188/2022

Helsingissä 24.3.2022

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 27 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 929/2016,

muutetaan 4 §:n 2 momentti ja liitteen 5 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 2 momentti asetuksessa 869/2010, sekä

lisätään liitteeseen 5, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 341/2009, 869/2010, 1280/2014, 1309/2015 ja 752/2016, uusi 1 a kohta ja liitteen 7 A kohtaan, sellaisena kuin se on asetuksessa 341/2009, uusi 44–46 alakohta seuraavasti:

4 §
Erityiset alueet

Lannan ja lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvien päästöjen ehkäisemisestä ja vähentämisestä säädetään eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (32000L0060); EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY (32006L0118); EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19
Komission direktiivi 2014/80/EU (32014L0080); EUVL L 182, 21.6.2014, s. 52

Helsingissä 24.3.2022

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Emma Kari

Ympäristöneuvos
Juhani Gustafsson

Liite 5

Vesienhoitosuunnitelmassa esitettävät tiedot:

1. Yhteenveto vesienhoitoalueen pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvityksistä.

1 a) Pintavesien vertailuolojen määrittely ja perustelut biologisen tekijän pois jättämiselle pintavesityypin ekologisen tilan arvioinnissa, kun kyseiselle biologiselle laatutekijälle ei ole mahdollista määritellä luotettavia tyypille ominaisia vertailuoloja ja tämä johtuu laatutekijän suuresta luonnollisesta vaihtelusta, joka ei ole vain vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamaa.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Liite 7

A) Pohjavettä pilaavat aineet ja niiden ympäristönlaatunormit1

Aine Pohjaveden ympäristönlaatunormi Yksikkö
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
44. TNT (2, 4, 6-trinitrotolueeni) 6 µg/l
45. RDX (Heksogeeni) 16 µg/l
46. HMX (Oktogeeni) 440 µg/l
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.