169/2022

Helsingissä 10.3.2022

Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (549/2015) 14 ja 39 §,

muutetaan 3 §, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, 21–29, 31, 33, 36 ja 38 § sekä

lisätään asetukseen uusi 23 a, 26 a, 27 a ja 31 a § seuraavasti:

3 §
Tulotarkastuksen kirjaaminen

Tulotarkastuksesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) tulotarkastuksen aika ja paikka;

3) tulotarkastuksen suorittanut virkamies ja todistaja;

4) miten tutkintavangin henkilöllisyys on todettu;

5) miten vankilaan ottamisen peruste on tarkastettu;

6) tutkintavangista otetut henkilötuntomerkit;

7) haltuun otettu omaisuus ja tiedot sen käsittelystä.

Tulotarkastuksessa laaditaan tutkintavankeuslain (768/2005) 5 luvun 2 §:ssä tarkoitettu omaisuusluettelo.

16 §
Sähköpostin käyttö ja käytön valvonta

Lupa sähköpostin käyttöön voidaan myöntää yksittäisen tai useamman viestin lähettämiseen tai vastaanottamiseen taikka koskemaan viestintää yhden tai useamman henkilön kanssa. Lupa voidaan myöntää myös määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.


17 §
Internetin käyttö ja käytön valvonta

Lupa internetin käyttöön voidaan myöntää yksittäistä tai useampaa tärkeää syytä varten. Lupa voidaan myöntää määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.


21 §
Poistumislupamenettely ja poistumisluvan ehdot

Tutkintavangin on jätettävä poistumislupaa koskeva hakemuksensa käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen haettavaa poistumisajankohtaa.

Poistumisluvan ehdoissa on määrättävä:

1) vankilasta lähtöaika ja vankilaan paluuaika;

2) kulkuväline ja kulkureitti;

3) oleskelupaikkakunta;

4) poistumisluvan sähköinen tai muu valvontatapa sekä muut vankilan ulkopuolella liikkumista ja yhteydenpitoa koskevat ehdot;

5) päihteettömyyttä ja päihteettömyyden valvontaa koskevat ehdot;

6) tutkintavangin käyttäytymistä koskevat ehdot.

7 luku

Kurinpito

22 §
Järjestysrikkomusten selvittäminen

Epäillystä järjestysrikkomuksesta on kirjattava ilmoitus. Ilmoitukseen on kirjattava:

1) ilmoituksen tekijä;

2) vankila;

3) tapahtuma-aika ja -paikka;

4) syylliseksi epäillyn tutkintavangin henkilötiedot;

5) mistä järjestysrikkomuksesta tutkintavankia epäillään;

6) tapahtumaan liittyvät muut henkilöt;

7) selostus tapahtuneesta ja tapahtuman johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Järjestysrikkomuksen selvittämisestä on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) muun kuultavan henkilötiedot;

3) tapahtuman yksilöintitiedot;

4) selvittämisen suorittanut virkamies;

5) mistä järjestysrikkomuksesta tutkintavankia epäillään;

6) kuulemisaika ja -paikka;

7) kuulemisen toimittanut virkamies ja läsnä ollut todistaja;

8) syylliseksi epäillyn tutkintavangin ja muun kuultavan kertomus sekä muu esitetty näyttö.

Jos tutkintavanki on määrätty pidettäväksi erillään järjestysrikkomuksen selvittämisen ajan, erillään pitämisen täytäntöönpanosta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) erillään pitämisen alkamis- ja päättymisajankohta sekä täytäntöönpanopaikka;

3) erillään pitämisen peruste;

4) ajankohta, jona sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

5) tiedot tutkintavangin valvonnasta ja se, miten vangin terveydentilaa on seurattu;

6) valvonnassa tehdyt havainnot;

7) tiedot tutkintavangin päivittäisistä toiminnoista.

23 §
Kurinpitoasian suullisen käsittelyn kirjaaminen

Kurinpitoasian suullisesta käsittelystä on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) kurinpitokäsittelyn aika ja -paikka;

3) käsittelyssä läsnä olleet henkilöt;

4) tapahtuman yksilöintitiedot;

5) tiedot asiassa esitetystä selvityksestä;

6) tutkintavangin lausunto ja mahdolliset muut lausunnot;

7) videoyhteyden tai muun vastaavan yhteydenpitotavan käyttäminen kuulemisessa;

8) tiedot määrätystä kurinpitorangaistuksesta.

Jos asia siirretään kurinpitorangaistuksen määräämisen sijasta poliisin tutkittavaksi, se on kirjattava.

