336/2022

Helsingissä 20.5.2022

Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 5 d §, sellaisena kuin se on laissa 609/2021, seuraavasti:

5 d §
Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin

Yritys voi saada tukea 1 päivän joulukuuta 2021 ja 28 päivän helmikuuta 2022 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, Suomen lain tai suomalaisen viranomaisen COVID-19-pandemian hallintaan liittyvän rajoituksen vuoksi syntyneisiin kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin komission päätöksen SA.102463 mukaisen tukiohjelman nojalla. Tuki lasketaan tuki-intensiteetin mukaisena osuutena yrityksen tukikauden tappiosta, jotka on määritelty siten, kuin kirjanpitolaki tilinpäätökseltä edellyttää ja jotka ulkopuolinen tilintarkastaja on varmistanut. Jos yritys kuuluu konserniin, hakijana on konserni. Tappiota tarkastellaan konsernitasolla. Kertaluonteisia arvonalentumistappioita ei oteta huomioon tappioiden laskennassa. Tukikauden tappio voi olla kuitenkin korkeintaan 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisten kustannusten yhteissumma rajoitetun liiketoiminnan osalta.

Tuen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia 1 päivän joulukuuta 2021 ja 28 päivän helmikuuta 2022 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, verrattuna tammi-, helmi- ja joulukuuta 2019 yhteenlaskettuun liikevaihtoon, yrityksen Verohallinnolle toimittamien kuukausittaisten arvonlisäveroilmoitusten mukaisesti. Jos yritys kuuluu konserniin, liikevaihdon muutosta tarkastellaan konsernitasolla.

Tuki-intensiteetti lasketaan seuraavasti: [(yrityksen liikevaihto tammi-, helmi- ja joulukuussa 2019 – yrityksen liikevaihto 1 päivästä joulukuuta 2021 28 päivään helmikuuta 2022): yrityksen liikevaihto tammi-, helmi- ja joulukuussa 2019] – 0,3. Kaavassa yrityksen liikevaihdolla tarkoitetaan tukikaudella rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihtoa. Tukien intensiteetin enimmäismäärä on 70 prosenttia, tuen määrä enintään 6 000 000 euroa. Tuesta vähennetään tukikaudelle kohdistuvat vakuutuskorvaukset ja muut tämän lain nojalla myönnetyt valtiontuet samoin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön samoihin kustannuksiin myöntämä tuki. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei Euroopan komission päätöksen SA.102463 mukainen tukien konsernikohtainen enimmäismäärä, 12 miljoonaa euroa, ylity.

Yrityksen on toimitettava hakemuksessaan Valtiokonttorille ulkopuolisen tilintarkastajan tarkastusraportti 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tukikauden ja vertailukauden koko liikevaihdosta sekä rajoitetun osan liikevaihdosta, tukikauden tappiosta, rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan kustannuksista tukikaudelta, saaduista vakuutuskorvauksista ja samoihin kustannuksiin kohdistuvasta muusta valtiontuesta. Yrityksellä on velvollisuus toimittaa valtiokonttorille tilintarkastettu tilinpäätös sekä tilintarkastajan vahvistamat tarvittavat tiedot tuen määrään vaikuttavista seikoista. Valtiokonttori tarkistaa tuen lopullisen määrän näiden tietojen perusteella ja suorittaa tarvittaessa takaisinperinnän.

Tukeen ei sovelleta 2 §:ää, 4 ja 5 kohtia lukuun ottamatta, 3 §:ää, 4 §:ää, 3 ja 4 kohtaa lukuun ottamatta, 5 §:ää, 5 a–5 c §:ää, 5 e §:ää eikä 7 §:ää lukuun ottamatta 2 momentin 2–4 kohtaa.


Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 39/2022
TaVM 9/2022
EV 56/2022

Helsingissä 20.5.2022

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.