170/2022

Helsingissä 10.3.2022

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (551/2015) 6, 11–13, 17 ja 20 §, 25 §:n 1 momentin 5 kohta, 27 §:n 1 momentin 10 kohta, 31 a §:n 1 momentin 5 kohta sekä 32, 35, 36 ja 38–40 §,

sellaisina kuin niistä ovat 31 a §:n 1 momentin 5 kohta ja 32 § asetuksessa 1088/2019, sekä

muutetaan 7, 14, 18, 19, 22 ja 28 § seuraavasti:

7 §
Rangaistusajan suunnitelman sisältö

Rangaistusajan suunnitelmaa ja täsmennettyä rangaistusajan suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon:

1) rikoksesta epäillyn tai tuomitun aikaisempi rikollisuus, rikoksesta epäillyn tai tuomitun tekemän rikoksen tai tekemien rikosten laatu ja tuomitun rangaistuksen pituus;

2) rikoksesta epäillyn tai tuomitun sosiaaliset olosuhteet, yksilölliset tarpeet ja voimavarat sekä toimintakyky;

3) rikoksesta epäillyn tai tuomitun edellytykset suoriutua yhdyskuntaseuraamuksesta;

4) tekijät, jotka lisäävät todennäköisyyttä syyllistyä uusiin rikoksiin;

5) tekijät, joilla todennäköisyyttä syyllistyä uusiin rikoksiin voidaan vähentää;

6) seuraamuksen turvalliseen suorittamiseen vaikuttavat tekijät.

Seuraamusselvitykseen liitettävä rangaistusajan suunnitelma sisältää tiedot:

1) työn, palkattoman työn, kuntoutuksen, koulutuksen tai muun toiminnan tavoitteista ja sisällöstä;

2) valvontarangaistuksen asunnossa pysymisvelvollisuuden sisällöstä;

3) päihteettömyysvelvollisuuden sisällöstä;

4) valvonnan järjestämisestä valvontatapaamisin, muulla tuomitun ja valvojan välisellä yhteydenpidolla, teknisillä valvontavälineillä tai muilla valvontatavoilla;

5) yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoon liittyvästä toiminnasta, kuntoutuksesta tai hoidosta, jolla tuetaan tuomitun elämänhallintaa ja rangaistuksen suorittamista.

Täsmennetty rangaistusajan suunnitelma sisältää tiedot:

1) täytäntöönpanon alkamispäivästä ja seuraamuksen suorittamisen päättymispäivästä;

2) työn, palkattoman työn, kuntoutuksen, koulutuksen tai muun toiminnan tavoitteista, sisällöstä, vaativuustasosta, suoritus- ja osallistumispaikoista sekä aikataulusta;

3) yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 46 §:ssä tarkoitetut tiedot valvontarangaistukseen tuomitun asunnossa pysymisvelvollisuudesta;

4) päihteettömyysvelvollisuudesta ja tuomitun muiden velvollisuuksien sisällöstä;

5) valvontatapaamisista ja niiden aikataulusta sekä muusta yhteydenpidon tiheydestä valvojan ja tuomitun välillä;

6) teknisillä välineillä tapahtuvan valvonnan toteuttamisesta ja siihen liittyvistä velvollisuuksista;

7) yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoon liittyvästä toiminnasta, kuntoutuksesta tai hoidosta, jolla tuetaan tuomitun elämänhallintaa ja rangaistuksen suorittamista;

8) tuomitun elämänhallintaa tukevan toiminnan jatkumisesta rangaistuksen tultua suoritetuksi;

9) muista kuin 1–8 kohdassa tarkoitetuista yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen välttämättömistä ehdoista sekä palvelupaikan ja -tehtävien olosuhteista johtuvista ehdoista.

Yhteistyössä yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa yhdyskuntaseuraamukseen tuomitun suostumuksella on huolehdittava siitä, että rangaistusajan suunnitelma ja täsmennetty rangaistusajan suunnitelma sovitetaan yhteen mahdollisen sosiaalihuollon asiakassuunnitelman ja muiden tuomitun tarvitsemien eri hallinnonalojen palveluiden ja tukitoimien kanssa.

