällikkö, palvelujohtaja, tutkimusjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöasioita hoitava hallintopalveluiden lakimies;

63) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus: johtaja, hallintopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava virkamies;

64) Patentti- ja rekisterihallitus: ylijohtaja, tulosalueiden johtajat, henkilöstöpäällikkö sekä henkilöstöasioita hoitava johtava lakimies.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 16.6.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Tanja Mikkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.