184/2022

Helsingissä 24.3.2022

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun asetuksen (664/2021) 3 §:n 2 momentin 4 kohta ja 4–6 § sekä

lisätään 3 §:n 2 momenttiin uusi 5 ja 6 kohta sekä asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

3 §
Avustuksen käyttö

Hyvinvointialue saa käyttää avustusta:


4) väliaikaishallinnon toimielinten ja seurantaryhmän toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin;

5) hyvinvointialueen toiminnan, hallinnon ja päätöksenteon kannalta välttämättömien ICT-järjestelmien rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin;

6) hyvinvointialueesta annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaisesta valtuustoryhmän toiminnan tukemisesta aiheutuviin kustannuksiin.


4 §
Hyvinvointialueen perusrahoitus

Hyvinvointialueen perusrahoitusta koskevasta määrärahasta enintään yksi viidesosa jaetaan kullekin hyvinvointialueelle tasasuuruisena osana. Enintään kaksi viidesosaa määrärahasta jaetaan hyvinvointialueen asukasmäärän perusteella. Enintään kaksi viidesosaa määrärahasta jaetaan niiden viranomaisten lukumäärän perusteella, jotka voimaanpanolain voimaantullessa järjestävät hyvinvointialueen alueella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi hyvinvointialueelle voidaan myöntää avustusta, joka määräytyy kaikille hyvinvointialueille samojen perusteiden mukaisesti.

Hyvinvointialueen asukasmääränä pidetään Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaista hyvinvointialueen alueella sijaitsevien kuntien yhteenlaskettua asukasmäärää 31 päivänä joulukuuta 2020.

5 §
Avustuksen määrä HUS-sairaanhoitopiirille ja HUS-yhtymälle

HUS-sairaanhoitopiirille avustusta myönnetään enintään 75 000 euroa vuonna 2021 ja enintään 300 000 euroa vuonna 2022.

HUS-yhtymälle avustusta myönnetään enintään 1 900 000 euroa vuonna 2022.

6 §
Avustuksen määrä Helsingin kaupungille

Helsingin kaupungille avustusta myönnetään enintään 37 500 euroa vuonna 2021 ja enintään 1 075 000 euroa vuonna 2022.

6 a §
Harkinnanvarainen lisäavustus

Sen estämättä, mitä 4–6 §:ssä säädetään, avustuksen saajan antamien tietojen perusteella voidaan myöntää lisäavustusta turvaamaan voimaanpanolain 4 §:ssä tarkoitettu järjestämisvastuun siirtyminen häiriöttömästi.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2022.

Helsingissä 24.3.2022

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Erkki Papunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.