14 §
Täytäntöönpanon aloittaminen

Jos tuomitun asuin- tai oleskelupaikka on selvillä, Rikosseuraamuslaitoksen on lähetettävä tuomitulle kirjallinen kehotus ottaa yhteyttä määrättynä ajankohtana Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön täsmennetyn rangaistusajan suunnitelman laatimista ja rangaistusajan suorittamisen alkamisajankohdan määräämistä varten. Jos kyse on ehdonalaisen vapauden valvonnan täytäntöönpanon aloittamisesta, vankeusaikana laaditaan täsmennetty rangaistusajan suunnitelma ja tuomitulle ilmoitetaan ennen vapautumista yhdyskuntaseuraamustoimistossa ilmoittautumisen ajankohta.

18 §
Päihteettömyyden valvonnan kirjaaminen

Tuomitun päihteettömyyden valvonnasta on kirjattava:

1) tuomitun henkilötiedot;

2) päihteettömyyden valvonnan aika ja paikka;

3) päihteettömyyden valvonnasta päättänyt virkamies;

4) päihteettömyyden valvonnan suorittanut virkamies;

5) päihteettömyyden valvonnan peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin päihteettömyyden valvonnan peruste on ilmoitettu tuomitulle;

7) tiedot virtsa-, sylki- tai verinäytteen käsittelystä;

8) yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettua päihtymystilaa koskevat havainnot ja tieto siitä, ettei tuomittu ole vaatinut puhalluskokeen taikka sylki-, virtsa- tai verinäytteen ottamista;

9) puhalluskokeen taikka sylki-, virtsa- tai verinäytteen tulos ja tiedot tuloksen varmistamisesta.

19 §
Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen ja kirjaaminen

Epäillystä velvollisuuksien rikkomisesta on kirjattava ilmoitus. Ilmoitukseen on kirjattava:

1) ilmoituksen tekijä;

2) tapahtuma-aika ja -paikka;

3) velvollisuuksien rikkomisesta epäillyn henkilötiedot;

4) minkä velvollisuuden rikkomisesta tuomittua epäillään;

5) tapahtumaan liittyvät muut henkilöt;

6) selostus tapahtuneesta ja tapahtuman johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Velvollisuuksien rikkomisen selvittämisestä on kirjattava:

1) tuomitun henkilötiedot;

2) tapahtuman yksilöintitiedot;

3) selvityksen tehnyt virkamies;

4) minkä velvollisuuden rikkomisesta tuomittua epäillään;

5) tiedot tuomitun kuulemisesta ja hänen lausuntonsa sekä muu esitetty näyttö;

6) tiedot tuomitulle aiemmin määrätystä huomautuksesta tai varoituksesta;

7) tiedot yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 25 §:n 2 momentissa ja 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanon alkamis- ja päättymisajankohdasta.

Jos tuomittua epäillään törkeästä velvollisuuksien rikkomisesta, kirjataan tiedot selvityksen toimittamisesta syyttäjälle.

22 §
Matkakustannusten korvaaminen

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 32 §:ssä tarkoitetut matkakustannukset korvataan antamalla tai lähettämällä epäillylle tai tuomitulle matkalippu taikka maksamalla toteutuneet kustannukset epäillyn tai tuomitun ilmoittamalle pankkitilille tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

28 §
Turvatarkastuksen suorittamispaikka ja kirjaaminen

Tuomitun turvatarkastus suoritetaan tuomitun asunnossa, Rikosseuraamuslaitoksen ajoneuvossa tai muussa paikassa, jossa turvatarkastus voidaan suorittaa huomiota herättämättä.

Tuomitun turvatarkastuksesta on kirjattava:

1) tuomitun henkilötiedot;

2) turvatarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

3) turvatarkastuksesta päättänyt virkamies;

4) turvatarkastuksen suorittanut virkamies;

5) turvatarkastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

7) turvatarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

8) esineen tai aineen pois ottamisen peruste;

9) tiedot pois otetuista esineistä ja aineista;

10) tiedot pois otettujen esineiden ja aineiden käsittelystä ja mahdollisesta palauttamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2022.

Helsingissä 10.3.2022

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Juho Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.