23 a §
Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanon kirjaaminen

Jos kurinpitorangaistuksena on oikeuksien menetys tai yksinäisyysrangaistus, kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanosta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) täytäntöönpanon alkamis- ja päättymisajankohta sekä täytäntöönpanopaikka;

3) täytäntöön pantava kurinpitorangaistus;

4) ajankohta, jona yksinäisyysrangaistuksen täytäntöönpanosta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

5) tiedot yksinäisyysrangaistusta suorittavan tutkintavangin valvonnasta ja se, miten tutkintavangin terveydentilaa on seurattu;

6) yksinäisyysrangaistuksen täytäntöönpanon valvonnassa tehdyt havainnot;

7) tiedot yksinäisyysrangaistusta suorittavan tutkintavangin päivittäisistä toiminnoista.

24 §
Tutkintavangin henkilöntarkastuksen kirjaaminen

Tutkintavangin henkilöntarkastuksesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) henkilöntarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

3) henkilöntarkastuksesta päättänyt virkamies;

4) henkilöntarkastuksen suorittanut virkamies ja todistaja taikka, jos todistajaa ei ole ollut, syy siihen;

5) henkilöntarkastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin henkilöntarkastuksen peruste on ilmoitettu tutkintavangille;

7) henkilöntarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

8) haltuun otettu omaisuus ja tiedot sen käsittelystä.

25 §
Erityistarkastuksen kirjaaminen

Erityistarkastuksesta on kirjattava:

1) tarkastettava vankila, osasto tai muu tila;

2) erityistarkastuksen aika;

3) erityistarkastuksesta päättänyt virkamies;

4) erityistarkastuksen vastuuhenkilö ja tarkastuksen suorittaneet virkamiehet;

5) erityistarkastuksen peruste ja suoritetut toimenpiteet.

Erityistarkastuksessa tehdyistä tilan tarkastuksista ja henkilöntarkastuksista on lisäksi kirjattava 24 §:ssä tarkoitetut tiedot.

26 §
Tutkintavangin henkilönkatsastuksen kirjaaminen

Henkilönkatsastuksesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) henkilönkatsastuksen aika ja paikka;

3) henkilönkatsastuksesta päättänyt virkamies;

4) henkilönkatsastuksen suorittanut virkamies ja mahdollinen todistaja;

5) henkilönkatsastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin henkilönkatsastuksen peruste on ilmoitettu tutkintavangille;

7) henkilönkatsastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

8) haltuun otettu omaisuus ja tiedot sen käsittelystä.

26 a §
Päihteettömyyden valvonnan kirjaaminen

Tutkintavangin päihteettömyyden valvonnasta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) päihteettömyyden valvonnan aika ja paikka;

3) päihteettömyyden valvonnasta päättänyt virkamies;

4) päihteettömyyden valvonnan suorittanut virkamies;

5) päihteettömyyden valvonnan peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin päihteettömyyden valvonnan peruste on ilmoitettu vangille;

7) tiedot virtsa-, sylki- tai verinäytteen käsittelystä;

8) tutkintavankeuslain 11 luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua päihtymystilaa koskevat havainnot ja tieto siitä, ettei vanki ole vaatinut puhalluskokeen taikka sylki-, virtsa- tai verinäytteen ottamista;

9) puhalluskokeen taikka sylki-, virtsa- tai verinäytteen tulos ja tiedot tuloksen varmistamisesta.

27 §
Tapaajan henkilöntarkastuksen kirjaaminen

Tapaajan henkilöntarkastuksesta on kirjattava:

1) henkilöntarkastuksen kohteena olevan henkilön henkilötiedot;

2) henkilöntarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

3) henkilöntarkastuksesta päättänyt virkamies;

4) henkilöntarkastuksen suorittanut virkamies ja todistaja;

5) henkilöntarkastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin henkilöntarkastuksen peruste on ilmoitettu tarkastuksen kohteelle;

7) henkilöntarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt.

27 a §
Esineiden ja aineiden pois ottamisen kirjaaminen

Esineiden ja aineiden pois ottamisesta tapaajalta on kirjattava:

1) tapaajan henkilötiedot;

2) esineiden ja aineiden pois ottamisen aika ja paikka;

3) esineet ja aineet pois ottanut virkamies;

4) esineiden ja aineiden pois ottamisen peruste;

5) tiedot pois otetuista esineistä ja aineista;

6) tiedot esineiden ja aineiden käsittelystä ja mahdollisesta palauttamisesta.

28 §
Vankilan alueelta poistamisen kirjaaminen

Henkilön poistamisesta vankilan alueelta on kirjattava:

1) vankilan alueelta poistetun henkilön henkilötiedot;

2) poistamisen aika ja paikka;

3) poistamisesta päättänyt virkamies;

4) poistamisen suorittanut virkamies;

5) poistamisen peruste;

6) ajankohta, jolloin poistamisen peruste on ilmoitettu poistettavalle henkilölle.

