172/2022

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 10.3.2022

Valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain (801/2017) 38 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1305/2021:

1 §
Toimintavelvollisuudeksi hyväksyttävä toiminta

Yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain (801/2017) 6 §:ssä tarkoitetuksi toimintavelvollisuudeksi hyväksytään toiminta, joka tukee tuomitun rikoksetonta elämäntapaa ja jonka asianmukaisuus ja lainmukaisuus voidaan selvittää. Toiminnan suorittamispaikan ja ajankohdan tulee olla ennalta määriteltävissä.

2 §
Päihteettömyyden valvonnan kirjaaminen

Valvottavan päihteettömyyden valvonnasta on kirjattava:

1) valvottavan henkilötiedot;

2) päihteettömyyden valvonnan aika ja paikka;

3) päihteettömyyden valvonnasta päättänyt virkamies;

4) päihteettömyyden valvonnan suorittanut virkamies;

5) päihteettömyyden valvonnan peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin päihteettömyyden valvonnan peruste on ilmoitettu valvottavalle;

7) tiedot virtsa-, sylki- tai verinäytteen käsittelystä;

8) yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitettua päihtymystilaa koskevat havainnot ja tieto siitä, ettei valvottava ole vaatinut puhalluskokeen taikka sylki-, virtsa- tai verinäytteen ottamista;

9) puhalluskokeen taikka sylki-, virtsa- tai verinäytteen tulos ja tiedot tuloksen varmistamisesta.

3 §
Turvatarkastuksen suorittamispaikka ja kirjaaminen

Valvottavan turvatarkastus suoritetaan valvottavan asunnossa, Rikosseuraamuslaitoksen ajoneuvossa tai muussa paikassa, jossa turvatarkastus voidaan suorittaa huomiota herättämättä.

Valvottavan turvatarkastuksesta on kirjattava:

1) valvottavan henkilötiedot;

2) turvatarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

3) turvatarkastuksesta päättänyt virkamies;

4) turvatarkastuksen suorittanut virkamies;

5) turvatarkastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

6) turvatarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

7) esineen tai aineen pois ottamisen peruste;

8) tiedot pois otetuista esineistä ja aineista;

9) tiedot pois otettujen esineiden ja aineiden käsittelystä ja mahdollisesta palauttamisesta.

4 §
Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen ja kirjaaminen

Epäillystä velvollisuuksien rikkomisesta on kirjattava ilmoitus. Ilmoitukseen on kirjattava:

1) ilmoituksen tekijä;

2) tapahtuma-aika ja –paikka;

3) valvottavan henkilötiedot;

4) minkä velvollisuuden rikkomisesta valvottavaa epäillään;

5) tapahtumaan liittyvät muut henkilöt;

6) selostus tapahtuneesta ja tapahtuman johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Velvollisuuksien rikkomisen selvittämisestä on kirjattava:

1) valvottavan henkilötiedot;

2) tapahtuman yksilöintitiedot;

3) selvittämisen suorittanut virkamies;

4) minkä velvollisuuden rikkomisesta valvottavaa epäillään;

5) tiedot valvottavan kuulemisesta ja hänen lausuntonsa sekä muu esitetty näyttö;

6) tiedot valvottavalle aiemmin määrätystä huomautuksesta tai varoituksesta.

Jos valvottavaa epäillään törkeästä velvollisuuksien rikkomisesta, on kirjattava tiedot:

1) selvityksen toimittamisesta syyttäjälle;

2) valvottavan säilöönottoa koskevan päätöksen täytäntöönpanon alkamis- ja päättymisajasta sekä täytäntöönpanopaikasta.

5 §
Voimankäyttö- ja sitomisvälineet

Voimankäyttövälineinä käytetään Rikosseuraamuslaitoksen tähän tarkoitukseen varaamia välineitä, jotka ovat suojakilpi, patukka, teleskooppipatukka, kaasusumutin ja etälamautin.

Sitomiseen tarkoitettuina välineinä käytetään Rikosseuraamuslaitoksen tähän tarkoitukseen varaamia välineitä, jotka ovat käsiraudat, henkilön sitomiseen tarkoitettu muovinen side, sylkemisen estävä huppu ja hallintavyö.

Rikosseuraamuslaitos päättää virkamiesten käytössä olevien voimankäyttö- ja sitomisvälineiden tyypistä ja määrästä.

6 §
Sitomisen kirjaaminen

Valvottavan sitomisesta on kirjattava:

1) valvottavan henkilötiedot;

2) sitomisen alkamis- ja päättymisajankohta ja paikka;

3) sitomisesta päättänyt virkamies;

4) sitomisen suorittanut virkamies;

5) sitomisen peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin sitomisen peruste on ilmoitettu valvottavalle.

7 §
Voimankäyttövälineen käytön kirjaaminen

Voimankäyttövälineen käytöstä on kirjattava:

1) voimankäyttövälineen käytön kohteena olleen valvottavan henkilötiedot;

2) voimankäyttövälineen käytön ajankohta ja paikka;

3) voimankäyttövälinettä käyttänyt virkamies;

4) voimankäyttövälineen käytön peruste ja suoritettu toimenpide.

8 §
Vapauttamiseen liittyvät toimenpiteet

Valvottavan on luovutettava valvonta-ajan viimeisenä päivänä valvonnassa käytetyt välineet Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle kello 7:n ja 17:n välisenä aikana. Valvontavälineiden luovuttamisen ajankohdasta sovitaan valvottavan kanssa hyvissä ajoin ennen vapauttamispäivää.

Yhdistelmärangaistuksen päättymisestä ja sen suorittamisesta annettavasta todistuksesta säädetään yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 32 §:ssä. Todistukseen merkitään valvottavan henkilötiedot, täytäntöönpanotiedot ja vapauttamistiedot.

9 §
Matkakustannusten korvaaminen

Yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:ssä tarkoitetut matkakustannukset korvataan antamalla tai lähettämällä valvottavalle matkalippu taikka maksamalla toteutuneet kustannukset valvottavan ilmoittamalle pankkitilille tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2022.

Tällä asetuksella kumotaan yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta annettu valtioneuvoston asetus (140/2018).

Helsingissä 10.3.2022

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Juho Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.