404/2022

Helsingissä 2.6.2022

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 1 luvun 3 § sekä 2 luvun 2 §:n 3 momentti ja 3 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 3 § asetuksessa 1090/2010 ja 2 luvun 3 §:n 4 momentti asetuksessa 619/2015, sekä

muutetaan 1 luvun 1 §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 9 kohta sekä 2 §:n 1 momentti sekä 2 luvun 1 §:n 3–6 momentti ja 3 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 1 momentin johdantokappale ja 9 kohta ja 2 luvun 3 §:n 3 momentti asetuksessa 619/2015 sekä 2 luvun 1 §:n 3–6 momentti asetuksessa 101/2017, seuraavasti:

1 luku

Päivärahaetuudet

1 §
Työtehtävät ja työolot erityisraskausrahan edellytyksenä

Vakuutetun työtehtäviin tai työoloihin liittyvän kemiallisen aineen voidaan arvioida vaarantavan sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vakuutetun tai sikiön terveyden, jos kemiallinen aine on:


9) työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1267/2019) mainittu syöpäsairauden vaaraa aiheuttava aine;


2 §
Vaaraa aiheuttavia tekijöitä koskeva arviointi

Sairausvakuutuslain 9 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen vakuutetulle tai sikiön terveydelle vaaraa aiheuttavien tekijöiden arvioinnin tulee tapahtua jo työympäristön ja työolosuhteiden suunnittelun yhteydessä työterveyshuoltoa toteuttavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tai muun vastaavan henkilön toimesta.


2 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

1 §
Päivärahaetuuksia haettaessa esitettävä selvitys

Erityisraskausrahaa koskevaan hakemukseen vakuutetun on liitettävä lääkärin, sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan antama todistus raskaudesta sekä työpaikan työterveyshuoltoa toteuttavan lääkärin taikka muun vakuutetun työolosuhteet tuntevan lääkärin lausunto vakuutetun tai sikiön terveydelle aiheutuvasta sairausvakuutuslain 9 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta vaarasta sekä työnantajan selvitys siitä, että työntekijä on poissa työstä ja ettei työntekijää ole voitu siirtää muihin tehtäviin työsopimuslaissa (55/2001) säädetyllä tavalla. Omaa työtään tekevältä edellytetään vastaava selvitys soveltuvin osin.

Vanhempainpäivärahaa koskevaan hakemukseen vakuutetun on liitettävä lääkärin, sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan antama todistus siitä, että raskaus on kestänyt vähintään sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:ssä säädetyn ajan. Todistuksesta tulee ilmetä myös laskettu synnytysaika. Jos vanhempainrahan hakija on sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuutettu, vanhemmuuden tunnustamisesta tulee tarvittaessa esittää selvitys. Haettaessa vanhempainrahan maksamista osittaisena vakuutetun on esitettävä työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä tehty työsopimus, josta ilmenee sovittu työaikajärjestely. Yrittäjän on esitettävä luotettava selvitys siitä, että hänen päivittäinen työaikansa on enintään viisi tuntia.

Vanhemman hakiessa toisen vanhemman kiintiöön kuuluvia vanhempainrahapäiviä toisen vanhemman ollessa sairauden tai vamman vuoksi pysyvästi tai pitkäaikaisesti kykenemätön hoitamaan lasta, toisen vanhemman terveydentilasta tulee esittää lääkärinlausunto, josta käy ilmi tilanteen pysyvyys tai arvioitu kesto.

Adoptionhakijan tai adoptiovanhemman hakiessa vanhempainrahaa, hänen on esitettävä lapsen hoitoon ottamisesta adoptiolaissa (22/2012) tarkoitetun adoptioneuvonnan tai kansainvälisen adoptiopalvelun antajan todistus. Jos lapsi adoptoidaan vieraasta valtiosta Suomeen ilman palvelunantajaa, hakijan on esitettävä selvitys lapsen adoptiosta ja hoitoon ottamisesta.


3 §
Päivärahaetuuksien maksukaudet

Vanhempainpäivärahat maksetaan jälkikäteen enintään 25 arkipäivän maksujaksoissa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022. Jos etuuden hakijaan tai saajaan sovelletaan sairausvakuutuslain (1224/2004) ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä, häneen sovelletaan myös tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen säännöksiä.

Helsingissä 2.6.2022

Perhe- ja peruspalveluministeri
Aki Lindén

Neuvotteleva virkamies
Eva Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.