29 §
Kiinniottamisen ja säilössäpidon kirjaaminen

Henkilön kiinniottamisesta on kirjattava:

1) kiinniotetun henkilötiedot;

2) kiinniottamisen aika ja paikka;

3) kiinniottamisesta päättänyt virkamies;

4) kiinniottamisen suorittanut virkamies;

5) kiinniottamisen peruste;

6) ajankohta, jolloin kiinniottamisen peruste on ilmoitettu kiinniotetulle;

7) ajankohta, jolloin kiinniottamisesta on ilmoitettu poliisille.

Säilössäpidosta on lisäksi kirjattava:

1) säilössäpidettävän henkilötiedot,

2) säilössäpidon alkamis- ja päättymisaika ja paikka;

3) säilössäpidosta päättänyt virkamies;

4) säilössäpidon peruste;

5) ajankohta, jolloin säilössäpidon peruste on ilmoitettu säilössä pidettävälle;

6) poliisin antamat ohjeet.

Säilössäpidon alkamisaika lasketaan kiinniottamisesta.

31 §
Sitomisen kirjaaminen

Tutkintavangin sitomisesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) sitomisen alkamis- ja päättymisajankohta sekä paikka;

3) sitomisesta päättänyt virkamies;

4) sitomisen suorittanut virkamies;

5) sitomisen peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin sitomisen peruste on ilmoitettu tutkintavangille;

7) ajankohta, jolloin lääkäriä on kuultu, jos sitominen tapahtuu tutkintavankeuslain 13 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla.

31 a §
Voimankäyttövälineen käytön kirjaaminen

Voimankäyttövälineen käytöstä on kirjattava:

1) voimankäyttövälineen käytön kohteena olleen tutkintavangin henkilötiedot;

2) voimankäyttövälineen käytön ajankohta ja paikka;

3) ampuma-aseen käytöstä päättänyt virkamies;

4) voimankäyttövälinettä käyttänyt virkamies;

5) voimankäyttövälineen käytön peruste ja suoritettu toimenpide.

33 §
Tarkkailun kirjaaminen

Tarkkailuun sijoittamisesta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) tarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta sekä täytäntöönpanopaikka;

3) tarkkailuun sijoittamisen peruste;

4) ajankohta, jolloin sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

5) ajankohta, jona lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva on tutkinut tutkintavangin terveydentilan;

6) tiedot tutkintavangin valvonnasta ja se, miten tutkintavangin terveydentilaa on seurattu;

7) tarkkailun aikana tehdyt havainnot ja löydöt;

8) tiedot tutkintavangin päivittäisistä toiminnoista;

9) tarkkailun aikana haltuun annetut esineet ja aineet;

10) haltuun otettu omaisuus ja tiedot sen käsittelystä.

Jos tarkkailua jatketaan yli seitsemän vuorokautta, jatkamisen peruste on kirjattava.

36 §
Eristämistarkkailun kirjaaminen

Eristämistarkkailusta on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) eristämistarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta sekä täytäntöönpanopaikka;

3) eristämistarkkailun peruste;

4) ajankohta, jona sijoittamisesta on tehty terveydenhuoltohenkilökunnalle ilmoitus;

5) ajankohta, jona lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluva on tutkinut tutkintavangin terveydentilan;

6) tiedot tutkintavangin valvonnasta ja tarkkailuvaatetuksen käytöstä sekä se, miten tutkintavangin terveydentilaa on seurattu;

7) eristämistarkkailun aikana tehdyt havainnot ja löydöt;

8) tiedot tutkintavangin päivittäisistä toiminnoista;

9) eristämistarkkailun aikana haltuun annetut esineet ja aineet;

10) tarkkailuvaatetusta käyttävän tutkintavangin WC-tiloihin pääsyä koskevan pyynnön ajankohta ja WC-tiloihin pääsyn ajankohta;

11) haltuun otettu omaisuus ja tiedot sen käsittelystä.

Jos eristämistarkkailua jatketaan yli kuusi vuorokautta, jatkamisen peruste sekä henkilönkatsastuksessa ilmenneet seikat on kirjattava.

38 §
Erillään pitämisen kirjaaminen

Erillään pitämisestä on kirjattava:

1) tutkintavangin henkilötiedot;

2) erillään pitämisen alkamis- ja päättymisajankohta sekä täytäntöönpanopaikka;

3) erillään pitämisen peruste;

4) tiedot tutkintavangin valvonnasta ja se, miten tutkintavangin terveydentilaa on seurattu;

5) valvonnassa tehdyt havainnot;

6) tiedot tutkintavangin päivittäisistä toiminnoista.

Jos erillään pitämistä jatketaan, jatkamisen peruste on kirjattava.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2022.

Helsingissä 10.3.2022

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Juho Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.